Program och sändningar - Arena Energi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Här hittar du programmet och länkar till sändningar från Arena Energi i Almedalen, 4-6 juli. Om någon av länkarna till respektive sändning inte fungerar, prova att gå in på Almedalens Play-sida och leta upp det seminarium du är intresserad av.

Du hittar sändningarna i respektive länk nedan eller på Almedalen Play - Den demokratiska mötesplatsen för alla | Almedalsveckan Play

Klicka på respektive rosa länk nedan för att titta på sändningen!

Måndag 4 juli 

08.00 - 08.45: Vattenkraftens framtid – vart är vi på väg? Arrangör: Fortum

Myndigheterna inom vattenförvaltningen, politiker och vattenkraftbolag har olika syn på vad som krävs för att leva upp till EU:s regler för vattenkraften. Politiska beslut innebär att maximalt 1,5 TWh får förloras i miljöåtgärder, vilket är den nivå som vattenkraftsbranschen frivilligt finansierar med 10 miljarder kronor genom Vattenkraftens miljöfond. Ett flertal riksdagspartier vill tillfälligt vill stoppa omprövningarna för att säkerställa att miljökrav och åtgärdsplaner inte leder till att centrala delar av vattenkraften nedmonteras. De underlag som nu tas fram för omprövningarna ser ut att leda till större förluster av vattenkraft än vad som är önskvärt. Är större förluster av vattenkraft oundvikligt eller kan Sverige gå en annan väg?

Medverkande: Jens Bjöörn, Fortum; Johan Bladh, Energiföretagen; Toni Kekkinen, chef för hållbarhet och kommunikation, Fortum; Jakob Granit, generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

09.00-09.45: El till varje pris? Arrangör: Vattenfall

Hur kan vi klara energiomställningen och skapa investeringar för ett fossilfritt energisystem på kort och lång sikt? Rysslands invasion av Ukraina har förenat Europa i behovet av att accelerera energiomställningen så att EU på sikt blir oberoende av rysk olja och gas. Men omställningen är stor och det kommer ta tid att bygga ut den fossilfria el- och värmeproduktionen. På kort sikt kan det få betydande påverkan på el- och bränslepriser liksom ökade koldioxidutsläpp. Samtidigt behövs beslut och investeringar nu för ett fossilfritt energisystem på längre sikt. Går det att förena försörjningstrygghet och fossilfrihet i Europa till ett rimligt pris för svensk industri, transporter och hushåll?

Medverkande: Mikael Damberg, Finansminister, Socialdemokraterna; Anna Borg, vd Vattenfall; Carl-Oskar Bolin, Riksdagsledamot, Moderaterna; Martin Ådahl, Riksdagsledamot, Centerpartiet; Markus Wråke, vd Energiforsk; Mia Odabas, moderator

10.30-11.15: Kan Sveriges fjärr- och kraftvärme klara nettonollutsläpp och bli en kolsänka? Arrangör: E.ON

Fjärr- och kraftvärmen är energisystemets trotjänare som avlastar elnäten och bidrar till planerbar elproduktion. Men hur kommer vi till nästa nivå med nettonollutsläpp? Kan vi gå ännu ett steg och göra kraftvärmen till en kolsänka genom framställning av biokol och användning bio-CCS?  

Medverkande: Anette Blücher, Director Energy Infrastructure Solutions, E.ON; Martin Pei, Executive Vice President, SSAB; Camilla Brodin, energipolitisk talesperson, Kristdemokraterna; Lorentz Tovatt, klimat- och energipolitisk talesperson, Miljöpartiet; Malin Thorsén, moderator

11.30-12.15 (Lunch ingår): Energiomställningen – klarar vi att göra jobbet? Arrangör: Installatörsföretagen och Energiföretagen Sverige, i samarbete

Energiomställningen vi står inför är utmanande. Sveriges elanvändning väntas fördubblas till 2045 och kräver stora investeringar i elproduktion och elnät. För detta behövs tillräckligt många medarbetare med rätt kompetens för att göra jobbet. Hur säkrar vi att kompetensen finns?

Medverkande: Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen Sverige; Ola Månsson, vd, Installatörsföretagen; Jonas Bygdeson, grundare "My dream now"; Mikael Pettersson, förhandlingschef, Elektrikerförbundet; Gunilla Svantorp, ordförande Utbildningsutskottet, Socialdemokraterna; Fredrik Christensson, Utbildningsutskottet, utbildningspolitisk talesperson, Centerpartiet

12.30-13.15: Hur kan storskalig solkraft påskynda omställningen i Sverige? Arrangör: European Energy

Solkraften kan byggas ut snabbt, är billig och ett utmärkt komplement till vindkraft och andra fossilfria kraftslag. Solparker kan kombineras med jordbruk och bidrar till ökad biodiversitet. Utvecklare, investerare och markägare ligger i startgroparna för att bygga ut solkraften i Sverige men myndigheterna tvekar. Vi diskuterar potentialen med solkraft utifrån erfarenheter från Danmark och andra länder som har kommit längre. Hur blir solkraften en väsentlig del av den svenska energimixen och hur kan den bidra till att säkra energiförsörjningen, oberoendet och att vi når våra klimatmål?

Medverkande: Jens-Peter Zink, styrelseordförande, European Energy Sverige

13.45-14.30: Elektrifieringsracet. Hur tar vi täten i omställningen? Arrangör: Göteborg Energi

Omställningen av industrin skapar tusentals nya arbeten. Investeringar i mångmiljardklassen görs nu i Västsverige. Detta är avgörande för svenskt näringslivs konkurrenskraft, men också för Sveriges klimatmål. De största bolagen i Västsverige omsätter idag över 1 000 miljarder kronor, nästan som hela svenska statens budget. Vilka är framtidens behov på elmarknaden i Västsverige för att kara driva på omställningen? Vilka är prioriteringarna som behöver göras och hur ser den senaste framtidsanalysen ut? Vilka behov lyfter näringsliv och beslutsfattare?
 
Medverkande: Monica Haider, Riksdagsledamot (s), Näringsutskottet; Christina Nilsson, AB Volvo, Head of Charging & Infrastructure Solutions
Lowina Lundström, Svenska kraftnät, Chef för divisionen System; Charlotte Bergqvist, CEO, Cloudberry; Pia Sandvik, VD, RISE; Alf Engqvist, VD, Göteborg Energi; Eric Zinn, Moderator, Hållbarhetschef, Göteborg Energi

15.00-15.45:  Kan dagens elmarknad ta oss till netto noll? Arrangör: Fortum och Uniper 

Dagens elmarknad skapades i mitten av 90-talet med syftet att i huvudsak förvalta det överskott av produktionskapacitet som byggdes upp på 70- och 80-talet. Elanvändning var stabil och klimatfrågan var fortfarande i sin linda. Den geopolitiska situationen var lugn och totalförsvarstänkandet tappade i relevans efter järnridåns fall. Idag ser verkligheten fundamentalt annorlunda ut – marginalerna i elsystemet är redan idag små, elanvändningen förväntas öka kraftigt och totalförsvarsfrågorna är högst upp på agendan. I takt med att verkligheten har förändrats ställer sig både kunder och producenter frågan om dagens elmarknad verkligen räcker till för att med bibehållen konkurrenskraft och leveranssäkerhet möta dessa utmaningar och ta oss hela vägen till netto noll. 

Medverkande:  Ulrika Hesslow, generaldirektör, Energimarknadsinspektionen; Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör, Svenska kraftnät; Simon-Erik Ollus, chef för elproduktion, Fortum; Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige; Eva Hamilton, moderator

16.15-17.00: Ny kärnkraft i Sverige - när, var, hur och vem? Arrangör: Fortum

Resurseffektiv och fossilfri. Planerbar och leverenssäker. Elen som alla vill ha men få kan leverera. Sverige behöver ny kärnkraft och det börja bli bråttom. För att nå våra klimat-, närings- och säkerhetspolitiska mål behöver vi utveckla, inte avveckla kärnkraften. Vilka hinder finns på vägen? Handlar det om teknik och tillämpning, lagstiftning och regelverk eller om marknadsmodell och lönsamhet? Hur ser opinionen och affärsförutsättningarna för ny kärnkraft ut och vad behövs politiskt? Vad görs i andra länder och kommer små modulära reaktorer (SMR) öppna upp för nya aktörer och affärsmodeller? Välkommen till en diskussion med ledande branschföreträdare om var vi står idag och vad som krävs framåt om kärnkraft på nytt ska byggas i Sverige!

