Effektbalansen

Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars finns risk för elavbrott. Det är Svenska kraftnät som ansvarar för balansen i elsystemet.

Elnätets frekvens signalerar obalans – effekt och energi behövs

Elproduktionen måste alltid och i varje ögonblick vara lika stor som elanvändningen. Annars finns risk för elavbrott. En del av vår elanvändning kan vid behov delvis täckas av elproduktion i ett grannland, via överföringsledningar och kablar mellan länderna. På motsvarande sätt kan en del av Sveriges elproduktion exporteras om den inte behövs för att hålla balansen i det svenska elsystemet.

Det är frekvensen i elnätet som signalerar om det är obalans i systemet. Sjunker frekvensen under 50 Hz så ökar vi elproduktionen, och tvärtom om frekvensen överstiger 50 Hz. För att hålla balansen i elsystemet måste elproduktionens effekt, som mäts i MW (Megawatt = tusen kilowatt) vara lika stor som effekten i elanvändningen. Elen måste produceras exakt samma sekund som den behövs.

För elsystemet räcker det dock inte att det finns kraftverk eller importerad el med tillräcklig effekt för stunden. Det måste också finnas bränsle (vatten, vind, uran, biobränslen etcetera) som räcker för att täcka det energibehov som elsystemet har över tiden. Elanvändningen i Sverige ligger normalt mellan 135 och 145 TWh per år, men väntas öka framöver på grund av en ökad elektrifiering i samhället.

Under mycket kalla vinterdagar kan det tillfälligt uppstå situationer då elanvändningen ser ut att överstiga produktionen av el. I dessa situationer räcker de planerade resurserna inte till. Då kan den så kallade effektreserven som Svk handlat upp i förväg tas i bruk.

Läs mer om kraftbalansen hos Svenska kraftnät.

Läs mer om effektbrist hos Energimyndigheten.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Effektbrist och kapacitetsbrist - vad är skillnaden?

Det är nog få energiintresserade som har missat att el diskuteras och debatteras flitigt i media just nu. Eller snarare bristen på el. Eller snarare bristen på effekt. Eller bristen på kapacitet i elnäten. Ja, hur är det egentligen? Ibland blandas begreppen ihop och det gör inte att det blir mer lättförståeligt.

För att kunna ta del av detta video-material så behöver du godkänna användande av marknadsföringskakor. Klicka nedan för att ändra inställningarna för kakhantering.
Ändra inställningar

Skillnaden mellan energi och effekt

Vi hör allt oftare diskussioner om att det saknas effekt i elsystemet - att det inte är energitillgången det är problem med utan tillgången på just effekt. Men vad är egentligen skillnaden mellan begreppen energi och effekt?