Flexibilitet

För energisystemet är flexibiliteten viktig, inte minst för att minska höga elpriser och hantera effektbrist och elnätsbegränsningar. I grunden gäller det att balansera elproduktion mot elanvändning genom ändrade mönster inom ett elhandelsområde eller lokalt till exempel i elnätet efter en nätstation. Energiföretagen arbetar aktivt med flexfrågan tillsammans med medlemmarna, bland annat i Arbetsgrupp Flex (AG Flex). Här samlar vi information om Flex och angränsande frågor. 

OBS, längst ned på sidan finns nyheter kopplade till flexibilitet.

Flexibilitet går ut på att ändra intags- eller uttagsmönster i elsystemet för att möta olika behov hos aktörer som elnätsföretag, elhandelsföretag, aggregatorer, Svenska kraftnät, industrier och hushåll. Det kan ske på marknader där aktörer både säljer och köper tjänster. Det kan handla om en kund som vill anpassa sig efter rådande elpriser, tjäna pengar på balansmarknaden, eller kanske anpassa sin elbilsladdning till ett tidsschema. 

Nya nätkoden Demand Respons – alla elnätsföretag berörs

Regelverket håller på att förtydligas och det jobbas med den nya nätkoden Demand Respons som ska träda i kraft år 2024. Den stora drivkraften är att kunna ansluta kunder snabbare på nätet. En annan drivkraft är de höga elpriserna och målet att kunna hantera mer flexibla kunder i takt med den ökade digitaliseringen och elektrifieringen. Ju fler som kan, desto fler vill bli flexibla.

Arbetet med flexkoden pågår alltså som inte bara innebär en ny reglering utan också en helt ny nationell beslutsprocess. Detaljerna är inte klara men arbetet bygger på några hörnstenar. En marknadsdesign ska tas fram gemensamt av elnätsföretagen. Regler om aggregering och flexibilitet ska utformas och ett flexibilitetsregister samt produkter ska tas fram. Förslagen ska alltså tas fram av alla elnätsföretag och sedan godkännas av Energimarknadsinspektionen, Ei. I framtiden väntar ett ”kontinuerligt grupparbete” där reglerna sedan hela tiden ska utvärderas, utvecklas och alltmer harmoniseras på EU-nivå.

Viss samverkan inom flexibilitetsfrågan har skett inom Energiföretagen Sverige som i oktober 2022 bildade AG Flex- och stödtjänster, en arbetsgrupp som innefattar 22 medlemmar från svenska energiföretag. Där handlar det mycket om att påverka den nya lagstiftningen och att informera om den. Läs nyhet från Energiföretagen vid bildandet av av arbetsgruppen AG Flex- och stödtjänster. Vid bildandet hette gruppen bara AG Flex.

Stor förändring – förbättringsåtgärder väntar

Flex förändrar verkligheten. Företagen kan inte hantera allting genom att bara bygga nya elnät. Samtidigt är det viktigt att bygga elnät och att tillståndsprocessen snabbas på. Flexibla kunder förväntar verksamhet och informationsöverföring, och nätkoden har lösningarna som fungerar när energisystemet förändras. Det är tvärsektionellt och rör många delar. Samtidigt är det svårt att greppa då det inte bara finns en enda sanning. Saker kan också vara svåra att förutse, till exempel vad som sker när alla elbilar i framtiden ska in i systemet.

Det nya regelverket ska underlätta kunders deltagande på olika marknader samtidigt som elnätsföretag får möjlighet att hantera att kunderna gör det. Den nya nätkoden om efterfrågeflexibilitet ska reglera detta mer, men det finns delar i nätkod som redan nu kan implementeras i Sverige. Det gäller exempelvis 182 ur nätkoden SOGL som ännu inte tillämpas. Den skulle öka kundernas möjlighet att vara med på flera marknader och underlätta när många kunder, till exempel med batterier, vill delta på balansmarknaderna. Detta är bara ett exempel på förbättringsåtgärder som ska genomföras. Det finns många fler.

AG Flex- och stödtjänster centralt

Demand Respons ska implementeras i svensk kontext med början år 2024. Arbetet i AG Flex- och stödtjänster lägger grunden för arbetet med flexibilitet. Här samlas och utvecklas kompetensen i branschen.

Här kan du se Yvonne Ruwaida förklara vad vi menar med Flex.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

 

Senaste nytt om Flex