Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Energiföretagen i Almedalen

Huvudinnehåll

Energiföretagen Sverige finns självklart på plats i Visby under Almedalsveckan. Här beskriver vi framför allt de seminarier vi själva arrangerar, men vår vd, vår styrelseordförande och våra experter deltar också i andras arrangemang och dessa hittar du under "Vi deltar också här".

Det fullständiga Almedalsprogrammet hittar du här

Måndag 3 juli:

Cirkulär ekonomi i praktiken. Hur vi kan hushålla med våra resurser?

Samarbete med Avfall Sverige, Energigas Sverige och Svenskt Vatten

Plats och tid:
Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3, Sal D 22, 3/7 2017 10:15 - 11:30

Sammanfattning:
Hur fungerar den cirkulära ekonomin i praktiken? Hur kan vi hushålla med våra resurser? Att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över genom att samverka i den lokala infrastrukturen.

Medverkande:
Ingela Hiltula, bitr. avdelningschef Naturvårdsverket, Rickard Nordin, riksdagsledamot (C), Åsa Westlund, riksdagsledamot (S), Anna Tenje, kommunalråd Växjö (M), Björn Jansson, regionråd Gotland (S), Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige, Anna Linusson, vd Svenskt Vatten, Folke Rydén, moderator.

Full Fart Framåt För Fossilfria Fordon – en snabbutredning

Plats och tid:
Specksrum 7, 3/7 2017 13:30 - 14:40

Sammanfattning:
Hur ökar man bäst takten i omställningen i transportsektorn? Vilken roll har olika politiska nivåer och vilka styrmedel driver utvecklingen bäst? Vår snabbutredning tar vid där andra kört i diket och levererar den slutgiltiga och samlade färdplanen för fossilfrihet.

Medverkande:
Pierre Schellekens, bitr. kabinettschef EU-kommissionen, Susanna Hurtig, Director E-Mobility Nordic, Vattenfall, Margareta Rönngren, kommunalråd Umeå (S), Jonas Åkerman, trafikforskare KTH, Bertil Moldén, vd Bil Sweden, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Henrik Wingfors, moderator, Energiföretagen Sverige.

Dags för hälsokontroll på energisystemet - vad blir diagnosen och behövs behandling?

Plats och tid:
Specksrum 7, 3/7 2017 15:00 - 16:00

Sammanfattning:
Det övergripande målet för energipolitiken är tredelat: Energisystemet ska ha hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och ge energi till konkurrenskraftigt pris. Hur ligger Sverige till när det gäller målen och vart är vi på väg? Vilka beslut behöver tas nu för att säkra måluppfyllnad i framtiden?

Medverkande:
Ulf Moberg, teknisk direktör Svenska Kraftnät, Anna Wolf, sakkunnig energisystem och smarta elnät Power Circle, Therése Hindman Persson, chefsekonom Energimarknadsinspektionen, Åsa Westlund, riksdagsledamot (S), Sofia Fölster, riksdagsledamot (M), Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Gunilla Andrée, klimat, miljömål och styrmedel Energiföretagen Sverige, Bo Diczfalusy, moderator.

Vilken kompetens krävs för att förnya energibranschen?

Plats och tid:
Specksrum 7, 3/7 2017 16:30 - 17:30

Sammanfattning:
Energibranschen är liksom många andra branscher mitt i en omställning. Vilken kompetens krävs för att skapa innovationskraft i omställningen? Hur kan vi attrahera den och vilken roll spelar politiken för att möta kompetensbehovet? Vad är politikens roll?

Medverkande:
Ibrahim Baylan, samordnings- och energiminister, Annika Viklund, senior Vice President, Vattenfall Distribution, Björn Nordén, projektledare Energy Competence Center, Anja Alemdar, Energiföretagen Sverige, moderator, med flera (program ej färdigställt).

 

Tisdag 4 juli:

Energibranschens stora utmaning - hur ökar vi flexibiliteten i energisystemet?

