Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Skatter och avgifter

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Huvudinnehåll

Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2016.

I elförsörjningen tas skatter och avgifter ut på ett flertal sätt och hårdare än för andra delar av det svenska näringslivet. Beräknade skatter och avgifter för år 2016 speciella för elsektorn visas i tabellen nedan (exklusive moms). Energiskatter och koldioxidskatt justeras varje år med index, uppräkning eller nedräkning, beroende på inflation eller deflation. Inklusive moms beräknas det totala skatte- och avgiftsuttaget från elsektorn uppgå till ungefär 42 miljarder kronor år 2016.

Till detta kommer de energi- och klimatpolitiska styrmedlen med utsläppsrätter och elcertifikat, som också är en del av elpriset.

Fördelning

Skatteuttag från elsektorn 2016 (prognos) uppgår till 31 500 miljoner kronor  (exklusive moms), fördelat på följande poster:

 • Fastighetsskatt vattenkraft, 5 700
 • Fastighetsskatt kärnkraft, 300
 • Fastighetsskatt kraftvärme, 150
 • Kärnkraftsskatt och Studsviksavgift, 4 700
 • Avgifter för myndigheters finansiering, kärnkraftproducenter, 300
 • Elsäkerhetsavgift, nätövervakningsavgift och elberedskapsavgift, 300
 • Skatt på fossila bränslen, 50
 • Energiskatt på el, 20 000

Energiskatten på el varierar med användare

När det gäller energiskatten på el så är det en skatt som användarna av el betalar. Från den 1 juli 2017 är den 32,5 öre/kWh för hushåll och tjänsteföretag. Undantag är vissa kommuner i Norrland som betalar 9,6 öre/kWh lägre. Läs här på Skatteverkets webbplats

Den som använder el i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet betalar energiskatt med 0,5 öre/kWh efter avdrag eller återbetalning. Detta gäller även:

 • yrkesmässig växthusodling
 • yrkesmässig jordbruksverksamhet
 • yrkesmässig skogsbruksverksamhet
 • yrkesmässig vattenbruksverksamhet
 • tåg eller annat spårbundet transportmedel
 • framställning av energiprodukter

Datorhallar har också rätt till en lägre energiskatt på el; 0,5 öre/kWh. Detta gäller företag som huvudsakligen bedriver exempelvis informationstjänstverksamhet, informationsbehandling eller uthyrning av serverutrymme.

Ett skepp med en bruttodräktighet om minst 400 kan även ha rätt till lägre skatt, 0,5 öre/kWh, på den el som används när skeppet ligger i hamn.

Mer information om skatter finns i Elåret 2015 (sid 47 och framåt).