Handel på elbörsen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Så gott som all handel med el inom Norden går genom Nord Pool. Det ökar trovärdigheten i den nordiska elbörsen. Historiskt har över 90 procent av den svenska elen handlats via NordPool. På Nord Pool sätts elpriset timme för timme – årets alla dagar.

Handeln på elbörsen

Nord Pool är den största börsen i Norden och började som ett samarbete mellan Sverige och Norge och därefter anslöt sig Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen. Handeln på elbörsen sker dels på det som kallas dagen-före marknaden, dels på intradag marknaden. Dagen-före marknaden genomförs som en auktion för varje timme dagen innan elen ska levereras. i dagligt tal är det detta som kallas ”spotmarknaden” där priset kallas ”spotpriset”. Auktionen baseras på bud från säljarna, som är de företag som producerar el, och köparna som i första hand är elhandelsföretagen. Men även vissa större företag, till exempel industrier, som använder mycket el i sina produktionsprocesser. På intradag-marknaden sker en kontinuerlig handel som stänger en timme innan elen ska levereras. Denna används av aktörerna för att justera sina handelsportföljer i takt med att man kommer närmare när den faktiska produktionen respektive användningen av el ska ske. 

Varje dag läggs mer än 2 000  ordrar på Nord Pools spotmarknad för Norden och Baltikum till ett värde av hundratals miljoner kronor tillsammans. Priset är en funktion av köp- och säljbud och påverkas av exempelvis vädret, eventuella avbrott i elproduktionen och av möjligheten att importera och exportera el till våra grannländer. Priset är viktig information för stora och små investerare på elmarknaden. Är det vettigt att investera i solpaneler på taket eller att tilläggsisolera? Eller att bygga ett nytt kärnkraftverk? Elpriset påverkar många sådana beslut.

Sedan 2014 sker prisberäkningen gemensamt med andra elbörser i Europa. Baserat på alla bud som kommit in till alla börser i Europa, och den överföringskapacitet mellan alla elområden som tilldelats av de europeiska systemoperatörerna (i Sverige Svenska kraftnät), beräknas simultant jämviktspris i varje elområde i Europa och kraftflöden mellan elområdena. Systemet med elbörser möjliggör en effektiv handel med el, vilket i slutänden innebär lägre kostnader för alla som använder el.

Elnätspriser och skatter är statligt reglerade. Kostnaden för själva elen är däremot den del av konsumentens kostnad som är konkurrensutsatt. Elhandelsföretagen sätter själva priset, vanligen med utgångspunkt från marknadspriset på Nord Pool. Nord Pool ägs till 66 % av Euronext, en europeisk aktiebörs, och till resterande 34 % av de systemoperatörerna i Norden och Baltikum.

För såväl elanvändare som elproducenter kan det vara viktigt att långt i förväg försäkra sig om att få ett visst pris. Därför finns det dessutom handel som gör det möjligt att köpa el upp till tio år i förväg. Detta sker på Nasdaq Commodities där finansiell handel sker samt clearingtjänster.

Genom marknadskoppling är den nordiska elmarknaden kopplad till länder i omvärlden. Utöver de baltiska länderna, är Norden även kopplat till Nederländerna, Tyskland, Polen och Ryssland. Sedan år 2020 finns även den fransk-tyska elbörsen EPEX SPOT representerade i Sverige för handel på dagen-före marknaden och på intradag marknaden.

Tvådelad fysisk marknad – dagen-före och intradag

Den fysiska marknaden omfattar dagen-före marknaden respektive intradag marknaden. Dagen-före marknaden är en 24-timmars marknad för kortsiktig handel med fysiska elkontrakt. I dagligt tal kallas denna för spotmarknaden och där fastställs spotpriset via auktionshandel ett dygn i förväg för varje enskild timme nästkommande dygn.

Spotpriset fastställs som ett jämviktspris, baserat på de samlade köp- och säljbuden i området. På grund av fysiska överföringsbegränsningar mellan de nordiska länderna bildas periodvis områden med olika pris på spotmarknaden. Förutom priser för de femton elområden som i dag finns i Nord Pools börsområde, beräknas även ett så kallat systempris. Systempriset används som referenspris för den finansiella elhandeln och beräknas som om det inte fanns några överföringsbegränsningar.

Intradag marknaden är en fysisk justeringsmarknad för kontinuerlig handel av timkontrakt. Handel kan ske intill en timme före leverans under dygnets alla timmar.

På den finansiella marknaden kan aktörer säkra elpriset för variationer i spotpriset. Detta sker genom olika finansiella produkter med olika löptid. Handel kan göras på dygns-, vecko-, månads-, kvartals- eller årskontrakt för en tidsperiod på upp till tio år. På den finansiella marknaden sker även handel med utsläppsrätter.

Clearing och bilateral handel

Clearingverksamhet innebär att handelsplatsen går in som kontraktsmotpart i kraftkontrakt. Därigenom reduceras den finansiella risken för dem som har handlat kontrakten.

Så gott som all elproduktion i Sverige går också numera via Nord Pool, vilket är viktigt för att öka trovärdigheten i den nordiska elbörsen. Handeln på Nord Pool är inte obligatorisk, utan även handel genom så kallade bilaterala kontrakt förekommer. Med bilaterala kontrakt avses handel där avtal tecknats mellan två aktörer.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Magnus Thorstensson

Magnus Thorstensson

Ansvarig råkraftmarknad
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 28 06
E-post: magnus.thorstensson@energiforetagen.se