Dammar och dammsäkerhet - fördjupning

Ett dammbrott är något alla till varje pris vill undvika. Goda förkunskaper och ett kontinuerligt säkerhetsarbete är det bästa vaccinet. Under ledning av personer med kvalificerad erfarenhet i ämnet får du under utbildningen djuplodande kunskap om hur dammsäkerhetsarbete bör bedrivas. Dammar och dammsäkerhet - fördjupning är ett utbildningsprogram som genomförs under flera dagar fördelade på tre veckor.

En dammanläggnings säkerhet är beroende av den samlade funktionen av de tekniska system, den organisation och de personer som svarar för handhavandet av systemen och utför andra arbetsuppgifter med koppling till dammsäkerheten.

Ägare av dammanläggningar svarar för att personal som arbetar med dammsäkerhet har nödvändig kompetens för sin uppgift. Detta gäller oberoende av om uppgifterna utförs av egen personal eller om inhyrd personal anlitas. Ägarföretaget ansvarar för att egen personals kompetens hålls aktuell genom återkommande kompetensutveckling. För inhyrd personal ställer medlemsföretaget kompetenskrav vid upphandling. 

I RIDAS tillämpningsvägledning till Kapitel 5 ”Organisation och kompetens” föreslås utbildningar som kan vara lämpliga för olika roller. Denna utbildning ”Dammar och dammsäkerhet” är en två veckors teknisk fördjupningsutbildning lämplig för personer i följande roller: 

 • Dammtekniskt sakkunnig (DS) 
 • RIDAS-ansvarig 
 • Operativt driftansvarig och vakthavande ingenjör (VHI) 
 • Inspektör 
 • Samordnare fördjupad inspektion 
 • Inspektör fördjupad inspektion 
 • Tekniskt ansvarig hos byggherren 
 • Ansvarig projektör och konstruktör 

Utbildningen Dammar och dammsäkerhet har funnits i över tjugo år och gavs tidigare i samarbete med KTH. Under vintern 2021/2022 har utbildningen genomgått en översyn och en anpassning dels till kunskapsbehovet hos den tänkta målgruppen, dels till de senaste utgåvorna av RIDAS och riktlinjen för bestämning av dimensionerande flöden. Utbildningen ges som en kombination av klassrums- och webbutbildning och innehåller också ett studiebesök till Vattenfall R&D:s laboratorium i Älvkarleby. 


Upplägg
Utbildningen sträcker sig pedagogiskt över en längre period med startdatum 22 november 2023 och slutdatum 26 januari 2024

Datum
Webbinar 1: Introduktion, 22 november, Teams

Utbildningsvecka 1: måndag 27 november – torsdag 30 november 2023
Plats: The Winery hotel, Solna, Stockholm

Webbinar 2: 16 januari 2024, Teams
Webbinar 3: 17 januari 2024, Teams

Utbildningsvecka 2: måndag 22 januari-fredag 26 januari 2024
Plats: Radisson Blu Royal Viking Hotel, Vasagatan 1, vid T-centralen.

Se hålltider under fliken program

Kommer att genomföras både digitalt och på fysisk plats i Stockholm. En av dagarna kommer vi att bege oss upp till Älvkarleby för ett studiebesök. 

Förkunskap

Lämplig för personer i följande roller: 

 • Dammtekniskt sakkunnig (DS) 
 • RIDAS-ansvarig 
 • Operativt driftansvarig och vakthavande ingenjör (VHI) 
 • Inspektör 
 • Samordnare fördjupad inspektion 
 • Inspektör fördjupad inspektion 
 • Tekniskt ansvarig hos byggherren 
 • Ansvarig projektör och konstruktör 

Metodik och pedagogik

Upplägg:
Utbildningen genomförs som digitala föreläsnignar samt hela dagar i utbildningslokal i Stockholm. 

Dokumentation

Ett omfattande utbildningsmaterial har tagits fram av personer från högskolor, kraftindustrin och myndigheter. Alla med dokumenterad kunskap och erfarenhet av dammsäkerhetsarbete. Dessutom ingår RIDAS med tillhörande vägledningar.

Prisinformation

52 900  kronor per person exklusive moms för medlemmar i Energiföretagen Sverige.
62 900 kronor per person exklusive moms för icke medlemmar.

I priset ingår även två gemensamma middagar samt ett års RIDAS-prenumeration.

Kostnad för logi tillkommer och du bokar ditt boende själv.
The Winery hotel: 27 november – 30 november
Enkelrum inkl. frukost 1598,29sek ex moms 
https://www.thewineryhotel.se/
Kampanjekod: ENER2711

Radisson Blu Royal Viking hotel:  22 januari – 26 januari
Enkelrum inkl. frukost 1960sek  ex moms
Rooms (radissonhotels.com)

Bokningskod: SE412909

Hålltider: 

Webbinarium 1
Onsdag 22 november kl. 09.30-14.45

Kursvecka 1
Start: Måndag 27 nov kl. 09.30 (fika från 09.00) 
Avslut: Torsdag 30 nov. kl. 16.00

Webbinarium 2
Tisdag 16 januari kl. 08.30-12.00

Webbinarium 3
Onsdag 17 januari kl. 08.30-14.45

Kursvecka 2
Start: måndag 22 januari kl 09.30 (fika från 09.00)
Onsdag 24 januarie - studieresa 
Avslut: fredagen avsluta med lunch kl. 12.30 (lunch 12.30-...)

Kursmoment:

 • Introduktion dammsäkerhet och RIDAS
 • Grundläggning
 • Fyllningsdammar
 • Betongdammar
 • Avbördande funktioner Mek/el
 • Avbördning-Hydraulik
 • Regelverk, roller och ansvar
 • Juridiska aspekter
 • Dammsäkerhetsutvärdering (DSU)
 • Hydrologi och vattenreglering
 • Flödesdimensionering
 • Konsekvensutredning och beredskapsplanering
 • Projektuppgift/Grupparbete/redovisning – DSU
 • Studieresa till Älvkarleby

Målgrupp

Utbildningen vänder sig i första hand till dig som är civilingenjör, högskole- och gymnasieingenjör, konsult eller besiktningsman och verksam inom kraftindustrin. Utbildningen vänder sig även till dig som arbetar med dammsäkerhetsfrågor inom länsstyrelse, räddningstjänst eller andra myndigheter.

Här hittar du Energiföretagen Sverige - Swedenergy – AB:s (nedan Energiföretagen) allmänna villkor och integritetspolicy. Integritetspolicyn beskriver behandling av personuppgifter. Energiföretagen förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa villkor. 
 

Anmälan
Du är välkommen att anmäla dig via Energiföretagens hemsida. Din anmälan är bindande inom ramen för våra bokningsvillkor, men kan överlåtas till annan person inom samma företag. 


Vid beställning av webbkurs får du en bokningsbekräftelse med länk till kursen, efter att vi har mottagit din anmälan. Kursen finns tillgänglig i ett till tre år efter beställning, beroende av vilken webbkurs du beställt (se separata villkor). 
 
Bekräftelse/kallelse 
Du får en bokningsbekräftelse efter att Energiföretagen mottagit din anmälan. En kallelse med information sänds ut via e-post en till två veckor innan start.

Pris 
Samtliga priser är angivna exklusive moms. Energiföretagen förbehåller sig rätten att vid behov justera priserna.

Utbildning och konferens 
I avgiften inkluderas deltagande, dokumentation i fysisk eller digital form, lunch och för-/eftermiddagsfika (gäller ej digitala utbildningar/webbinarium). Vissa avvikelser kan förekomma. Kostnad tillkommer för eventuell resa och logi.

Lärarutbildningar 
För deltagande på Energiföretagens lärarutbildningar krävs att du uppfyller uppställda förkunskapskrav. Fullständigt deltagande leder inte per automatik till godkännande. Du behöver även bli godkänd på de olika kunskapstesterna samt av våra huvudlärare bedömas lämplig utifrån ett ambassadörsperspektiv och som företrädare för EBR/ESA. 

Att vara lärare inom Energiföretagens utbildningskoncept 
Vid godkännande kommer du få tillgång till Energiföretagens lärarmaterial och utbildningsspecifikation inom de utbildningskoncept som du blivit godkänd för. För att få bedriva utbildning med detta material behöver du även anlitas av en eller flera av Energiföretagen godkända utbildningsanordnare inom aktuellt utbildningskoncept. 


All utbildning inom Energiföretagens utbildningskoncept ska genomföras i enlighet med Energiföretagens vid var tid gällande utbildningsmaterial (lärarmaterial, utbildningsspecifikation och deltagarmaterial) för det utbildningskoncept som är aktuellt. Energiföretagen äger samtliga immateriella rättigheter till detta material. 


Utbildningsmaterialet får endast användas i utbildningssyfte inom ramen för det utbildningskoncept som det är avsett för. Det får inte, helt eller delvis, sammanblandas med annat material, kopieras eller spridas till utomstående. Utbildningsspecifikationen och lärarmaterialet är endast avsett för dig som lärare och får inte spridas till deltagare eller tredje man. 


Utbildningsmaterialet får inte heller ändras av annan än Energiföretagen. Viss målgruppsanpassning i syfte att underlätta lärandet är dock tillåten avseende den del av utbildningsmaterialet som avser lärarmaterial, med undantag för slutprov. Sådan målgruppsanpassning får endast avse mindre justeringar av bildernas antal eller ordningsföljd men inga som helst ändringar får ske avseende bildernas innehåll. Beträffande slutprov är ingen målgruppsanpassning tillåten varför inga som helst ändringar får ske. 


Som lärare har du skyldighet att inför varje utbildningstillfälle kontrollera att den aktuella utbildningsanordnaren har avtal med Energiföretagen avseende det utbildningskoncept som utbildningstillfället avser. Saknas sådant avtal får Energiföretagens utbildningsmaterial inte användas. 

För att bibehålla din behörighet som lärare krävs att du:

 • årligen genomför sammanlagt minst 5 utbildningstillfällen inom de olika utbildningskoncept som du är godkänd för. Samtliga utbildningstillfällen måste ha anordnats av en av Energiföretagen godkänd utbildningsanordnare. 
 • genomför årligt omcertifieringstest med godkänt resultat för de utbildningskoncept som du är godkänd för 
 • efterlever dessa villkor för lärare samt även i övrigt agerar professionellt, håller hög pedagogisk nivå och förmedlar korrekt och relevant information. 


Energiföretagen utför kontinuerligt kvalitetskontroller av godkända lärare. Efterlever du som lärare inte dessa villkor kan åtgärder från Energiföretagen vidtas i form av varningar och eller återkallelse av lärarcertifikat. Återkallelse av lärarcertifikat innebär att du som lärare inte får genomföra utbildningar inom de utbildningskoncept som återkallelsen avser samt att din behörighet till dessa lärarmaterial stängs. 


Läraren ansvarar för att underrätta Energiföretagen om förändringar gällande dennes kontaktuppgifter som e-post, postadress etc. Förändringar meddelas via wattityd@energiforetagen.se

Webbinarium  
I avgiften inkluderas deltagande och dokumentation i digital form. Deltagandet är personligt.  

Webbkurs
Avgiften avser tillgång till kursen, prov och intyg samt i förekommande fall tillgång till ESA Q under intygets giltighetstid.  

Ångerrätt för webbkurs
Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog bokningsbekräftelsen och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Ombokning av webbkurs
Ombokning till annan person/deltagare får ske upp till 6 månader efter mottagande av bokningsbekräftelse och gäller enbart utbildningar som ej påbörjats. 

Betalningsvillkor
Betalning sker mot faktura med 30 dagar netto. Vid försenad betalning utgår en dröjsmålsränta (referensränta + 8%). 

Fakturering
Avgiften faktureras efter genomförd utbildning och konferens. Vid webbkurs faktureras avgiften i slutet av beställningsmånaden. 

