Elnätsregleringen

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Reglering av elnätsföretagens intäkter innebär att företagen föreslår en intäktsram – det vill säga ett tak för hur stora intäkter företagen högst får ha under en fyraårsperiod. Senast den förste november, året innan intäktsramen ska gälla, lämnar tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionen besked om storleken på den intäktsram de beslutat.

Om regleringsmodellen

Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramar fattas på basis av elnätsföretagens beräknade prognoser om bland annat hur elnätet kommer att utvecklas under reglerperioden, vilka investeringarar som behöver göras och i vad. En omprövning av beslutet kan ske efter reglerperiodens slut, en­ligt samma beräk­ningsmetod men då på basis av verkliga siffror och inte elnätsföreta­gens prognoser.

Beräkningen av intäktsramen bygger på fyra delposter:

  • Kapitalkostnader: kostnader för tillgångar hos företaget som används i nätverksamheten, till exempel själva elnätet.
  • Löpande påverkbara kostnader: kostnader för ändamålsenlig och effektiv drift av nätverksamheten – till exempel driftkost­nader för anläggningar, mätning, över­vakning, rapportering, nätplanering, fordon och administrativa system.
  • Löpande opåverkbara kostnader: kost­nader för överliggande nät (till exempel regionnätet), myndighetsav­gifter, kostnader för nätförluster.
  • Incitament: förbättring eller försämring av kvalitet respektive effektivt nätutnyttjande medför tillägg respektive av­drag i elnätsföretagens intäktsram. Kvaliteten handlar huvudsakligen om hur många och långa elavbrott det blir. Effektivt nätutnyttjande avser volymen på nätförluster och jämnhet i belastningens profil på nätet.

Läs mer på Energimarknadsinspektionens hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ronald Liljegren

Ronald Liljegren

Senior jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 070-344 56 42
E-post: ronald.liljegren@energiforetagen.se