EBR:s arbete på gång

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett
EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:


HMS-Utskottet: Jimmy Laukas, Vattenfall eldistribution
Sekreterare HMS-Utskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Erik Hellstrand, Vattenfall Eldistribution
Sekreterare Teknikutskottet: Homan Aldén, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: Pär Gustafsson, Skellefteå Kraft Elnät AB
Sekreterare Kompetensutskottet: Cecilia Klugman, Energiföretagen Sverige

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

Christer Gruber är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar

ESA
ordf. Ulf Melin

Fast grupp

Arbete pågår lågintensivt.
Förbereder för den nya standarden
(SS-EN50110) som kommer skiftet 23/24.
Revidering ESA planeras påbörjas 2023Q3.

HMS-AMS
Arbete med spänning

Fast grupp

Lågintensivt.

HMS- ENIA
Bevaknings grupp ENIA
ordf. Reio Eriksson

Fast grupp

Justering av dokument utförs av
C Gruber med stöd av Reijo Eriksson.

HMS-Miljö
ordf. Patric Karlsson

Fast grupp

Arbete pågår med prioritering av arbetet och sökande av metodik att knyta an till andra verksamheter inom EBR.

HMS-U11
Elektromagnetiska fält (EMF)
ordf. saknas

Vilande

 

HMS-U35
Byggarbetsmiljöarbete i eldistributionsbranschen
Jimmy Laukas

Pågår

Arbete pågår, genomgång av gammalt material. Nytt regelverk från AV är på gång.

HMS-U40
Ledningsanvisning
ordf. saknas

Klar

På Layout.

HMS-U42
Säkerhet vid vägbelysning
ordf. Malin Johansson

Färdigställs

Remissbehandlas.

HMS-U47
Arbete i stormdrabbade områden
ordf. saknas

Vilande

Ingen verksamhet.

HMS-U51
Revision rasering av anläggningar
ordf. saknas

Vilande

Ingen verksamhet.

HMS-U54
ESA Vattenvägar
Magnus Hallberg

Klar

Klar.

HMS-U55
Induktion-kablar
ordf. Reio Eriksson

Pågår

Uppstartad med fokus på kablar.

HMS-Utredning

Ska bemannas

Bemannas och startas upp.

HMS ESA Strategi

Pågår

Pågår, en genomgång av möjligt tänk föreslås till kommittémötet.

HMS-U53 Invasiva växter

Pågår

Gruppen har börjat sitt arbete.

Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Lokalnätskatalogen KLG1:23
(Johan Granath)

Klar

Publicerad.

Regionnätskatalogen KLG2:23
(Erik Bengtsson)

Klar

Publicerad.

Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog
2023 – 2024
(Stefan Oldin)

Pågår

Första manus framme i början på april för utgivning i juni. Ny bryttid för avtalet 1/7 2023.

Sambyggnad och samförläggning, Administrativa anvisningar
(Stefan Oldin)

Pågår

Första manus framme i början på april för utgivning i juni.

Handbok till Kostnadskatalogen KLG0:23

Slutfas

Förtydligande omfattning kostnadsbeskrivning, projektledning, arbetsledning, miljö- , arbetsmiljö

Samt hantering av kostnadsutveckling under året.

Översyn EBR-index

(Jörgen Blomqvist)

Klart

Införs i KLG1:23.
PG Avgrävningar
(Johan Granath)

Underlag levererat till förlaget.

Publiceras i mars 2023.

Genomgång materielbenämningar
(Johan Granath)

Omstart 2023

Arbetet omstartas av TU under våren.

Luftledningsbyggnation

(Mikael Öhlund)

Pågår

Förstudie har startats

Stort område som kommer att styckas upp flera år.


Samarbete med TU viktigt.

Kapning av kabel i driftsatt nät (tidsstudier)

(Jonatan Taavo)

Genomförs 2023

Relativt litet jobb.

Översyn Optokoder

(Johan Granath)

Under uppstart

En genomgripande översyn som beräknas klar till KLG24 eller 25.

Mindre kompletteringar och justeringar till KLG1:24.

Under uppstart

Tex. Kopplingsstn Hsp, utveckla FAQ:n för kostnadskatalogen, