Kostnadseffektiv utbyggnad av vindkraft kräver förändrad lagstiftning

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vindkraften är en viktig del i Sveriges näst intill fossilfria energisystem. På några år har vindkraften gått från en obetydlig del av elproduktionen till att år 2017 producera 11 procent av den svenska elanvändningen. Inför fortsatt utbyggnad vill Energiföretagen bland annat se effektivare tillståndsprocesser.

Sedan år 2003 har vindkraften tillsammans med annan förnybar elproduktion fått ekonomiskt stöd genom systemet med elcertifikat. Det tillsammans med att vindkraften har blivit effektivare och billigare att bygga har möjliggjort den snabba utbyggnaden. Nu håller elcertifikatssystemet på att spela ut sin roll och vindkraft är på god väg att klara sig utan subventioner.

Inför fortsatt utbyggnad av vindkraft finns utmaningar, främst när det gäller tillstånd att bygga. Det behövs åtgärder för att stärka vindkraftens rättsliga ställning i tillståndsprocessen, samt för att korta och effektivisera handläggningstiderna. Framför allt handlar det om ändringar i miljöbalken, prövning gentemot Försvarsmaktens intressen och hantering av det kommunala vetot.

Energiföretagen anser att:

  • En process krävs för att förbättra/ändra miljöbalken och dess tillämpning, med tydligare koppling till klimatmål. En verksamhets klimatpåverkan och miljönytta bör få större tyngd vid miljöprövningen. Tillståndsprövningar måste göras utifrån ett helhetsperspektiv.
  • Ett tydligt och rättssäkert förfarande vid prövning gentemot Försvarsmaktens intressen krävs specifikt. Idag har riksintresset för totalförsvaret alltid företräde i förhållande till exempelvis riksintresset för vindbruk som pekats ut av Energimyndigheten. Regelverket kring försvarets vindkraftstopp och de konsekvenser som det för med sig behöver utredas och eventuellt åtgärdas.
  • Det krävs ett nationellt standardiserat förfarande vid kommunal tillståndsprövning, inklusive frågan om kommunal tillstyrkan. Idag saknas tydliga riktlinjer och kommuner kan ändra sig sent eller stoppa projekt utan att ange motiv. Detta bidrar till osäkerhet och fördröjningar. Nuvarande regel i miljöbalken om det kommunala vetot bör i första hand tas bort och i andra hand få en sådan utformning att förutsebarhet och rättssäkerhet för projektörerna tillgodoses.
 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm

Per Holm

Senior Adviser Climate Policy
Enhet: Politics and Communications
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se