Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Skatter och avgifter

Huvudinnehåll

Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2016.

I elförsörjningen tas skatter och avgifter ut på ett flertal sätt och hårdare än för andra delar av det svenska näringslivet. Beräknade skatter och avgifter för år 2016 speciella för elsektorn visas i tabellen nedan (exklusive moms). Energiskatter och koldioxidskatt justeras varje år med index, uppräkning eller nedräkning, beroende på inflation eller deflation. Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2016.

Till detta kommer de energi- och klimatpolitiska styrmedlen med utsläppsrätter och elcertifikat, som också är en del av elpriset.

Fördelning

Skatteuttag från elsektorn 2016 (prognos) uppgår till 31 500 miljoner kronor  (exklusive moms), fördelat på följande poster:

  • Fastighetsskatt vattenkraft, 5 700
  • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
  • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
  • Kärnkraftsskatt och Studsviksavgift, 4 700
  • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftproducenter, 300
  • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 300
  • Skatt på fossila bränslen, 50
  • Energiskatt på el, 20 000

Mer information finns i Elåret 2015 (sid 47 och framåt).