Vattenkraft

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Det är tack vare vattenkraften Sverige har så god tillgång till förnybar el och har kunnat satsa kraftfullt på vindkraft. Vattenkraften fungerar nämligen som så kallad "reglerkraft". Sverige och Norge är två av de nationer som använder och producerar mest vattenkraft i världen.

Senaste statistiken över hur svensk el produceras

Vattenkraften har funnits i Sverige i hundratals år och ligger bakom att vi har ett av världens bästa energisystem. Den orsakar nästan inga utsläpp av klimatgaser och ger samtidigt pålitlig energi till konkurrenskraftigt pris. Vatten från regn och snö bildar åar och älvar och vattnets rörelseenergi omvandlas till elenergi i vattenkraftverken. Vattenkraften är förnybar eftersom vattnet inte förbrukas utan hela tiden kommer tillbaka i form av nederbörd.

I många europeiska länder finns inte så mycket vattenkraft och istället används till exempel kol och naturgas för att göra el.  Sverige får närmare hälften av sin el från vattenkraft. I Norge står vattenkraften för över 90 procent av elproduktionen, medan Danmark knappt har någon vattenkraft alls. Det beror förstås på hur geografin ser ut.

Dubbelt värdefull för miljön

Fördelen med vattenkraften är inte bara att den är förnybar, har låga klimatutsläpp, att den är kostnadseffektiv och ger el till ett konkurrenskraftigt pris. Den ger också trygg eltillgång eftersom energin i vattnet lagras i magasin och kan användas för elproduktion när elen behövs som mest. Vattenkraften kallas därför ofta reglerbar.

Att den är reglerbar har betydelse på två sätt. Dels kan energin sparas till vintern när elbehovet ökar, dels kan vattenkraften snabbt ändra sin elproduktion. Detta blir mer och mer värdefullt i takt med att vi får mer vindkraft och solkraft i elsystemet. När det inte blåser eller solen inte lyser kan vattenkraften kompensera och se till att det alltid finns el. Utan vattenkraften skulle vi inte kunnat bygga ut vindkraften lika kraftfullt, och på så vis är den dubbelt värdefull för miljön!

Det finns drygt 2 000 vattenkraftverk i Sverige och 80 procent av elproduktionen från vattenkraften sker i Norrland. Det största vattenkraftverket är Harsprånget i Luleälven som har en maximal effekt som är nästan lika stor som ett kärnkraftverk. Många av vattenkraftverken är mindre men alla bidrar i olika grad till ett system i balans och tillgång till förnybar el.

Skillnaden mellan våtår och torrår – hur mycket nederbörd som faller – är stor. Det avgör hur mycket el som vattenkraften kan ge, vilket också påverkar elpriset. När det är ont om vatten blir elen dyrare.

Investeringar i miljö och ökad effekt

En följd av vattenkraften är att de magasin som byggts för att lagra vatten förändrat landskapet i vattenområdet och påverkat livsmiljöer för exempelvis fisk. Genom de villkor som finns i miljötillstånd och vattendomar sätts bestämmelser för hur vattnet får hanteras. Det byggs idag få helt nya vattenkraftverk i Sverige. Det senaste större vattenkraftverket togs i drift år 1994 men de flesta större byggdes under 1950-, 60-, och 70-talen. Investeringar görs för att modernisera äldre kraftverk. Då handlar det om att effektivisera, få ut mer el, ytterligare höja dammsäkerheten och att genomföra miljöåtgärder.

Ett sätt att ytterligare öka vattenkraftens nytta är att använda så kallad pumpkraft. När elen är billig – till exempel när det blåser mycket – pumpas vatten upp till ett magasin för att lagras där. När elpriserna är högre kan vattnet släppas på för elproduktion igen.

Att vattenkraften hjälpt oss att få ren, prisvärd och pålitlig el beror på att de geografiska förutsättningarna finns, men också på framsynta politiker och företag som gjort det möjligt att använda vattnets energi.

Det är viktigt att det finns förutsättningar för att kunna underhålla, effektivisera och utveckla vattenkraften och därmed säkerställa vattenkraftens centrala roller även i framtiden.

Vattenkraften bidrar till en stor del av energibehovet i det svenska och nordiska elsystemet. Den är genom sin reglerbarhet viktig för att kunna få in ännu mer förnybar el med en produktion som varierar med vädret. För att nå mer reglerbarhet skulle vattenkraftens effekt behöva öka. Läs rapport här om potential att utveckla såväl energin som effekten i vattenkraften.

Visste du att en tredjedel av all vattenkraft i Europa finns i Sverige och Norge? I till exempel Danmark, Nederländerna och Storbritannien finns ytterst lite vattenkraft. Island är också ett land med mycket vattenkraft.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se