Avbokning/ombokning av utbildning eller konferens 
Avbokning från en utbildning eller konferens kan endast ske via e-post till utbildning@energiforetagen.se 


Avbokning från en webbkurs får endast ske innan webbkursen påbörjas. 


Vid avbokning utbildning eller konferens: 

 • mer än 30 dagar före start debiteras ingen deltagaravgift.
 • vid senare avbokning debiteras 100% deltagaravgift. 


Du kan kostnadsfritt överlåta din plats till annan person inom samma företag fram till en vecka innan start. 


Har du via Energiföretagen erhållit en kod/länk där du bokar din logi, ansvarar du själv för eventuell avbokning av ditt hotellrum enligt de avbokningsvillkor som tillhandahålls av hotellet. Vi vill göra dig uppmärksam på att Energiföretagen ej står för eventuella avbokningsavgifter. 


Har du blivit sjuk och kan styrka detta med läkarintyg återbetalas hela utbildningsavgiften (gäller ej webbkurs). 

Hållbarhet 
Vi på Energiföretagen har valt att arbeta med konferensanläggningar som är måna om människa och planet, som aktivt arbetar för att driva sitt dagliga arbete så hållbart som möjligt. För att minska klimatpåverkan kopplad till denna konferens vill vi uppmuntra dig som deltagare att resa på ett hållbart sätt, till exempel med tåg eller samåkande i bil med andra deltagare.  

Matpreferenser 
Matpreferenser ska alltid föranmälas. De konferensanläggningar vi använder har olika villkor gällande matpreferenser men de flesta hänvisar till Livsmedelsverkets allergilista


Om anläggningen tar ut en extra avgift för den mat du önskat, kommer detta att vidarefaktureras till dig. Avgift tas även ut om du inte föranmält dina matpreferenser. 

Fotografering/filmning 
I syfte att dokumentera och kommunicera konferensen/utbildningen, förekommer det att vi fotograferar eller filmar eventet. Det innebär att deltagare kan förekomma på bilderna även om fokus är på arrangemanget i stort. 

Inställd utbildning/konferens
Energiföretagen förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildning och konferens i de fall deltagarantalet är för lågt samt om en lärare/föreläsare akut insjuknar och inte kan ersättas.  


Energiföretagen ansvarar inte för deltagares uppkomna kostnader som till exempel resor och logi vid inställande av utbildning/konferens samt tillämpar i övrigt köplagen. 

Force majeure
Om Energiföretagen förhindras att fullgöra sina åtaganden vad gäller utbildning, produkter och tjänster på grund av omständighet som Energiföretagen inte kunnat råda över, såsom krig, naturkatastrof, myndighetsbeslut, ändrad författning, strejk, blockad, lockout eller annat som står utanför vår kontroll ska detta utgöra befrielse från skadeståndsskyldighet och andra eventuella påföljder.  

Tekniska förutsättningar
Energiföretagen ansvarar inte för begränsningar i överföringshastighet vid nyttjandet av webbkurs, webbinarium samt övriga digitala evenemang som beror på deltagarens utrustning, programvara och/eller internetabonnemang. 

Nöjd kund-åtagande 
Energiföretagens ambition är att du som deltagare ska vara nöjd med innehållet och genomförandet av den utbildning/konferens som du deltagit i. Skulle du vara missnöjd eller har klagomål uppmanar vi dig att omgående (senast 14 dagar efter genomförd aktivitet) kontakta oss på utbildning@energiforetagen.se så att vi kan hantera ärendet. 

Personuppgifter
Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). För att kunna hantera din bokning kommer du att behöva ge Energiföretagen ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter i enlighet med Energiföretagens integritetspolicy.  

Kontakt
Om du önskar mer information eller har frågor, ta kontakt med projektkoordinator för respektive utbildning som du hittar på www.energiforetagen.se


Kontakt

Anna Linderoth

Anna Linderoth

Projektledare
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 12
E-post: anna.linderoth@energiforetagen.se

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se