Kraftvärme

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Kraftvärmen är en högaktuell fråga. Inte minst eftersom flera nya skatter och styrmedel
missgynnar kraftslaget. Energiföretagen arbetar därför aktivt med att öka kunskapen hos politiker och myndigheter om kraftvärmens nyttor i energisystemet, inte minst lokalt, samt varför det är samhällsekonomiskt riktigt att säkerställa konkurrensneutrala regelverk för alla fossilfria kraftslag.

Fjärr och kraftvärmens bidrag till energisystemet

Nu står vi mitt i en stor klimatomställning av andra sektorer, av samhälle och industri. Mycket sker genom elektrifiering och behovet av el ökar dramatiskt kommande decennier. Samtidigt ställer energisystemet om från planerbar och reglerbar elproduktion till hög grad av volatil och väderberoende elproduktion. Detta ger stora utmaningar för energisystemet som vi redan nu ser konsekvenser av. Tillsammans med kapacitetsbrist i elnäten ger det ett mindre stabilt och mer oförutsägbart system. Den planerbara kraftproduktionen som står till buds är viktigare än någonsin.

  • Producerar el och fjärrvärme nära användaren
  • Producerar el då den behövs, även när det är mörkt och vindstilla
  • Bidrar till att upprätthålla den lokala eleffektbalansen
  • Minskar behovet av nätutbyggnad lokalt
  • Tar hand om avfall som inte tas om hand på annat sätt och undviker att avfallet hamnar på deponi
  • Gör el och värme av rester från samhälle och industri och bidrar til cirkulära energiflöden

I nyhetsflödet - Fjärr- och Kraftvärme

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Raziyeh Khodayari

Raziyeh Khodayari

Ansvarig miljö, hållbarhet, energitillförsel och energiaskor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 13
E-post: raziyeh.khodayari@energiforetagen.se