Vattenkraft och livsmedelsproduktion hotas när EU:s vattendirektiv implementeras i Sverige

Riksdagsseminarium av Energiföretagen och LRF – Lantbrukarnas Riksförbund

Se sändningen här!

EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla Sveriges vattenkraftverk och jordbrukets markavvattning miljöanpassas. Utgångspunkten i direktivet är att alla vatten ska nå god status, men direktivet innehåller också mekanismer för att väga behovet av miljöåtgärder i vatten mot andra miljö- och samhällsmål, vilket kräver politiskt engagemang.

Målkonflikter uppstår exempelvis när krav på miljöanpassning av vattenkraft ställs mot de ökande behoven av fossilfri och planerbar el. Inom kort ska samma avvägning göras mellan kraven på vattendrag i odlingslandskapet och livsmedelsproduktion på åkermark.

EU:s medlemsstater har relativt stor frihet att själva avgöra hur ramdirektivets mål ska nås. Den väg som Sverige har valt skiljer sig i flera väsentliga avseenden från andra medlemsstater, vilket gör målkonflikterna ännu mer påtagliga och svåra att lösa. Det svenska genomförandet av vattendirektivet riskerar också att skapa svårigheter att uppfylla nya EU-regelverk som hållbarhetstaxonomin och förordningen om restaurering av natur.

Omprövningarna av vattenkraften har nu pausats tillfälligt av regeringen medan konsekvenserna för elsystemet utreds. Det är nu angeläget att besluta om regeländringar som gör att vi efter pausen kan nå vattendirektivets mål utan att påverkan på vattenkraftsproduktionen eller odling blir för stor.

Varmt välkomna!

Tid: 10 maj, 08.00 – 09.00 

Se sändningen här!

Seminariet är kostnadsfritt.

Kontakter

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se

Isabell Wästfelt

Isabell Wästfelt

Adminsitratör
Enhet: HR & Organisation
Telefon: 08-677 25 01
E-post: isabell.wastfelt@energiforetagen.se