Elsamverkan

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Genom organisationen Elsamverkan hjälper elnätsföretagen varandra, tillsammans med Affärsverket Svenska kraftnät – som också är elberedskapsmyndighet – att snabbast möjligt se till att kunderna får sin el tillbaka vid en störning.

Elbranschens frivilliga organisation för elsamverkan har spelat en viktig roll vid storstörningar i elnätet, inte minst under stormarna Gudrun år 2005, och Per två år senare. Grundidén är att hjälpa drabbade företag med manskap och materiel. Det har fungerat bra genom att elnätsföretagen och deras entreprenörer hjälpt varandra under stormar då elmontörer, materiel och maskiner transporterats många mil över hela Sverige.

Den frivilliga organisationen arbetar i nära samverkan med Svenska kraftnät – myndigheten som ansvarar för stamnätets funktion och att elöverföringen sker säkert, miljöanpassat och kostnadseffektivt. Det finns också möjlighet att ta hjälp av Försvarsmakten vid behov av transporter genom ett avtal med Svenska kraftnät.

Arbetet för återuppbyggnad underlättas desstom av att Sveriges elnät är byggda enligt elnätsbranschens riktlinjer, EBR. Man kan kalla in distributionselektriker från vilket område som helst i sverige och flyga dem snabbt till annan ort. Där kan de sändas ut i skogen till ett materialupplag invid en totalraserad ledning för att bygga ledningen enligt den standard som gäller i Sverige.

Organisation och utvecklad kommunikation

Elsamverkan startade efter flera storstörningar som inträffade närmast före och efter millennieskiftet. Elnätsföretagen tog därmed ansvar för en samhällsviktig funktion. Sverige har delats in i sju samverkansområden, med ledningsgrupper i respektive område. För samordningens skull träffas ordförandegruppen regelbundet även under störningsfria perioder. Det sker också regelbundna övningar och utbildningar.

Inom ramen för elsamverkan har också en elsamverkansportal utvecklats. Här finns bland annat SUSIE (Samverkan Under Störning I Elförsörjningen), som är ett nationellt webbaserat verktyg för att underlätta samverkan mellan elnätsföretag under störningar. Vid ett störningsläge rapporterar respektive elnätsföretag in sitt läge i SUSIE, som ger en översiktsbild av störningsläget. Utifrån denna bild fördelas sedan resurser på ett effektivt sätt. Här används också Rakel som är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation inom samhällsviktiga verksamheter.

En annan viktig del är samarbetet mellan elnätsföretagen och Sveriges Radio. Elnätsföretagen rapporterar in elavbrott – även planerade sådana – som lokalradiostationerna snabbt kan berätta om för sina lyssnare. Detta är en självklarhet för landets elnätsföretag i dag, för att ge bästa tänkbara service till kunderna.

Stora investeringar vädersäkrar elnäten

Parallellt med att elsamverkansarbetet startade har elnätsföretagen gjort stora insatser för att förebygga risken för större avbrott genom ombyggnader av elnäten. Över 65 000 kilometer väderkänslig oisolerad luftledning har åtgärdats från millennieskiftet till och med år 2021 – både genom nedgrävning i marken och genom isolering av luftkabel. Detta till en kostnad på klart över 50 miljarder kronor.

Regionalt ansvar för Elsamverkan

Våra regionchefer har ett viktigt ansvar i organisationen Elsamverkan. I en skarp händelse har de en viktig roll som administratörer i en elsamverkansledning.
Deras uppgift är då bland annat att föra protokoll vid ledningens möten samt samordna och se till att övergripande information finns uppdaterad i SUSIE gällande störningsläge och reparationsprognoser.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se