Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Mikroproduktion av el

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Huvudinnehåll

Flera drivkrafter ligger bakom intresset för att producera sin el själv, ofta i form av så kallad mikroproduktion, som förekommer både i hushåll och företag. För energisystemets del innebär det en utmaning bland annat i och med att elnätet måste anpassas till en mer ojämn elproduktion.

Färsk statistik om hur svensk el produceras (2017-års siffror).

Den absolut största andelen mikroproduktion sker som komplement till den inköpta elen. Detta har fött begreppet ”prosument”, som syftar på att elanvändaren är både producent och konsument.

Statistiken för småskalig elproduktion i landet är bristfällig. Vid årsskiftet 2016/2017 bedömdes att det fanns cirka 8 000 anläggningar. Den absolut vanligaste formen av mikroproduktion av el är solceller på det egna villataket men även några små vindkraftverk, vattenkraftverk och biogasdrivna generatorer används.

Utveckling behövs på många fronter

Forskning pågår inom många olika områden för mikroproduktion, så det är svårt att sia om vilken teknik som kommer att utvecklas och etableras. Därför är det viktigt att regelverken gör det möjligt för en kund- och marknadsdriven utveckling på olika områden. Klart är att tekniken för solceller utvecklas snabbt och priserna har sjunkit med cirka 80 procent de senaste 5–6 åren.

Egenproducerad el är en av flera frågor som är kopplad till utvecklingen av energisystemet. Elmätare med kringliggande tjänster där kunden själv har tillgång till mätvärdena, öppnar upp för olika affärsmodeller och tekniska lösningar. Det kan bland annat bidra till en mer flexibel elanvändning och ett stabilare elsystem. Idag mäts bara den el som matas in på det allmänna nätet. Den del av den egenproducerade elen som används inom fastigheten syns i statistiken som en minskad elanvändning i stället för produktion.

En ökad mängd småskalig och mer utspridd elproduktion innebär att elnätet måste utvecklas, så att det går lättare att hantera den mer ojämna elproduktion som mikroproducerad el innebär. Detsamma gäller för lagringsmöjligheter och övrig elproduktion. För att nästa generations "smarta elnät" ska bli verklighet behövs ytterligare forskning och utveckling samt investeringar.

Skattereduktion vid småskalig produktion

Regler om skattereduktion för produktion av förnybar el trädde i kraft den 1 januari 2015. Dessa regler omfattar anläggningar på max 100 Ampere och skattereduktionen blir 60 öre per kilowattimme, kWh, upp till 30 000 kWh. Underlaget för skattereduktionen är den mängd förnybar el som mikroproducenten har levererat in på elnätet under året, dock maximalt lika mycket el som denne tagit ut i samma punkt. En småskalig producent som utnyttjar reformen kan därför som mest få skatten sänkt med 18 000 kronor per kalenderår. Under år 2017 kan vi förvänta oss flera förslag på förändringar i stödsystemen för mikroproduktion.

Inom elbranschen gäller så kallad mottagningsplikt som innebär att det elhandelsföretag som säljer el till mikroproducenten i uttagspunkten är skyldig att ta emot den el som mikroproducenten levererar in på nätet i samma punkt. Mottagningsplikten gäller dock inte om mikroproducenten avtalat med någon annan om att ta emot elen. Vidare får elnätsföretaget en skyldighet att lämna kontrolluppgift till Skatteverket avseende hur många kWh, som matats in och tagits ut i anslutningspunkten under året samt anslutningspunktens identifikation. Skyldigheten att lämna kontrolluppgift gäller förutsatt att mikroproducenten anmält till elnätsföretaget om produktion av förnybar el i punkten.

Alla installationer för mikroproduktion måste utföras av behörig installatör och för att koppla in en anläggning på det allmänna nätet är det obligatoriskt att anmäla detta till elnätsföretaget. Detta för att elnätsföretaget ska kunna beräkna om det behövs förstärkningar. Anmälan ska också minska riskerna för personal som arbetar med elnätet.

Blankett för anmälan.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se