Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Tillförsel fjärrvärme och kraftvärme

Publicerat av: Annika Johannesson ·

Huvudinnehåll

Fjärrvärmens tillförsel består till största delen av biobränslen. Därefter kommer avfall och spillvärme. Här har vi samlat fördjupad information och material om tillförsel och bränslen, till nytta framför allt för dig som är medlem.

Avtalsmall för träd- och torvbränslen

En stor del av landets värmeproduktion och en ökande andel av elproduktionen har idag biomassa som råvara. Antingen är den ”oförädlad” direkt från skog, myr och åker eller förädlad till pellets, briketter och pulver. En del av dessa volymer är idag importerade. För att underlätta handel mellan marknadens parter har Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) tagit fram en avtalsmall för träd- och torvbränslen.

Avtalsmallen har utarbetats i samarbete mellan marknadens aktörer. Den är tänkt att underlätta avtalsskrivning och utformning av avräkning samt sortiments- och kvalitetsvillkor. Avsikten är att underlätta handel mellan marknadens parter.

Omställningen mot en ökad andel förnybar energi inom landet och inom EU ställer större krav på en gemensam terminologi för att underlätta handel inom och mellan marknadens olika aktörer. I denna version från 2016 har tidigare avtalsmall, från 2005, uppdaterats med avseende på SIS och CEN-standarder och kompletterats med information om Virkesmätningslagen.

Artikelnummer: ISBN 978-91-85775-32-3

Ladda ner Avtalsmall för träd- och torvbränslen (pdf).

Avtalsmall spill- och överskottsvärme

Avtalsmall spill- och överskottsvärme är en checklista som inte är heltäckande och kan ligga som grund för att ta fram text till eget avtal utifrån de specifika förutsättningarna anläggningen/projektet har.

Avsikten med avtalsmallen är att den ska vara ett stöd vid överläggningar och förhandlingar samt ge möjlighet för Parterna att själva utarbeta relativt enkla heltäckande avtalsförhandlingar. En viktig utgångspunkt är att innehållet och omfattningen av avtalen till stor del beror på hur stor andel restvärmen utgör av den totala fjärrvärmeproduktionen.

Avtalsmallen är framtagen av Energiföretagen Sverige (tidigare Svensk Fjärrvärme) tillsammans med Tillförselgruppen.

Ladda ner Avtalsmall spill- och överskottsvärme (word).

Avfallsbränslen

Tack vare en hög andel materialåtervinning och energiåtervinning i form av el och fjärrvärme från det som inte kan återvinnas på annat sätt, har Sverige mindre än 1 procent av avfallet på deponi. Genom efterfrågan på fjärrvärme kan vi också sälja tjänsten att energiåtervinna avfall från andra länder och samtidigt minska dessa länders miljö och klimatpåverkan.

Det finns många goda argument för att energiåtervinna avfall. Men frågan upprör också och i det sammanhanget sprids en del myter. Energiföretagen Sverige har i samarbete med Avfall Sverige tagit fram broschyren 7 myter och fakta om svensk energiåtervinning som reder ut en del av begreppen. Använd den gärna!

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet och energitillförsel
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se