Medverkande: Torbjörn Wahlborg, chef för Business Area Generation, Vattenfall; Simon-Erik Ollus, chef för elproduktion, Fortum; Johan Svenningsson, vd, Uniper Sverige; John Ahlberg, medgrundare, Kärnfull Next; Sara Nilsson, moderator, Fortum

 

Tisdag 5 juli

08.00 - 08.45: Elsystemkrisen – Hur mår vårt elsystem? Arrangör: Second Opinion

Second Opinion lanserar vid detta tillfälle boken ”Elsystemkrisen”. Boken beskriver de tillgänglighetsproblem och driftsäkerhetsutmaningar som uppstått i kraftsystemet under de senaste åren. Ledningskapacitet står oanvänd, samtidigt som industriprojekt hotas på grund av bristande tillgång på el. Omfattande begränsningar för hur marknaden kan nyttja stamnätet har blivit ett nytt normalläge. Våra grannländer riktar stark kritik mot Sveriges agerande, som nu även blivit en fråga hos den europeiska energiregulatorn ACER. Hur kunde det bli så här? Hur ska Sverige ta sig ur det pressade läget? Har Sverige verkligen en chans att klara den aviserade elektrifieringen av samhället? Under seminariet belyses dessa aktuella frågor.

Medverkande: Svenolof Karlsson, författare; Mats Olin, moderator, Second Opinion

09.30-10.15: Kapacitet för hela Sverige - hur löser vi flaskhalsarna för en trygg elförsörjning? Arrangör: E.ON

Elsystemet har gått in i en expansiv fas och det allvarliga omvärldsläget påkallar en ännu snabbare omställning än vi planerat. Samtidigt behöver de stora elprisskillnaderna minska och behovet av kapacitet säkras. Välkommen till en diskussion om en elförsörjning för hela Sverige.
 
Medverkande: Khashayar Farmanbar, Energiminister, Socialdemokraterna; Lowina Lundström, Divisionschef System, Svenska kraftnät; Per Tryding, Sydsvenska handelskammaren; Lina Bertling Tjernberg, Professor elkraftnät, KTH; Johan Mörnstam, Europachef, E.ON Energidistribution; Malin Thorsén, moderator

10.30-11.15: Den fossilfria industriomställningen i Norr pågår med full kraft – Hur drar fler nytta av det? Arrangör: Luleå Energi

Norrbotten leder omställningen av Europas fossilfrihet och möjliggör att i flera stora kliv kunna sänka kontinentens utsläpp. Industrin visar vägen och omvandlingen pågår, vilket sätter övriga samhället i rörelse. De regionala energisystemen är avgörande och vår roll som lokalt energibolag central. I och med det behöver vi gemensamt lyfta blicken i energifrågan. Nu krävs en gemensam riktning, samverkan, fortsatt innovation och snabba beslut för att skapa de förutsättningar som är nödvändiga. Vilka lärdomar har vi och hur kan fler dra nytta av den samhällsomvandling som sker i norr?
 
Medverkande: TBD

11.30-12.15 (Lunch ingår): Var får energiomställningen plats? Arrangör: Energiföretagen Sverige

Senast 2045 skall Sverige vara klimatneutralt. Regeringen, liksom en rad andra bedömare har pekat ut en kraftigt ökad användning av förnybar energi för att detta skall bli möjligt. Stora industriprojekt har aviserats som skall ge hållbara produkter och gröna jobb, men som kräver mer hållbar energi. Samtidigt finns ett lokalt motstånd mot utbyggnaden av elproduktion. En konkurrens råder mellan olika samhällsintressen och ingen vill ha sin verksamhet eller närmiljö störd. Hur finner vi balans mellan samhällsintressena och hur kan vi finna acceptans för den utbyggnad av vårt energisystem som klimatet och omställningen kräver?

