Fjärrvärmeproduktion

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Fjärrvärme kan produceras i ett stort kraftvärmeverk som försörjer en hel stad av Stockholms storlek eller ett litet värmeverk i en mindre kommun som tar sitt bränsle från lokalt skogsbruk. Gemensamt för dem är dock att de är moderna anläggningar med höga krav på effektivitet och rökgasrening. Allt mer fjärrvärme kommer också från värme som blivit över någon annanstans, som spillvärme från industrin.

Värmen kommer antingen från:

  • Ett fjärrvärmeverk som producerar enbart värme genom förbränning
  • Ett kraftvärmeverk där man producerar både el och värme genom förbränning
  • En lokal industri som levererar spillvärme som kan ledas ut på fjärrvärmenätet

Gemensamt för alla tre metoderna är att värmen kommer från sådant som annars skulle gå till spillo. Biobränslet som används kommer antingen från det som blivit över när man avverkat skog, eller så är det spill från träindustrin eller träavfall.

Det avfall man energiåtervinner, i framför allt kraftvärmeverk, kan vara verksamhetsavfall eller det hushållsavfall som inte gått till materialåtervinning. Det kan också vara avfall som återvinningsindustrin inte kunnat återvinna materialet ur och därför skickar vidare för energiåtervinning. Det finns också sådant som inte bör återvinnas på något annat sätt än genom energiåtervinning. Ett exempel på det är mediciner, eller andra giftiga ämnen, som vi inte vill ska komma ut i naturen. Genom förbränningen oskadliggörs de och tas omhand på ett säkert sätt.

Spillvärme kan komma från stora industrier som i sina processer får enorma mängder värme över. Det kan också vara värme från en datahall eller från kyldiskar i livsmedelsbutiker.

Många företag använder en mix av bränslen, beroende på lokal tillgång och bästa ekonomi och med hänsyn till klimat och miljö.

Fjärrvärmebranschen har haft en stadig minskning av fossila bränslen i produktionen sedan 1980-talet och den utvecklingen fortsätter. Nu återstår mindre än 2 procent fossilt i bränslemixen. Cirka 40 procent av värmen kommer från trädbränslen och biooljor, 25 procent från avfall varav merparten är biogent och drygt 8 procent är industriell restvärme. Största delen av den energi som tillförs värmeproduktionen är antingen förnybar eller återvunnen.

branslemix.2022.tårta.png

Sedan 1980 har fjärrvärme minskat sin klimatpåverkan tack vare utfasning av fossila bränslen. Idag produceras fjärrvärme och kraftvärme huvudsakligen (>90 %) av förnybara bränslen och återvunnen energi det vill säga energi som skulle ha gått till spillo om vi inte använde det.

tillford.energi.fjv.2022.jpg

Fördjupning Avfall och energiåtervinning

All konsumtion skapar avfall. För att spara på naturens resurser är det viktig att så mycket som möjligt återanvänds och återvinns. I sista hand kan avfall ge fjärrvärme och el.

Energiåtervinning ur avfall
Frågor och svar
Miljöproblem med deponi i Europa
Avfallstrappan
Hållbar askhantering

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se