EU:s nätkoder – Anpassade webbinarier för elnätsföretag och elproducenter

EU:s nätkoder har sedan några år nått laga kraft i Sverige. Det handlar om åtta nätkoder inom områdena nätanslutning, elmarknad och nätdrift. Några av koderna har direkt påverkan på verksamheterna för elnätsföretag och elproducenter vars verksamhet kan behöva anpassas för att möta lagkraven. Koderna ger även elnätsföretagen en ny godkännanderoll i relation till anslutande elproduktion.

Foto: Mikael Långström / Mostphotos

I detta webbinariepaket erbjuds en skräddarsydd utbildning för elnätsföretag och elproducenter och omfattar både övergripande orientering och fördjupning, samt en inblick i EU:s Ren Energipaket. Samtidigt ges även insikter om det utvecklingsarbete som pågår som ska möjliggöra en effektiv uppfyllnad av kraven i koderna.

Varför ska man utbildas inom nätkoder?

EU-lagstiftningen för elsystemet syftar till ett effektivt nyttjande av elsystemet och till att harmonisera elmarknaden inom EU med liknande krav i alla medlemsstater. De så kallade nätkoderna är EU-förordningar och därmed lagar och ska uppfyllas. De koder som är mest angelägna för elnätsföretag och elproducenter är Anslutningskoden för generatorer (RfG) och Driftskoden (SO). Koderna ställer helt nya krav på anslutningsprocesser, anslutningskrav, godkännandeprocesser. En god kännedom om dessa krav är nödvändig för att kraven ska kunna uppfyllas. Avgörande skillnader gentemot dagens reglering beskrivs.

Målet och syftet med utbildningen

Att deltagaren ska få förståelse för nätkodernas syften, innebörd och sammanhang i EU och Sverige. Deltagaren ska förstå vilka delar av nätkoderna som är relevanta för respektive verksamhet och vilka insatser inom den egna verksamheten som är nödvändiga för att kraven ska kunna uppfyllas.

Bokning

Du anmäler dig till varje utbildningstillfälle separat. 
Övergripande introduktion del 1, 17 mars - digitalutbildning
Anpassat för elnätsföretag del 2.1, 22 mars - digital utbildning
Anpassat för elproducenter del 2.2, 23 mars - digital utbildning

Webbinarierna genomförs i Zoom

Energiföretagen uppfyller MSB:s rekommendationer gällande användandet av Zoom. Läs mer under fliken ”När och var” nedan.

Kontakter

Sita Sörman

Sita Sörman

Projektkoordinator
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 82
E-post: sita.sorman@energiforetagen.se