Fjärrkyla

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Ibland är det inte bara värme vi behöver i våra lokaler och hus, utan även kyla. Allt fler efterfrågar kyla både till arbetsplatser och bostäder. Med fjärrkyla minskar miljöpåverkan, och energianvändningen är minimal, jämfört med kylning med lokala kylanläggningar.

Fjärrkylan bygger på samma idé som fjärrvärmen – att det är bättre att låta en central, miljöanpassad anläggning göra jobbet, i stället för att ha många små kylanläggningar och luftkonditioneringsaggregat. Men när det gäller fjärrkyla är grundidén att det är kallt, i stället för varmt vatten som cirkulerar i ledningsnätet. Det finns flera sätt att producera fjärrkyla. Här kan du läsa om några av metoderna.

Frikyla är det vanligaste och innebär att kylan hämtas från till exempel en sjö. Kallt vatten pumpas upp från sjön till en produktionsanläggning där kylan i sjövattnet förs över till vattnet i fjärrkylenätet. Det kalla vattnet pumpas sedan ut i separata rör under stadens gator och leds till kontor, sjukhus eller industrier. I fastigheterna där kylan ska användas finns en värmeväxlare som överför kylan i vattnet till fastighetens slutna kylsystem. När det kalla vattnet inte längre är så kallt leds det tillbaka till produktionsanläggningen och kyls ner på nytt, för att åter pumpas ut.

Man kan även framställa kyla av fjärrvärme, så kallad värmedriven kyla. Ett exempel på det är absorptionskyla. Det är en teknik som innebär att man använder fjärrvärmenätets värme för att driva den kylmaskin som producerar fjärrkylan. I kylmaskinen utsätts vatten för ett kraftigt undertryck. Undertrycket gör att vattnet kokar – och förångas – redan vid en temperatur på cirka tre grader. Det tregradiga vattnet kan därefter kyla vattnet som används i fjärrkylenätet.

En annan teknik går ut på att luft torkas med hjälp av fjärrvärme. Det kallas Sorptiv kyla. Den torra luften kan sedan kylas ned på ett effektivt sätt. Hela kylanläggningen drivs av fjärrvärme istället för med el och går med lite justeringar att koppla på och ta i bruk hos alla som har fjärrvärme installerat – om det finns plats. Denna kylmetod är nämligen ganska utrymmeskrävande. Med sorptiv kyla slipper man använda kompressorer och miljöfarliga köldmedier, som finns i eldrivna kylaggregat.

Visste du att Stockholm har världens största fjärrkylenät?

Här hittar du vår fjärrkylestatistik.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Enhetschef Energisystem
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se