Viktigt att värna en stark svensk vattenkraft

Publicerat av: Anna Lejestrand

Energiföretagen vill betona vattenkraftens betydelse för att säkerställa att Sverige fortsatt har ett ekologiskt hållbart elsystem, med trygga leveranser till ett rimligt pris. Med mer vind och sol i systemet så blir vattenkraften än mer viktig för att balansera och reglera vår energiförsörjning - något vi fortsatt måste värna.

Vattenkraften står idag för omkring 40 procent av den svenska elproduktionen. Många av de viktiga systemtjänsterna tillhandahålls av vattenkraften och dessa egenskaper kommer att öka i betydelse när andelen variabel elproduktion ökar, samtidigt som framför allt kärnkraftens andel minskar.

Med politiska ambitioner om en ökad andel förnybar el, en elektrifiering av fordonssektorn och industriprocesser och en önskan om att attrahera ny elintensiv industri till Sverige, blir det viktigare än någonsin att värna den svenska vattenkraften – en nyckel till ett fortsatt stabilt och leveranssäkert elsystem.

Energiföretagen anser därför att:

  • Med hänsyn till vattenkraftens centrala roller i elsystemet är det viktigt att de lagar och regelverk som omgärdar vattenkraften säkerställer fortsatt hög produktion och reglerförmåga, samt möjliggör effekthöjningar i befintliga kraftverk. Regelverken ska också vara långsiktigt stabilt med hänsyn till investeringarnas storlek och de mycket långa avskrivningstiderna.
  • Vi måste värna energiöverenskommelsen och ambitionen att utarbeta en nationell plan för vattenkraften som klargör hur avvägningar ska göras mellan nyttan av föreslagna miljöåtgärder kontra risken för minskad elproduktion eller minskad reglerförmåga. Inte minst är detta viktigt eftersom vattenkraften tillhandahåller många av de systemtjänster som blir än viktigare med en ökad andel el från vind och sol.
  • Det är kritiskt med en väl fungerande vattenförvaltning där vägledningar och föreskrifter uppdateras och harmoniseras med innehållet i den nya lagstiftningen och den nationella planen. Detta är centralt för all vattenkraft, stor som liten.

 Tillbaka till huvudsidan för positioner.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se