Almedalsmanifestet för fler elfordon

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Almedalsmanifestet handlar om hur man ska främja elfordon och laddinfrastruktur för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn – att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå.

Som namnet antyder uppkom idén till manifestet under politikerveckan i Almedalen år 2016. I mars 2017 har manifestet skrivits under av 44 företag och organisationer. Initiativtagare till manifestet är Fortum Charge & Drive och Energiföretagen Sverige. Tillsammans med ledande aktörer på elbilsmarknaden har man identifierat åtgärder som bör vidtas för att ta oss närmare Miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn. Dessa åtgärder ska främja elfordon och laddinfrastruktur och manifestet riktar sig mot regeringen och andra aktörer som kan påverka utvecklingen.

El som drivmedel – en del av lösningen
Energiföretagen Sverige anser att ökad eldrift är en av flera lösningar för att minska utsläppen från transportsektorn. Biogas, etanol och andra biodrivmedel är självfallet också viktiga för att nå målet. Lokal framställning av biogas har till exempel fördelen att den har nära till den lokala marknaden. Almedalsmanifestet fokuserar dock på eldrift:

Elbilarnas och laddinfrastrukturens tekniska utveckling har kommit så långt att en större marknadsintroduktion är möjlig. Men för att nå dit, behövs en rad mindre förenklingsåtgärder. Förslag på sådana finns samlade i Almedalsmanifestet som du kan läsa i sin helhet nedan:

Almedalsmanifestet för fler elfordon:
Åtgärder för två miljoner elfordon år 2030

Vi tror att det är fullt möjligt att nå två miljoner elfordon i Sverige år 2030.Historien har visat att linjära uppskattningar ofta blir för låga. När ett teknikskifte väl inträffar blir effekten mer dramatisk och exponentiell än man kunnat förutspå. Med nuvarande utveckling av batterier förväntas bilar med eldrift bli mer kostnadseffektiva att tillverka än bilar med förbränningsmotorer långt innan 2030.

De eldrivna fordonen kommer att behövas för att nå miljömålsberedningens förslag till mål för transportsektorn, dvs att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sverige halkar idag efter jämfört med ledande nationer som vågar samla sina insatser för en ökad eldrift, vilket pekas ut som en av lösningarna. För att nå dessa mål finns viktiga hinder att undanröja som idag bromsar upp utvecklingen.

2 miljoner elfordon redan 2030 skulle göra Sverige världsledande på laddtjänster, laddteknik och smarta tjänster. Det skulle öka Sveriges exportmöjligheter och stärka konkurrenskraften.

I en nära framtid finns fortfarande behov av stödsystem för att nå kritisk massa av både laddstolpar och elfordon. Dessa stöd tror vi på sikt återbetalar sig genom dels svenska innovativa tekniklösningar, dels långsiktiga hälsoförbättringar genom minskade partikelhalter och buller, vars verkliga kostnader idag är mycket svåra att mäta.

För just ökad eldrift föreslår vi att regeringen omgående tar itu med dessa förslag:

