Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Genom sin viktiga reglerfunktion säkerställer vattenkraften att vi har ett kraftsystem i balans och är därmed en förutsättning för ett fortsatt stabilt energisystem, även med en ökande andel el från vind och sol. Energiföretagen Sverige är aktiva i utformningen av de regelverk som styr förutsättningarna för den svenska vattenkraften, framför allt EU:s ramvattendirektiv och vattenförvaltningsförordningen, men arbetar också med andra viktiga frågor som dammsäkerhet och vattenkraftens miljöpåverkan.

Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2016 att vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning, dels som enskild produktionskraft, dels som regler- och balanskraft. Dessutom att vattenkraften starkt bidrar till ett konkurrenskraftigt energisystem med trygga energileveranser, att vattenkraften är avgörande för omställningen till ett helt förnybart energisystem och att miljöåtgärder i vattenkraften måste föregås av avvägningar mellan olika intressen.

Vikten av att långsiktigt säkerställa vattenkraftens centrala roller för elförsörjningen och för utvecklingen mot 100 procent förnybar elproduktion beskrivs även i den energipolitiska ramöverenskommelsen som träffades i juni 2016, där det står:

 • Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leverenssäkerhet, en låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.
 • Vattenkraften spelar idag en central roll för Sveriges förnybara elförsörjning. En fortsatt hög produktion av vattenkraft är en viktig del i arbetet för att uppnå en ökad andel el från förnybara energikällor såsom vind- och solkraft.
 • Vattenkraftens utbyggnad ska främst ske genom effekthöjning i befintliga verk med moderna miljötillstånd.
Politiska mål om en ökad andel förnybar elproduktion gör att vattenkraftens roll i Sveriges elförsörjning blir allt viktigare. Samtidig riskerar tillämpning av gällande  miljölagstiftning att påverka vattenkraftens produktions- och reglerförmåga negativt.

Energiföretagen Sverige menar att det är av största vikt att miljöåtgärder  föregås av noggranna helhetsanalyser som omfattar; de nyttor  som uppnås, de kostnader som uppstår samt hur energisystemet som helhet påverkas.

Vidare att det behövs en nationell avvägningsplan som säkerställer en rimlig ambitionsnivå i det statliga miljöarbetet, det vill säga att rätt miljöåtgärd genomförs på rätt plats.

Att skapa förutsättningar för vattenkraftens utveckling är en långsiktig arbetsuppgift. Energiföretagens roll är att visa på vattenkraftens funktion i kraftsystemet och samhället, via aktiv dialog och debatt med politiker och myndigheter samt ett allmänt kunskapshöjande arbete.

Här är några av de vattenkraftfrågor som Energiföretagen Sverige, tillsammans med medlemsföretagen, arbetar med löpande: 

 • Vattenkraftens roller i energisystemet och inom klimat-och miljöområdet
 • Vattenkraftens tillståndsfrågor och omprövningsfrågor
 • Villkoren för svensk vattenkraftproduktion
 • Acceptansfrågor
 • EU-direktiv, bland annat tillämpningen av Ramdirektivet för vatten
 • Vattenkraftens miljöfrågor
 • Klimat- och sårbarhetsfrågor
 • Riktlinjer för dammsäkerhet och för flöden
 • Riktlinjer för allmänhetens säkerhet vid dammar och vattenvägar
 • Kompetensfrågor
 • Initiering av forskning och utveckling

Energiföretagen Sverige arbetar också tillsammans med Energiforsk i olika forsknings- och utvecklingsprojekt.

Läs gärna: Så fungerar det - Vattenkraft

Fördjupad information om dammsäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Gun Åhrling-Rundström

Gun Åhrling-Rundström

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 12
E-post: gun.ahrling-rundstrom@energiforetagen.se