Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Kommentar avtal om starkströmsledningar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Kommentar till Avtal om starkströmsledningar mellan Svensk Energi samt Bergvik Skog AB, Holmen Skog AB och SCA Skog AB (storskogsbruket):

I syfte att underlätta frivilliga överenskommelser om markupplåtelser träffade Svensk Energi, Bergvik Skog AB, Holmen Skog AB och SCA Skog AB år 2008 ett ramavtal om starkströmsledningar. Avtalet har bidragit till enhetliga villkor om rättigheter och skyldigheter i samband med markupplåtelse för framdragande och bibehållande av starkströmsledningar samt inneburit ett förenklat värderingsförfarande.

Parterna har i början av år 2014 gjort en översyn av avtalet och gjort vissa förändringar och kompletteringar. Schablonbeloppen avseende ersättning för skada och intrång i skogsmark har reviderats bland annat mot bakgrund av att det kom en ny skogsnorm år 2009. Avtalet reglerar nu även ersättning för markkabel som förläggs i jordbruksmark.

Avtalet har vidare kompletterats med avseende på frågor som uppkommer i samband med ledningsförläggning i eller längs vägar samt i samband med nyttjande av vägar.  Beräkningarna av tilläggsersättning avseende bland annat administrativa kostnader för fastighetsägaren har förenklats. Ersättningsnivån har dessutom höjts.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lennart Sandebjer

Lennart Sandebjer

Jurist
Enhet: Medlemsdialog och juridik
Telefon: 08-677 26 53
E-post: lennart.sandebjer@energiforetagen.se