Medverkande: Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen Sverige; Annika Strandhäll, Klimat- och miljöminister, Regeringen; Per Tryding, vice vd, Sydsvenska Handelskammaren; Johanna Sandahl, ordförande, Naturskyddsföreningen; Lars Andersson, moderator

12.30-13.15: Hur ska vi betala för de nya elnäten? Arrangör: Ellevio

Elektrifieringen och klimatomställningen kommer att leda till en ökad elanvändning över hela Sverige. Mest kommer elkonsumtionen öka i de delar av Sverige som idag konsumerar minst. Elanvändningen beräknas gå från 140 TWh till 310 TWh fram till 2045. Förnyelse och förstärkning av befintligt nät och investeringar i helt nya anslutningar beräknas uppgå till ca 670 miljarder kronor under samma period. De största och viktigaste satsningarna i elnäten kommer att behöva göras redan under det kommande decenniet. Hela kostnaden för energiomställningen kan inte läggas på kundkollektivet. När Sverige tidigare genomfört stora tekniksprång har staten tagit ett tydligt ledarskap, pekat ut färdriktningen och sett till att det funnits ekonomiska förutsättningar för de aktörer som ska genomföra omställningen. Under det här seminariet diskuterar vi om totala kostnaden som hamnar på elnätskundernas fakturor riskerar att bli ett hinder för elektrifiering och klimatomställning.

Medverkande: Johan Lindehag, vd, Ellevio; Annika Winsth, chefekonom, Nordea; Laura Hartman, chefsekonom, LO; Christofer Fjellner, tankesmedjan Ephi; Niklas Wykman, skattepolitisk talesperson, Moderaterna; Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, Centerpartiet
Anders Frimert, ledamot i näringsutskottet, Socialdemokraterna

13.45-14.30: Omställning på riktigt – Hur ska ledare och organisationer utvecklas för att göra det ingen gjort förut? Arrangör: Luleå Energi

Världens blickar riktas mot Norr och den omställning som pågår. Det som nu sker har ingen varit med om tidigare och utmaningen är att i snabb takt leverera på högt ställda mål. Så vilka nödvändiga strategier och förutsättningar krävs för att grupper ska utvecklas till högpresterande team? Omställningen ställer särskilda krav och medför stora möjligheter och utmaningar. Organisationer ska på kort tid göra det som ingen gjort förut. Ledarskap och organisationer behöver skyndsamt utvecklas. Nu krävs ett tydligt ledarskap och resilienta organisationskulturer som ger medarbetare och chefer rätt förutsättningar att kunna utveckla grupper till högpresterande team. 
 
Medverkande: TBD

15.00-17.00: Energispektrum - Årets energipolitiska debatt Arrangör: Energispektrum

Vad vill våra riksdagspartier i energipolitiken? Hur klarar vi klimatet, energiomställningen och jobben? En rad företag och branschintressen verksamma inom energi står tillsammans bakom Energispektrum, den energipolitiska debatten i Almedalen sedan mer än tio år tillbaka. Ambitionen är att belysa alla de aktuella energipolitiska frågorna och låta alla partier komma till tals. Vi hör experter och sakkunniga blandat med politiker om energifrågornas utmaningar och svaren på dessa. I ett antal modererade panelsamtal och en avslutande debatt tar vi upp de aktuella energipolitiska frågorna under valåret 2022.

Medverkande: Khashayar Farmanbar, Energi- och digitaliseringsminister, Regeringen; Carl-Oskar Bohlin, Moderaterna; Monica Haider, Socialdemokraterna; Lorentz Tovatt, Miljöpartiet; Camilla Brodin, Kristdemokraterna; Birger Lathi, Vänsterpartiet; Arman Teimouri, Liberalerna
Mattias Bäckström-Johansson, Sverigedemokraterna; Martin Ådahl, Centerpartiet; Lars Lundin, Holmen Papper; Johanna Sandahl, Naturskyddsföreningen; Per Eckemark, Svk; Lina Bertling Tjernberg, KTH;
Malin Thorsén, moderator

Onsdag 6 juli

08.00 - 08.45: Ledig tid.