Energispektrum har etablerat sig som den stora energipolitiska debatten under Almedalsveckan. Energispektrum är ett branschsamarbete med Energigas Sverige, Svensk Vattenkraftförening, Svensk Vindkraftförening, Sveriges Energiföreningars RiksOrganisation, Svenska Bioenergiföreningen, Vattenfall, Fortum, Mälarenergi, Skellefteå Kraft, Tekniska verken i Linköping, Öresundskraft, Jämtkraft och Göteborg Energi.

Plats och tid:
Wisby Strand Congress & Event, Donnersgatan 2, Lojsta, 4/7 2017 16:00 - 17:30

Sammanfattning:
Det svenska kraftsystemet har historiskt dominerats av stora centraliserade produktionsanläggningar, framförallt vatten- och kärnkraft. Detta är på väg att ändras. Variabel förnybar energi, som vind- och solkraft, växer kraftigt samtidigt som flera kärnkraftverk läggs ned. Volatiliteten i kraftsystemet ökar och tillgången på el blir allt mer väderberoende. Välkommen till Energispektrum, som i år därmed har temat flexibilitet. I ett flexibelt kraftsystem kan utbud och efterfrågan mötas även vid ansträngda situationer. Att öka flexibiliteten i kraftsystemet kommer att vara en av energibranschens stora utmaningar de kommande decennierna. Flera centrala frågor kring kraftsystemets flexibilitet kommer att debatteras av riksdagspartiernas energitalespersoner under ledning av Eva Hamilton. Seminariet följs av mingel, föranmälan krävs, se www.energispektrum.se

Medverkande:
Ingemar Nilsson, riksdagsledamot energitalesperson (S), Lars Hjälmered, riksdagsledamot energitalesperson (M), Lise Nordin, riksdagsledamot energitalesperson (Mp), Rickard Nordin, riksdagsledamot energitalesperson (C), Lars Tysklind, riksdagsledamot miljötalesperson (L), Penilla Gunther, riksdagsledamot energitalesperson (Kd), Håkan Svenneling, riksdagsledamot (V), Felix Byström, vice talesperson/förbundsordförande Ungsvenskarna (Sd), Pekka Lundmark, vd och koncernchef Fortum, Peter Carlsson, CEO, Northvolt Markus Wråke, vd Energiforsk, Eva Hamilton, moderator.

 

Onsdag 5 juli:

Elektrifierad industri – bra för klimatet

Arrangör: EFA, IKEM - Innovations- och kemiindustrierna, Jernkontoret, Skogsindustrierna, Svemin, Teknikföretagen. Energiföretagen Sverige har på EFA:s uppdrag ingått i gruppen för att arrangera seminariet.

Plats och tid:
S:t Hansgatan 18F/Trappgränd, Industriområdet, 5/7 2017 08:00 - 09:15

Sammanfattning:
Den svenska elen har i en internationell jämförelse mycket lågt klimatavtryck tack vare hög andel förnybar kraft och kärnkraft. Svensk el är med andra ord redan en klimathjälte och potentialen är stor för ytterligare klimatförbättringar när elen används för att ersätta fossila bränslen. Elektrifiering av transportsektorn får mycket uppmärksamhet, men även inom industrin pågår ett kontinuerligt arbete för att byta ut fossila bränslen mot eldrift. Vilka processer är det som elektrifieras och varför? Hur fort går förändringen och vilka hinder finns? Är hindren tekniska, ekonomiska eller politiska och hur kan de övervinnas? Förutom att elektrifiera med el som köps från elnätet har industrin också en växande egenproduktion av främst förnybar el. Varför väljer industrin att tillverka el och hur stor kan denna elproduktion bli? Hur bidrar den till klimatomställningen för samhället i stort? Seminariet är en del av Industrin tar matchen.

Medverkande:
Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige, Johan Söderström, vd ABB Sverige, Jennie Nilsson riksdagsledamot (S), Lars Hjälmered, riksdagsledamot energitalesperson (M). Bo Diczfalusy, moderator, med flera (program ej färdigställt).