E-mobilitet

Publicerat av: Anna Lejestrand ·


Det övergripande syftet med Energiföretagens satsning på e-mobilitet är att säkerställa att utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige sker i den takt som krävs för att möta marknadens behov. McKinsey uppskattar i en ny analys att det kommer att behöva byggas 2000 nya publika laddpunkter per dag inom EU för att möta efterfrågan av laddning. Brist på nätkapacitet och långa anslutningsprocesser för laddinfrastruktur är några av utmaningarna framöver.

Varför en satsning på e-mobilitet?

En tredjedel av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser kommer från transportsektorn. Till år 2030 ska utsläppen från väg- och sjötransport minska med 70 % och till 2045 ska vi nå nettonoll enligt de nationella målen. De färdplaner som tagits fram inom transportsektorn visar att elektrifiering är en av de viktigaste åtgärderna. 

Antalet laddbara fordon ökar nu snabbt och i september var stod rena elbilar för drygt 30 % av nybilsförsäljningen. Elektrifieringen av transportsektorn pågår därmed för fullt och det har lyfts önskemål om samordning i branschen kring till exempel utbyggnaden av laddinfrastruktur, remisser av regelverk och omvärldsbevakning.  

Baserat på en förstudie under hösten 2021 gör Energiföretagen en satsning på e-mobilitet under 2022 med fokus på elnätsföretagens roll och på förutsättningarna för nya aktörer såsom laddoperatörer och laddtjänsteföretag. Satsning har det övergripande syftet att påskynda och effektivisera utbyggnaden av laddinfrastruktur i Sverige och därmed bidra till att öka möjligheterna att använda elfordon i samhället.  

Områden i fokus för satsningen  

  • Utbyggnad av laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon. Primärt publik laddning men även hemmaladdning, elvägar etc. 
  • Samverkan mellan aktörer, ex: elnätsföretag, laddinfra-företag och kommuner.
  • Systemperspektivet, ex: flexibilitet, aggregering och vehicle to grid 

Forum för dialog

Elektrifieringen av transportsektorn får stor påverkan på många olika sektorer. Därför blir en central del i verksamheten att sätta upp forum för dialog med till exempel fordonsindustrin, åkerinäringen, berörda myndigheter och intresseorganisationer. 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Strategisk projektledare och ansvarig e-mobilitet
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se