Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Ta fram en strategi för fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet

Publicerat av: Anna Lejestrand

Huvudinnehåll

De kommande åren riskerar uppemot 1 500 MW kraftvärme att fasas ut och ersättas med enbart hetvattenproduktion på grund av lönsamhetsproblem. Fjärr- och kraftvärmen har under den gångna mandatperioden ålagts en rad skatter och styrmedel som ensidigt försämrar konkurrenskraften gentemot andra tekniker. Resultatet blir en förvärrad effektbalans vintertid och att fjärrvärmens roll i den cirkulära ekonomi utarmas. Regeringen behöver ta ett samlat grepp om fjärr- och kraftvärmens roll i energisystemet och anpassa styrmedel och regelverk därefter.

Fjärrvärmen har många parallella samhällsnyttor. Den är en avgörande pusselbit i den cirkulära ekonomin genom att tillvarata resurser som annars går till spillo eller måste deponeras, fjärrvärmen avlastar elsystemet genom att ersätta elbaserad uppvärmning och när fjärrvärme och el produceras samtidigt i kraftvärmeanläggningar så sammanfaller också elproduktionen med när efterfrågan i elsystemet är som störst.

Regeringenframhåller i den energipolitiska inriktningspropositionen (prop. 2017/18:238) att genom ett effektivt utnyttjande av bl.a. bioenergi i kraftvärmen kan effektuttaget ökas. Och att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och effektiv elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den framtida el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar”.

Men tvärtemot den politiska retoriken på området har det införts en rad beslut som ensidigt försämrar förutsättningarna för fjärr- och kraftvärmen. De närmaste åren kommer uppskattningsvis cirka 1 500 MW eleffekt i kraftvärmen att fasas ut. Kraftvärmeanläggningar kommer då till stor del att ersättas av anläggningar för enbart fjärrvärmeproduktion och kan alltså inte längre bidra till effektbalansen i elsystemet.  Det är därför nödvändigt att regeringen tar ett samlat grepp kring fjärr- och kraftvärmefrågorna.

Energiföretagen Sverige föreslår att:

  • Regeringen ger i uppdrag till berörda myndigheter att ta fram en sammanhållen strategi för fjärrvärme och kraftvärme utifrån den energipolitiska inriktningspropositionen och med beaktande av potentialbedömningarna som gjorts enligt EU:s energieffektiviseringsdirektiv.
  • Regeringen fattar beslut om en ändrad systemgräns för energikraven i Boverkets byggregler utifrån "använd energi" som ger teknikneutrala villkor för värmemarknadens aktörer. Detta skapar likvärdiga förutsättningar för fjärrvärme i förhållande byggnadsanknutna uppvärmningslösningar och ger underlag för högeffektiv kraftvärme.
  •  Regeringen inte genomför Förbränningsskatteutredningens förslag (SOU 2017:83) på avfallsförbrännings- respektive kväveoxidskatter. Förslagen leder inte till uppsatta miljömål utan skulle i praktiken bli fiskala och ytterligare undergräva fjärrvärmens och kraftvärmens konkurrenskraft.
  • Regeringen ska slopa den vid årsskiftet (2017/2018) införda koldioxidskatten för kraftvärme inom utsläppshandelssystemet (ETS). Dubbla styrmedel ger inte dubbel effekt utan blir i praktiken fiskala och drar undan investeringsmedel som krävs för att ställa om till förnybara bränslen.

Tillbaka till huvudsidan för positioner.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se