Ny vägledning för bilaterala efterkorrigeringar

En reviderad vägledning för hantering av bilaterala efterkorrigeringar har publicerats. Vägledningen, som innehåller Elmarknadsutvecklings rekommendation för hur bilaterala efterkorrigeringar bör ske, har anpassats till de nya förutsättningar som införandet av nordisk balansavräkning (NBS) kommer att innebära. Den nya vägledningen träder ikraft när NBS börjar tillämpas, dvs den 3 oktober 2016.

Vägledningen för hantering av bilaterala efterkorrigeringar är till för att underlätta för elmarknadens aktörer vid hanteringen av fel i avräkningsrutinerna. Vid införandet av NBS väntas behovet av bilaterala efterkorrigeringar öka. Elmarknadsutveckling har därför tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att se över vägledningen och anpassa den till de nya förutsättningar som NBS kommer att innebära. Arbetsgruppen, som har bestått av representanter för elhandelsföretag, balansansvariga, elnätsföretag och Svenska kraftnät, har under hösten och vintern tagit fram ett förslag som remitterats och nu godkänts av Elmarknadsutveckling.

Vägledningen innehåller liksom tidigare rekommendationer för bilaterala efterkorrigeringar av både tim- och schablonavräknade elleveranser. Den största nyheten är en förenklad metod som gäller för de typer av fel som bedöms öka mest i samband med NBS. Den förenklade metoden gäller med andra ord för efterkorrigeringar av dygnsvis timavräknade elleveranser, dock bara för fel som avser avsaknad av mätvärden eller korrigerade mätvärden som inte orsakats av strukturfel. Vidare skiljer sig den förenklade metoden på flera sätt från hur man gjort hittills. Exempelvis samlas efterkorrigeringarna ihop och görs halvårsvis, så att fel avseende Q1 och Q2 korrigeras i oktober medan Q3 och Q4 korrigeras i april. En närmare beskrivning av metoden finns i vägledningen, som finns tillgänglig på Elmarknadsutvecklings webbplats. En detalj som kan nämnas är att en räntesnurra tagits fram för att underlätta ränteberäkningen enligt den förenklade metoden.

Alla andra typer av fel än de som omfattas av den förenklade metoden korrigeras på samma sätt som tidigare, dvs enligt den s.k. ordinarie metoden. Båda metoderna finns alltså med i den nya vägledningen.

Helena Laurell, Svensk Energi, som varit arbetsgruppens ordförande, kommenterar:

Den nya vägledningen träder ikraft när NBS börjar tillämpas. Tills dess gäller den gamla vägledningen precis som vanligt. Det innebär att elmarknadens aktörer har tid på sig fram till oktober 2016 att anpassa sina rutiner så att de kan hantera efterkorrigeringar också enligt den nya förenklade metoden.

Publicerad: 22 mar 2016