Arena Energiaskor

Den 28 -29 oktober 2021 genomförs Arena Energiaskor som ett webbinarium. Liksom tidigare år innehåller programmet intressanta föredrag, erfarenhetsutbyte och ökad kunskap om energiaskor.

Varje år produceras cirka 1,7 miljoner ton askor, ett restmaterial i vårt energisystem. De ökade askmängderna beror på en i grunden positiv utveckling där biobränslen, som skogsbränsle och restavfall, i allt större utsträckning används för att producera el och värme med låg klimatpåverkan. Restprodukten är energiaskan, som rätt använd kan vara en miljövänlig resurs i samhällsbygget.

Aktuella frågor och målgrupper

Arena Energiaskor 2021 den 28-29 oktober om hållbar och resurseffektiv hantering av askor. Här diskuteras utmaningar, framtidsmöjligheter och ekonomi kring återvinning, utvinning och askanvändning, liksom det senaste inom regelverk, forskning och utveckling.

Målgrupp för dagen är kraftvärme- och fjärrvärmebolag. Dessutom myndigheter på lokal, regional och nationell nivå inom samhällsplanering, tillsyn och tillståndsprövning. Till sist möjliga askanvändare, som entreprenörer, konsulter och forskare.

Ett nytt spännande program håller på att tas fram men nedan finns ett axplock ur programmet som i år fokuserar på återvinning och behandling av energiaskor. Du kan redan nu anmäla dig till Arena energiaskor 2021. Kontakta Lena Odenholm om du behöver hjälp med att anmäla dig eller Raziyeh Khodayari om du vill veta mer om programmet.

Seminariet genomförs digitalt på grund av Covid-19.

Mer om programmet
Arena Energiaskor fokuserar i år på att lyfta myndigheternas perspektiv kring askor och massor. Vi vill också skapa möjlighet till dialog mellan branschen och myndigheter. Se nedan ett axplock av programmets båda dagar.

Dag 1: Energiföretagens webbinarium om Miljöriktig användning av energiaskor

Torsdagen den 28 oktober 2021 klockan 13.00–16.15. OBS: anmälan uppe till höger på denna sida.

Frågan om återföring av bioaskor till skogen har aldrig varit så aktuell som idag då återföring av bioaskor är en viktig förutsättning för skogens regenerationsförmåga. Stefan Andersson, erfaren markspecialist på Skogsstyrelsen, sammanfattar kunskapsläget, utmaningar och möjligheter för askåterföring till skogen. Han sitter även i styrgruppen för Askprogrammet och anknyter till pågående forskningsprojekt som presenteras dag 2 den 29 oktober (se längre ned).

På uppdrag från regeringen utreder Naturvårdsverket när avfall upphör att vara avfall, som avgör om det är avfalls- eller produktlagstiftningen som ska tillämpas. Enligt uppdraget ska Naturvårdsverket analysera förutsättningar för end of waste-kriterier och bedöma om det är aktuellt att ta fram nationella end of waste-kriterier. Syftet är också att redovisa en möjlig plan för de avfallsströmmar som är mest prioriterade och relevanta. Uppdraget ska redovisas till Miljödepartementet senast den 1 december 2021. Dag Lestander från Naturvårdsverket presenterar utredningen.

Mats Fröberg från Naturvårdsverket berättar också om sitt arbete med vägledning för användning av askor och massor i anläggningsarbete.

När det gäller klassning av bottenaskor från energiåtervinning av avfall tog branschen för några år sedan fram en ny klassningsmetod men det saknas fortfarande en godkänd testmetod för utvärdering av HP14-ämnen. Mot bakgrund av detta pågår ett gemensamt nordiskt projekt som ska att ta fram en metod med bred acceptans hos myndigheter. Projektet blir färdigt under hösten 2021. Margareta Wahlström, VTT, är projektledare som ska redovisa resultaten på seminariet.

Under de senaste åren har det blivit kontinuerligt svårare att återvinna material i Sverige genom en allt hårdare tolkning av återvinning enligt handboken. Carl Zide från Massbalans kommer att berätta om nätverket för end-of-waste och cirkulär anläggningsindustri som består av experter verksamma i planering, tillsyn, beställning, produktion och återvinning inom anläggningsindustrin med en gemensam ambition att skapa cirkulära materialflöden med skydd för människor och miljö. Bland annat kommer han berätta om framtagning av en gemensam metodik för hur kriterier för end-of-waste bör skapas.

 

Dag 2: Energiforsks webbinarium om Miljöriktig användning av energiaskor

Fredagen den 29 oktober 2021 klockan 9.00–12.00. Anmälan till dag 2 görs separat till Energiforsk här.

Under detta webbinarium får du en bred inblick i senaste kunskapsläge om askor. Exempel på forskningsprojekt som presenteras är hur Cementa använder bottenaskor i praktiken och tillväxteffekter av asktillförsel efter helträdsuttag på fastmark. Hela programmet finns på Energiforsks webbplats.

Kontakt

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se

Lena Odenholm

Lena Odenholm

Administratör
Enhet: Verksamhetsstöd
Telefon: 08-677 26 46
E-post: lena.odenholm@energiforetagen.se