Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Statistikinsamling

Publicerat av: Folke Sjöbohm ·

Huvudinnehåll

Energiföretagens fjärrvärmestatistik är basen för branschens faktabank. God kännedom om och sprida kunskap till omvärlden om branschens förutsättningar - som miljöpåverkan, priser, distribution och energitillförsel - är nödvändigt. Statistiken används i många sammanhang och är mycket värdefull i arbetet för att främja fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Här hittar du tidsplan och ansvariga för vår statistikinsamling.

Folke Sjöbohm har det övergripande ansvaret för Energiföretagen Sveriges statistikinsamling. För delar av fjärrvärmerapportering finns det dock fler som är delansvariga. Det finns angivet under respektive område.

Fjärrvärmepriser 2017

Metoden för att beräkna fjärrvärmepriserna förändrades inför 2016 års insamling. Övergången till den nya metoden gick i stort bra. Men det behövs vissa smärre förändringar i inrapporteringen varför priserna för 2017 tidigast kommer att att börja samlas in under mars månad. Mer information och tidplan kommer så snart som möjligt. Kontaktperson för frågor kring detta är Patrik Holmström, Energiföretagen Sverige.

VD–enkät 2017

Den tidigare årliga VD-enkäten utgår eftersom den informationen kommer att samlas in via andra kanaler.

Undantaget är på en punkt och det är korrigeringar av kontaktuppgifter för de personer som ni utser för arbete med att lämna statistikuppgifter för fjärrvärme. Detta är viktigt för att vi ska veta vem vi ska vända oss till för att samla in och kvalitetssäkra branschstatistiken och vem vi ska kommunicera med på ditt företag kring godkännande av lokala miljövärden.

Kontaktuppgifter ska rapporteras in avseende:

 1. Statistikansvarig (ansvarig för rapportering av branschstatistik)
 2. Miljögranskare (ansvarig för att granska och godkänna fjärrvärmens lokala miljövärden)
 3. Skaderapportör (rapporterar in skador på ledningar och ventiler)

Branschstatistik 2016

I Branschstatistiken ingår uppgifter om produktion, kunder, ekonomi, fjärrkyla och distribution.  Produktionsstatistiken används förutom att framställa branschens bränsle- och produktionsstatistik även som underlag för beräkningar av lokala miljövärden.

Inrapportering

Inrapportering av branschstatistiken sker i statistiksystemet Kvalitetsnyckeln, www.kvalitetsnyckeln.se. Har du användaruppgifter sedan tidigare men glömt ditt lösenord kan du lätt ordna ett nytt genom att klicka på "glömt lösenord" på sidan och ange din mejladress.

Rapporteringen av branschstatistiken kan göras från 11 januari till och med 31 mars.

Granskning och godkännande, lokala miljövärden 2016

Miljövärdena underlättar för kunder, media och andra som är intresserade av fjärrvärmens miljöpåverkan. Beräkningarna av 2016 års miljövärden görs med utgångspunkt från hur produktion och leveranser skett under 2016. Metoden för hur beräkningen sker utgår från en överenskommelse mellan Energiföretagen och företrädare för fjärrvärmekunderna.

Först när hela branschens uppgifter om leveranser, produktion, bränsle och miljö finns inne i Kvalitetsnyckeln kan Energiföretagen påbörja arbetet med att granska och kvalitetssäkra lokala miljövärden. Men så fort du som medlem har lagt in dina uppgifter och godkänt dem kan du få fram en preliminär beräkning av dina lokala miljövärden ur Kvalitetsnyckeln, för att exempelvis publicera på den egna hemsidan.

Energiföretagens granskningsperiod för lokala miljövärden 2016 kommer att äga rum i april och maj 2017. Kontaktperson för frågor kring detta är Raziyeh Khodayari, Energiföretagen Sverige.

Skadestatistik fjärrvärme - ledningar och ventiler

Inrapporteringen sker löpande under året till Skadenyckeln. Under 2017 fortsätter utvecklingen av importfunktion i Skadenyckeln, så att medlemmarna ska kunna exportera skador från eget GIS till Skadenyckeln. Kontaktperson för frågor kring detta är Thomas Lummi, Energiföretagen Sverige. 

För att underlätta planeringen av statistikinlämningen och granskning och godkännande lokala miljövärden under 2017 finns här en sammanfattning av viktiga tidpunkter under året: 

Insamling/

granskning

Period:

Innehåller frågor om:

Publicering

Underlag till:

Priser 2017

Enkät ställd   till statistikansvarig

Mer   information kommer

Priser:

 •   Småhus
 •   Mindre fler­familjshus Större flerfamiljshus

Juni

Energiföretagens prisstatistik för fjärrvärme, Värmeräknaren

Nils   Holgersson-rapporten

Årlig medlemsenkät

 

Enkät ställd   till VD

Utgår

 •   Leveranser
 •   omsättning
 •   kontaktuppgifter till statistikansvarig och ansvarig   för lokala miljövärden

Ej fastställt

Forsknings-   och medlemsavgift

Leveransstatistik

Branschstatistik 2016

 

Enkät ställd   till Statistikansvarig

Januari -

Sista dag

31 mars

 •   Produktion
 •   Företagets   verksamhet
 •   Distribution
 •   Kunder
 •   Leveranser
 •   Fjärrkyla

Juni

Bränslestatistik,   lokala miljövärden,

Övrig   branschstatistik

 

Granskning av lokala Miljövärden   2016

Kontakt sker med företagets ansvarig för att granska lokala   miljövärden

April-juni

Granskning   ingen ytterligare inrapportering

Sommaren 2017

Publicering av lokala miljövärden

Skadestatistik

Hela året

Skadestatistik fjärrvärme - ledningar och   ventiler

   

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Folke Sjöbohm

Ansvarig statistik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 97
E-post: folke.sjobohm@energiforetagen.se

Fler kontaktpersoner

Patrik Holmström

Läs mer

Raziyeh Khodayari

Läs mer

Thomas Lummi

Läs mer