09.15-10.00: Hur bygger vi social acceptans för nya elnät? Arrangör: Ellevio

Utan långsiktiga lösningar för stam- och elnätsutbyggnaden i Sverige riskerar vi att få leva med skyhöga elpriser under lång tid samtidigt som den svenska klimatomställningen bromsas. Ändå blir det allt svårare att få social acceptans för nya elnät. Hur vänder vi trenden?

Medverkande: TBD

10.30-11.15: Den gröna vätgasrevolutionen är här. Arrangör: Metacon

Hur kan grön vätgas bidra till ett cirkulärt samhälle och minskade utsläpp? Den snabba tekniska utvecklingen för att ta fram grön energi skapar nya möjligheter för företag och offentliga aktörer. Genom produktion och användning av grön vätgas kan vi utveckla och skapa ett cirkulärt samhälle och drastiskt minska utsläppen av skadlig koldioxid. Resan har bara börjat. Men den går fort framåt. Och möjligheterna är oändliga.
 
Medverkande: TBD

11.30-12.15 (Lunch ingår): Vilken energipolitik behövs för framtiden? Arrangör: Energiföretagen Sverige

Idag klarar vi inte samhällsomställnigen och klimatmålen. Nettonollutsläpp och en mer än dubblad energianvändning till 2045 är omöjliga med dagens insatser. Vilka är reformerna som krävs för att klara omställningen? Senast 2045 skall Sverige vara klimatneutralt. En rad bedömare pekar på elektrifieringen som en nyckel och en ökad elanvändning det dubbla eller mer krävs för att vi skall nå målen. Med dagens utbyggnadstakt av elnät och produktion är detta inte möjligt. Men vad krävs för att det skall bli möjligt? Energiföretagen samlar energibranschen och de aktörer som skall bygga framtidens el- och värmeproduktion och framtidens el- och värmenät. Vilka ser branschen som utmaningarna? Energiföretagen presenterar vid detta seminarium ett antal nödvändiga reformer för att framtidens energiomställning skall bli möjlig.
 
Medverkande: TBD

12.30-13.15: Hur kan cirkulär energiteknik spela en nyckelroll i energiomställningen? Arrangör: Ecoclime.

Fastigheter beräknas år 2025 vara sektorn som bidrar mest till utsläpp av växthusgaser. Energieffektivisering är därför ett prioriterat område inom EU som driver på omställningen genom regulatoriska krav och ekonomiska incitament. Hur kan näringsliv och politiker framtidssäkra energiförsörjningen?

Medverkande: Marcus Sandlund, VD, Ecoclime group; Maria Wetterstrand, Miltton Europe

13.45-14.30: Går det att snabbladda en lastbil? Arrangör: Energiföretagen Sverige. 

Försäljningen av elbilar ökar snabbt och nu växer även efterfrågan på tunga elfordon. En förutsättning för elektrifieringen är dock tillgång på el. Har vi den el som krävs framöver? Hur kan laddinfrastrukturen byggas ut i den takt som krävs? Hur säkerställs ett effektivt nyttjande av elsystemet?

Medverkande: Martin Olin, Ansvarig e-mobilitet, moderator, Energiföretagen Sverige; David Mowitz, expert e-mobility, Power Circle; Jessica Allenius, vd, Drivkraft Sverige; Mats Tullgren, regionnätschef, E.ON. Energidistribution; Emilia Käck, public affairs manager electrification, Scania; Helena Gellerman, Riksdagsledamot, Trafikutskottet , Talesperson för klimat, transport och digitalisering, Liberalerna

 
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Hannes Borg

Hannes Borg

Ansvarig samhällskontakter
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 04
E-post: hannes.borg@energiforetagen.se