 • Inför etappmål för nybilsförsäljningen för 2020 och 2030.
 • Säkerställa att investeringssubventionen - Klimatklivet - gör maximal nytta. Lös nuvarande problem med tilldelning till laddinfrastruktur så att bidraget optimeras. Se över förenklingar kring bidragsansökningar som till exempel standardiserat bidrag för bostadsrättsföreningar. Krav för stöd bör vara godkänd EU-standard (mode 3 typ 2) samt öppna gränssnitt för användare. Se också till att bibehålla ett stödsystem för utbyggnad av laddinfrastruktur även efter 2018.
 • Ellagen och lagen om elcertifikat bör anpassas så att inte försäljning av laddel klassas som elhandel med den administration som följer – det skulle förenkla för fastighetsägare, mackägare, bostadsrättsföreningar med flera som säljer laddel på laddstationer. Se över lagstiftningen så att nätföretag kan prissätta sammanlagringseffekt av många laddstationer i samma nät på ett mer rättvist sätt.
 • Anpassa energiskattelagen så att inte laddelförsäljning per kWh eller per tidsenhet räknas som elhandel och att aktören därmed blir elhandlare enligt denna lagstiftning också.
 • Inför ett kraftfullt bonus-malussystem vid inköp av personbilar samt anpassa fordonsskatten och regler kring förmånsvärde i tjänstebilsbeskattningen så att eldrift lönar sig bättre.
 • Förenkla reglerna för parkering så att den publika laddinfrastrukturen som byggs används i större omfattning och inte blockeras av fordon som inte laddar, samt att kommuner tillåts differentiera parkeringsavgifter på allmän gatumark efter miljöprestanda. Inför också bättre möjligheter att införa lokala miljözoner.
 • Inför en rätt för boende att få en laddplats på parkeringsplats tillhörande flerbostadshus.
 • Skapa incitament för 50 procent elfordon i taxinäringen år 2025 och 100 procent år 2030.
 • Ta vara på digitaliseringens möjligheter så att små aktörer kan omsätta små mängder förnybar el, lagra den i batterier och sälja den till varandra – även el är en del av delningsekonomin
 • Identifiera och engagera kommunerna i deras nyckelroll för transportsektorns omställning

Åtgärder riktade mot andra aktörer:

 • Öka kunskapen om risker för brand genom att ladda med Schuko så att till exempel försäkringspremier speglar den ökade risken.
 • Stimulera ökad kunskap om laddning hos återförsäljare av elfordon.

Undertecknare:

ABB (Jenny Miltell)
Allt om Elbil (Kristoffer Rask)
Arvika Teknik AB (Anders Norrby)
Biodriv Mitt (Claes Rosengren)
Charge Amps (Charlotte Eisner)
ChargeStorm AB (Patrik Lindergren) 
Clever AB (Fredrik Nordin)
Elbilsföreningen i Sverige EF (Erik Norrmann)
ElectroTest Sweden AB (Anders Kjellström)
Elektroskandia Sverige AB (Fredrik F. Pettersson)

Elfordon Sverige AB (Johan Konnberg)
Elverket Vallentuna AB (Patrik Johansson)
e-mobility affairs Sweden (Mikael Hagman)
Energiföretagen Sverige (Henrik Wingfors)
Engineering Force Sweden AB (Gordon Strömfelt)
E.ON (Mats Tedenvall)
Eways (Niclas Sahlgren)
Falu Energi och Vatten AB (Daniel Asplund)
Fortum (Tobias Henmark)
Föreningen Elbil Sverige (Magnus Johansson)

Föreningen Elbil Sverige, Värmland (Henrik Samuelsson)
Garo AB (Ingvar Grundborg)
Groupe Renault (Alain Thoral)
Gröna bilister (Johanna Grant)
H-O Enterprise AB (Hans-Olof Nilsson)
HSB (Roland Jansson)
Jämtkraft (Arne Jansson)
Jönköping Energi (Erik Wiström)
Karlstads El- och Stadsnät AB (Jonas Persson)
Kraftringen (Sylvia Michel)

Lars Sjöberg (Teslaägare)
Lerum Energi (Anton Sahlback-Nilsson)
Morris Motorcycles Racing Team 2017 (Morris Packer)
Mälarenergi AB (Magnus Hemmingsson)
Mälarenergi Elnät AB (Asoos Rasool)
Parks4Solar AB (Markus Einarsson)
Parkudden Energi AB (Hans-Olof Nilsson)
Power Circle (Olle Johansson)
SB Electro-Tech AB (Sonnie Hermansson)
Solelia Greentech AB (Patrik Noring)

Tekniska Verken i Linköping (Per Everhill)
Tesla Club Sweden (Tibor Blomhäll)
Vattenfall (Mia Nordström)
Volkswagen (Marcus Thomasfolk)

Den som vill ansluta sig till undertecknarna gör det via mejl till Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige.

 

 

 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se