Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Policydokument och mallar

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sveriges (tidigare Svensk Energis) policy för markåtkomst utarbetades av Markgruppen och sedan 2014 rekommenderas berörda medlemmar att tillämpa policyn med tillhörande avtalsmallar för markupplåtelse och mallar för ledningsrättsbeslut.

Om mallarna

De nya mallarna för markupplåtelseavtal togs ursprungligen fram av Svensk Energi. De ersätter de markupplåtelseavtal som ingick i det avtalspaket som LRF sade upp år 2006. Föreningen har även tagit fram mallar för utformning av ledningsrättsbeslut.

I de nya avtalen används en ”ny” nomenklatur på den ersättning som ska utgå. De tidigare benämningarna ”ersättning för bestående skada” och ”ersättning för tillfällig skada” ersätts i avtalen med begreppen ”intrångsersättning” och ”annan ersättning” då dessa begrepp är de som används i expropriationssammanhang.

Intrångsersättning enligt expropriationslagen är sedan ändringen i lagen 2010-07-01 den ersättning som utgörs av marknadsvärdeminskningen på berörd fastighet plus det i lagen föreskrivna påslaget om 25 procent av marknadsvärdeminskningen.

Begreppet ”annan ersättning” svarar mot den skada som fastighetsägarens ekonomi i övrigt lider på grund av upplåtelsen (så kallad ”övrig skada”). På sådan ersättning ska inget procentuellt påslag göras.

Observera att genomförande av ett projekt kan medföra ytterligare skador som ska ersättas till sitt faktiska värde, till exempel byggskador.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Jan Olof Sundby

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 65
E-post: janolof.sundby@energiforetagen.se