Energiföretagens integritetspolicy

Vår målsättning är att du ska kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss på Energiföretagen Sverige. All behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna i den svenska integritetsskyddslagstiftningen och i övrigt utifrån riktlinjer som gäller för Energiföretagen Sveriges verksamhet. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in och använder din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.

Read the Integrity Policy in English.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Energiföretagen Sverige - Swedenergy - AB, org. Nr 556104-3265, med adress Olof Palmes gata 11, 101 53 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

När sker behandling av personuppgifter och vilka personuppgifter registreras?

Energiföretagen Sverige behandlar personuppgifter när du:

  • söker, förändrar eller avslutar medlemskap i föreningen Energiföretagen Sverige,
  • ingår i något av de råd, arbetsgrupper, nätverk eller andra permanenta eller tillfälliga grupperingar inom Energiföretagen Sverige,
  • registrerar dig på Energiföretagen Sveriges webbplats
  • anmäler dig till att delta i våra kurser, konferenser eller andra evenemang som Energiföretagen Sverige arrangerar,
  • beställer publikationer,
  • anmäler dig för nyhetsbrev eller liknande,
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss,
  • besvarar enkäter,
  • förekommer på fotografier eller på video tagna vid Energiföretagen Sveriges olika evenemang,
  • söker kontakt med oss i övrigt till exempel via e-post eller telefon.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Energiföretagen Sverige hänvisar i första hand till berättigat intresse för behandling av personuppgifter och i förekommande fall också till avtal eller rättslig förpliktelse.

Ändamålet med behandlingar av personuppgifter

De personuppgifter som behandlas hos oss används dels för att fullfölja vårt uppdrag gentemot våra medlemmar i enlighet med våra stadgar, dels för inloggning till vår medlemsportal samt administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av Energiföretagen Sveriges tjänsteutbud.

Registrerade uppgifter

De uppgifter vi normalt hanterar är namn, e-postadress, företagstillhörighet, organisationsroll, intresseområden och arbetsgruppstillhörighet.

Energiföretagen Sverige registrerar aldrig så kallade känsliga uppgifter med undantag av uppgifter om till exempel allergier eller speciell kost vid evenemang som Energiföretagen Sverige anordnar. Vi förutsätter att du vill att sådana uppgifter hanteras av oss och kan lämnas vidare till restauranger, konferensarrangörer och liknande. Uppgifterna raderas efter evenemangets slut. Om du vill veta hur respektive restaurang, konferensarrangör eller liknande hanterar dina uppgifter ber vi dig ta direktkontakt med dem. Kontaktuppgifter får du via oss.

Utlämnande av personuppgifter

När personuppgifter hanteras av Energiföretagen Sverige i någon av nämnda situationer enligt förteckningen ovan, kan personuppgifter komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till personer eller företag utanför Energiföretagen Sverige, i den utsträckning det krävs för att administrera eller för att utföra uppdraget.

I de flesta av ovan nämnda situationer är Energiföretagen Sverige personuppgiftsansvarig och de leverantörer som Energiföretagen Sverige använder sig av och där personuppgifter hanteras, är personuppgiftsbiträden. Personuppgiftsbiträderna är skyldiga att följa Energiföretagen Sveriges instruktioner och har inte rätt att lämna ut dina personuppgifter till någon annan eller att använda dem för andra ändamål än vad som omfattas av Energiföretagen Sveriges instruktioner. Personuppgiftsbiträdena är även skyldiga att vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Slutligen kan personuppgifter även komma att lämnas ut för det fall det följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut (rättslig förpliktelse).

Vad händer med mina personuppgifter när jag går en kurs eller deltar på en konferens?

När du anmäler dig till en kurs eller en konferens ingår du ett avtal. Energiföretagen Sverige – Swedenergy AB inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för att du ska kunna delta i kursen eller konferensen och ta del av information som rör aktiviteten samt för att vi ska kunna tillhandahålla och administrera kursen eller konferensen och debitera den som ska betala för kursen eller konferensen.

Andra deltagare samt föreläsare och andra aktörer som deltar på samma kurs eller konferens som dig kan få del av dina personuppgifter.
Även din arbetsgivare kan på begäran få ta del av uppgifter gällande vilken/vilka kurser som du deltagit på och när.

Energiföretagen Sverige - Swedenergy AB överför personuppgifter i form av namn, företag, kostval, logi samt transport till externa samarbetsparters, föreläsare/lärare, utbildningsanordnare, utställare eller de som tillhandahåller lokal eller mat.

Vad händer med mina personuppgifter när jag köper en produkt eller en tjänst?

När du köper en produkt eller en tjänst så ingår du ett avtal. Energiföretagen Sverige – Swedenergy AB inhämtar de personuppgifter som är nödvändiga för vi ska kunna leverera produkten eller tjänsten till dig samt få avtalad ersättning.

Energiföretagen Sverige – Swedenergy – AB överför de personuppgifter som är nödvändiga för att kunna leverera produkten eller tjänsten till externa samarbetsparters, till exempel distributionsföretag.

Hur länge finns uppgifterna kvar?

Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande det vill säga tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer med mera eller är skyldiga enligt lagstiftning att hantera. Dina kontaktuppgifter ligger kvar i vårt register för tillhandahållande av kursintyg, certifikat och marknadsföringsändamål även efter det att det aktuella kundförhållandet har upphört, till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort.

Vi har rutiner för gallring för att säkerställa att vi följer tillämplig lagstiftning.

Kontakt

Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom Energiföretagen Sverige kan du vända dig till dataskydd@energiforetagen.se

Registerutdrag och rättelser

Du har rätt att kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Energiföretagen Sverige. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till Energiföretagen Sverige via e-post, dataskydd@energiforetagen.se. Om du anser att en uppgift om dig är felaktig, missvisande eller vill få den borttagen från till exempel utskickslistor, kan du också vända dig till vår e-postadress enligt ovan och begära ändring.

Kakor (Cookies)

En kaka är en textfil som sparas på din dator. Kakor på den här webbplatsen används för att ge tillgång till olika funktioner som finns på webbplatsen, exempelvis inloggningen. Läs mer om kakor här.