Elavbrott

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Elavbrott inträffar, även om elnätsföretagen gjort rejäla arbetsinsatser för att minska riskerna genom ombyggnader av elnäten. Vid så kallade storstörningar aktiveras dessutom samverkansorganisationen "Elsamverkan" där elnätsföretagen hjälper varandra, tillsammans med ansvarig myndighet Svenska kraftnät. Målet är att snabbast möjligt se till att kunderna får sin el tillbaka vid en störning.

TIPS! På Energimyndighetens sida "Elavbrott - vad gör jag nu?" får du som konsument tips om hur du kan förbereda ditt hushåll för längre elavbrott.

Sedan millennieskiftet har över 50 000 km elnät grävts ner för att minska risken för elavbrott, till exempel när det stormar. Men elavbrott inträffar trots allt, se driftstatistiken här. Oftast sker elavbrotten när kraftiga vindar slår till. Den svenska medelkunden hade år 2019 elavbrott på i storleksordningen 160 minuter under hela året. År 2018 var motsvarande siffra 100 minuter.

Ellagen skärptes den 1 januari 2006 efter stormen Gudrun, som härjade 2005. Då utformades den så kallade 24-timmarsgränsen, med ett funktionskrav på elnätet som säger att inga elavbrott får vara längre än 24 timmar. År 2011 trädde detta i kraft i Ellagen. Redan från år 2006 började dock avbrottsersättning betalas ut till kunder som drabbats av elavbrott på över 12 timmar.

Principen är att drabbad kund efter 12 timmar får en ersättning som motsvarar 12,5 procent av den årliga elnätskostnaden – dock minst 1 000 kronor. För längre elavbrott följer avbrottsersättningen en trappa med ökad ersättning för varje tolvtimmarsperiod. Hos Konsumenternas energimarknadsbyrå finns information om ersättningen.

Vi så kallade storstörningar aktivieras även samverkansorganisationen "Elsamverkan", för att säkerställa att resurser används optimalt i drabbade områden och kunder får tillbaka strömmen så snart som möjligt.

Svenska kraftnät styr och övervakar elsystemet

Affärsverket Svenska kraftnät har så kallat systemansvar för el i Sverige. Det innebär ett övergripande ansvar att upprätthålla den kortsiktiga balansen mellan produktion och användning av el. Om elsystemet inte är i balans finns risk för störningar och elavbrott. Svenska kraftnät styr och övervakar Sveriges elsystem dygnet runt i sina kontrollrum. Aktuell effektsituation och driftläge övervakas hela tiden.

Vid driftstörningar i elsystemet, oplanerade händelser som gör att kraftstationer eller ledningar plötsligt kopplas bort från nätet, behöver Svenska kraftnät snabbt ge signal om att starta produktion för att upprätthålla balans mellan produktion och elanvändning eller för att avlasta stamnätet. Det finns särskilda kraftverk (produktionsreserver) som kan starta vid sådana händelser.

Det finns risk för effektbrist i elsystemet när efterfrågan på el blir mycket hög, till exempel vid sträng kyla, samtidigt som produktionen och importen inte räcker till för att tillföra den el som behövs. Svenska kraftnät ansvarar för en effektreserv som ska minska risken för en situation med effektbrist.

Styrel

Styrel kan sammanfattas som den planeringsprocess under vilken statliga myndigheter, länsstyrelser, kommuner, privata aktörer och elnätsföretag samarbetar för att ta fram underlag för att kunna prioritera samhällsviktiga elanvändare vid en manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Syftet med styrelplaneringen är att lindra samhällskonsekvenserna som uppstår om MFK behöver tillgripas vid en eleffektbrist. Du läser mer om Styrel på Energimyndighetens hemsida. 

Energimarknadsinspektionen hanterar leveranskvalitet

Energimarknadsinspektionen är tillsynsmyndighet för leveranskvalitet. Alla elnätsföretag rapporterar årligen till Ei om leveranskvaliteten. Här når du Ei:s portal om leveranssäkerhet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se