Informationsträff om nya elnätsregleringen region Mitt

Vid två tillfällen i höst anordnar Energiföretagen regionala informationsträffar om den nya lagstiftningen om elnätsavgifterna för perioden 2020–2023. Den 25 september i Jönköping för region Syd och Väst och den 2 oktober på Arlanda för region Nord och Mitt. Inför mötena bifogas här en kalkylmall för att varje elnätsföretag själva ska kunna räkna på konsekvenserna av den nya lagstiftningen.

Med anledning av den nya lagstiftningen om elnätsregleringen som träder i kraft
1 januari 2019 vill Energiföretagen Sverige samråda med alla elnätsföretag  om konsekvenserna och enas om hur frågan ska hanteras vidare. Vi bjuder därför in till två heldagsmöten med våra experter på området.

Det nya regelverket bedöms få stora konsekvenser för många elnätsföretags ekonomiska situation. Som en förberedelse inför mötet är det därför lämpligt att elnätsföretagen analyserar konsekvenserna för sin egen verksamhet  med hjälp av den bifogade kalkylmallen i Excel som tagits fram för ändamålet. Vänligen se bifogad handledning och följebrev där det också finns kontaktuppgifter för eventuella frågor.

Programmet pågår mellan 10:00 och 15:30. Syftet med träffarna är att informera om konsekvenserna av lagstiftningen genom konkreta exempel från olika typer av medlemmar, presentera en juridisk analys av den antagna förordningen samt tillsammans i branschen enas om vägen framåt.

Från Energiföretagen Sverige deltar Ronald Liljegren, Anton Steen och
Leif Boström.

Energiföretagen ber att få återkomma med mer detaljerat program varefter programpunkterna har fått mer innehåll. Det går dock bra att redan nu anmäla sig på denna sida.

Bilagor som nås efter inloggning:

Bilaga 1: Kalkylmall 2020-2023*

Bilaga 2: Normvärden och avskrivningstider

Bilaga 3: Handledning till kalkylmall 2020-2023

Bilaga 4: Följebrev till kalkylmall

* OBS kalkylmallen uppdaterad den 3/9 kl 17

Kontakter

Lisa Hjelm

Lisa Hjelm

Regionchef Mitt
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 26 54
E-post: lisa.hjelm@energiforetagen.se

Sara Wannehed

Sara Wannehed

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 89
E-post: sara.wannehed@energiforetagen.se