Solenergi

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Potentialen för solenergi

Trots att Sverige ligger långt norrut har vi förvånansvärt bra möjligheter att utnyttja solenergi.  I norra mellansverige finns solcellsanläggningar som producerar lika mycket, eller till och med mer räknat per år, än vissa anläggningar på kontinenten. Bättre möjligheter och lägre kostnader för att lagra energi öppnar för ett ökat inslag av solceller i energisystemet. Tack vare den starka utvecklingen av både teknik och pris bedömer Energiföretagen att solceller idag är ett storskaligt alternativ, fram för allt i södra Sverige.

Solceller producerar mer el på sommaren och kompletterar då andra kraftslag som till exempel kärnkraften som har revisionsperiod, kraftvärmen som har lågt värmeunderlag och vindkraften som producerar mindre än på vintern. I en inte alltför avlägsen framtid med större möjligheter till lagring av energi ökar användbarheten av solel i elsystemet.

Tillgängligheten på vinterhalvåret är emellertid låg och solel bidrar inte med något nämnvärt tillskott under de mörka vintermånaderna. Även storskalig solvärme kan utgöra ett komplement i uppvärmningen och bland annat ersätta bränslebaserad värmeproduktion i fjärrvärmesystem under sommarhalvåret och kan i kombination med säsongslagring på sikt även bli ett komplement under vinterhalvåret.

Säkerställ markåtkomst till solcellsanläggningar

Solceller är i likhet med vindkraft beroende av att få tillgång till lämpliga markytor, det är därför viktigt att utbyggnaden fram för allt i södra Sverige inte hindras av brist på plats. Stora ytor jordbruksmark ligger i träda och det finns ytor som inte har någon alternativanvändning som kan tas i anspråk ex. deponier etc. Solcellsparker omöjliggör heller inte annan markanvändning utan det finns möjlighet att samverka med andra intressen. Exempelvis bör Energimyndigheten, Jordbruksverket och Boverket se över hur solcellsparker kan samexistera med jordbruk och andra mark- och samhällsintressen. Det kan handla om att se över hur exempelvis riktlinjerna för olika riksintresseområden kan justeras mm.

Skapa förutsättningar för solvärme i fjärrvärmesystem

När det gäller solvärme så bör Energimyndigheten utreda hur ett investeringsstöd för storskalig solvärme i fjärrvärmesystem för att stödja demonstration och marknadsintroduktion i ett inledningsskede bör utformas. Stödet bör, under en begränsad tid, ges till storskaliga projekt där solvärme integreras i fjärrvärmesystem. Syftet med stödet bör vara att skapa en teknikutveckling, etablering och mognad för storskalig solvärmeteknik i kombination med värmelager i fjärrvärmesystem. Tidigare erfarenheter av fjärrvärmeansluten solvärme bör tas tillvara. Myndigheten bör även lämna förslag på en plan för uppföljning och utvärdering med kriterier för när stödets syfte anses vara uppnått och därmed ska fasas ut.

Se vår expert Lars Andersson om Solenergi – ett viktigt komplement i energisystemet

Länk till solelportalen : Solelportalen - en vägledning om solceller (energimyndigheten.se)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lars Andersson

Lars Andersson

Ansvarig för vindkraft, solenergi och energilager/vätgas
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 04
Mobil: 070-111 27 02
E-post: lars.andersson@energiforetagen.se