Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Skatter och styrmedel

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

På en öppen och integrerad marknad är det viktigt att alla aktörer kan verka på lika villkor. Det är viktigt att skatter och styrmedel inte bidrar till en snedvridning mellan olika produktionsmetoder och att nyinvesteringar inte hämmas. Energiföretagen Sverige arbetar aktivt med frågor som rör skatter och styrmedel, både nationellt och på EU-nivå.

Senaste remissvaren i frågan:

Ytterligare utvidgning av energiskattebefrielsen för egenproducerad el

Elcertifikatsystemet - kontrollstation 2019

Skatteförslag med anledning av energiöverenskommelsen

Vi värnar en helhetssyn på energisystemet

Energibranschens förutsättningar att verka och investera påverkas i hög grad av de skatter och styrmedel som beslutas, både på nationell nivå och inom EU. Energiföretagen Sverige arbetar därför aktivt med att påverka utformningen av dessa regelverk i enlighet med ett antal tydliga principer:

  • Styrmedel ska beakta energisystemperspektivet - vara teknikneutrala, stabila och styra mot samhällsekonomiska och miljömässiga mål.
  • Fiskala skatter ska vara konkurrensneutrala och de ska tas ut i konsumentledet. Styrande skatter ska tas ut i producentledet, om det är energiproduktionen som ska påverkas.
  • På en gemensam marknad måste styrmedel harmoniseras för att inte snedvrida marknaden.
  • Dubbla styrmedel ska undvikas eftersom de bland annat innebär att politikens effekt minskar. Dubbla styrmedel inom den handlande sektorn kommer enbart att innebära ökade kostnader för svenska anläggningar utan att det påverkar utsläppen totalt sett inom EU.
  • Subventioner av redan mogen teknik för kraftproduktion urholkar marknadens prissignal och bör på sikt fasas ut - medan stöd till forskning och utveckling av omogen teknik bör utökas.
  • Värna gemensamma styrmedel inom EU i klimatpolitiken och urholka inte handelssystemet med nationella styrmedel.
  • Verka för ett snabbare utsläppsminskningstakt och regelbunden översyn av ambitionsnivå i klimatpolitiken i linje med Parisöverenskommelsen m.m.
  • Verka för utfasning av stödsystem för förnybar energi på sikt i hela EU och skärpta krav på under vilka förutsättningar stöd får ges och på ytterligare marknadsanpassning av stöden.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se