E-mobilitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Det övergripande syftet med Energiföretagens satsning på e-mobilitet är att säkerställa att utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige sker i den takt som krävs för att möta marknadens behov. McKinsey uppskattar i en ny analys att det kommer att behöva byggas 2000 nya publika laddpunkter per dag inom EU för att möta efterfrågan av laddning. Brist på nätkapacitet och långa anslutningsprocesser för laddinfrastruktur är några av utmaningarna framöver.

Varför en satsning på e-mobility?

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Till år 2030 ska utsläppen från väg- och sjötransport minska med 70 % och till 2045 ska vi nå nettonoll enligt de nationella målen. De färdplaner som tagits fram inom transportsektorn visar att elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna. 

Antalet laddbara fordon ökar nu snabbt och i september var stod rena elbilar för drygt 30 % av nybilsförsäljningen. Elektrifieringen av transportsektorn pågår därmed för fullt och det har lyfts önskemål om samordning i branschen kring till exempel utbyggnaden av laddinfrastruktur, remisser av regelverk och omvärldsbevakning.  

Baserat på en förstudie under hösten 2021 gör Energiföretagen en satsning på e-mobilitet under 2022 med fokus på elnätsföretagens roll och på förutsättningarna för nya aktörer såsom laddoperatörer och laddtjänsteföretag. Satsning har det övergripande syftet att påskynda och effektivisera utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige och därmed bidra till att öka möjligheterna att använda elfordon i samhället.  

Områden i fokus för satsningen  

  • Utbyggnad av laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. Primärt publik laddning men även hemmaladdning, elvägar etc. 
  • Samverkan mellan aktörer, ex: elnätsföretag, laddinfraföretag och kommuner.
  • Systemperspektivet, ex: flexibilitet, aggregering och vehicle to grid 

Forum för dialog

Elektrifieringen av transportsektorn får stor påverkan på många olika sektorer. Därför blir en central del i verksamheten att sätta upp forum för dialog med till exempel fordonsindustrin, åkerinäringen, berörda myndigheter och intresseorganisationer. 

Arbetsgrupper för medlemmar och partners

En referensgrupp och två nya arbetsgrupper kommer att etableras med representanter för medlemmar och partners: 

Referensgrupp e-mobilitet 

En referensgrupp etableras med medlemmar och partners för att hantera övergripande och strategiska frågeställningar kopplat till e-mobilitet. Referensgruppen bidrar även till att hålla ihop och överbrygga arbetet som sker i arbetsgrupperna elnät respektive laddinfrastruktur. Referensgruppen kommer initialt ge input till vision för satsningen samt mål på kort och lång sikt.  

Arbetsgrupp e-mobilitet elnät 

Elnätsföretagen är en viktig aktör i utbyggnaden av laddinfrastruktur. Deras roll är förutsättning när det gäller att ansluta laddstationer till elnätet men de är också centrala när det gäller integreringen av elfordon i elsystemet med avseende på t.ex. styrning och flexibilitet. Arbetsgruppen ska arbeta bland annat med att utveckla branschens ståndpunkter, bidra till ökad kunskap om konsekvenser som nya eller förändrade regelverk kan få för branschens företag, ge förslag på hur existerande regelverk kan förändras, kontinuerligt bevaka och analysera utvecklingen inom e-mobilitet.  

Arbetsgrupp e-mobilitet laddinfrastruktur 

Laddinfraföretag avser till exempel laddoperatörer, laddtjänsteföretag, aggregatorer och tillverkare laddteknik. Likt arbetsgruppen för elnät kommer denna arbetsgrupp också arbeta med att utveckla branschens ståndpunkter, bidra till ökad kunskap om konsekvenser som nya eller förändrade regelverk kan få för branschens företag, ge förslag på hur existerande regelverk kan förändras, kontinuerligt bevaka och analysera utvecklingen inom e-mobilitet samt överväga hur branschens innovationskraft kan tas till vara så att konkurrenskraften stärks.  

För intresseanmälan och mer information: kontakta Martin Olin på telefon: +46 73 951 43 08 eller e-post: martin.olin@energiforetagen.se  
Vid intresseanmälan för deltagande i grupperna under 2022 ange Namn, Företag, Roll och vilken grupp som anmälan avser.  

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se