Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vattenkraften central för 100 procent förnybart elsystem

Huvudinnehåll

Politiska mål om en ökad andel förnybar elproduktion gör att vattenkraftens roll i Sveriges elförsörjning blir allt viktigare. Samtidig riskerar tillämpning av gällande miljölagstiftning att påverka vattenkraftens produktions- och reglerförmåga negativt. Energiföretagen Sverige anser att det är av största vikt att miljöåtgärder föregås av noggranna helhetsanalyser som omfattar; de nyttor som uppnås, de kostnader som uppstår samt hur energisystemet som helhet påverkas. Vidare att det behövs en nationell avvägningsplan som säkerställer en rimlig ambitionsnivå i det statliga miljöarbetet, det vill säga att rätt miljöåtgärd genomförs på rätt plats.

Regeringen konstaterade i budgetpropositionen för 2016 att vattenkraften spelar en central roll för Sveriges elförsörjning, dels som enskild produktionskraft, dels som regler- och balanskraft. Dessutom att vattenkraften starkt bidrar till ett konkurrenskraftigt energisystem med trygga energileveranser, att vattenkraften är avgörande för omställningen till ett helt förnybart energisystem och att miljöåtgärder i vattenkraften måste föregås av avvägningar mellan olika intressen.

Vikten av att långsiktigt säkerställa vattenkraftens centrala roller för elförsörjningen och för utvecklingen mot 100 procent förnybar elproduktion beskrivs även i den energipolitiska överenskommelsen som träffades i juni 2016, där det står:

  • Sverige ska ha ett robust elsystem med en hög leveranssäkerhet, låg miljöpåverkan och el till konkurrenskraftiga priser.
  • Vattenkraften spelar idag en central roll för Sveriges förnybara elförsörjning. En fortsatt hög produktion av vattenkraft är en viktig del i arbetet för att uppnå en ökad andel el från förnybara energikällor såsom vind- och solkraft.
  • Vattenkraftens utbyggnad ska främst ske genom effekthöjning i befintliga verk med moderna miljötillstånd.
  • Det krävs en tydlig politisk styrning av det statliga miljöarbetet och en rimlig ambitionsnivå i miljöarbetet måste säkerställas.
  • Vi behöver en effektiv och förutsägbar tillståndsprocess. Den är nödvändig för att kunna investera i att underhålla, renovera, effektivisera och utveckla vattenkraften, samt för att kunna genomföra miljöförbättrande åtgärder.
  • Det behövs en tydlig och sammanhållen vattenförvaltning avseende det svenska miljömålssystemet och implementeringen av EU:s ramdirektiv för vatten.

Energiföretagen anser att:

Energiföretagen Sverige har identifierat tre grundläggande förutsättningar för kunna säkerställa vattenkraftens centrala roller för elförsörjningen och utvecklingen mot 100 procent förnybar elproduktion:

Hur kan politiken bidra?

  • Vi behöver en politisk överenskommelse som definierar ambitionsnivån för miljöåtgärder i vattenkraften. En tydligare politisk styrning av det statliga miljöarbetet ska tala om hur avvägningar mellan olika intressen ska göras - mellan att värna miljön å ena sidan och vattenkraftens roller i energisystemet å andra sidan. Det är viktigt att en sådan överenskommelse blir styrande för de myndigheter som är involverade i det statliga miljöarbetet kopplat till vattenkraften, exempelvis genom formuleringar i regleringsbrev.
  • Havs- och vattenmyndighetens och Energimyndighetens nationella strategi för miljöåtgärder i vattenkraften (Nationella Strategin) måste vidareutvecklas för att fungera som nationell avvägningsplan i det statliga miljöarbetet/vattenförvaltningen. Strategin bör blir rättsligt bindande och därmed styrande i vattenförvaltningsarbetet.
  • Det finns behov av konsekvensanalyser även i vattenförvaltningsarbetet. I ett regeringsbeslut (2016-10-06) rörande vattenmyndigheternas förslag till åtgärdsprogram slår regeringen fast att åtgärdsprogrammens konsekvensanalyser ska utformas så att konsekvenserna för energisystemet, vad gäller produktion av vattenkraft, samt balans- och reglerkraft, redovisas på ett mer överskådligt sätt.
  • Vidare bör regeringen formulera ett uppdrag till landets fem vattenmyndigheter så som aviserat i samma regeringsbeslut (2016-10-06). I beslutet uttrycker regeringen ambitionen att ge vattenmyndigheterna i uppdrag att peka ut ytterligare vattenförekomster som kraftigt modifierade (KMV). För att vattenkraftens centrala roller inte ska äventyras menar att Energiföretagen Sverige att det är viktigt att vattenmyndigheterna genomför detta uppdrag, med en ambitionsnivå i överensstämmelse med den nationella strategin. Givetvis inom ramarna för vad som är möjligt enligt ramdirektivet för vatten.

Kommande lagförslag, inom ramen för det pågående lagstiftningsarbete, avseende vattenverksamheter, måste föregås av noggranna konsekvensanalyser som beaktar uppnåendet av Energiöverenskommelsen, bland annat med utgångspunkt från ett verksamhetsutövar- och investerarperspektiv. Med hänsyn till vattenkraftens centrala roller är det viktigt att fastslå att dessa konsekvensanalyser särskilt beaktar vattenkraftens långsiktiga förutsättningar när det gäller "fortsatt hög produktion" och "effekthöjningar i befintliga verk".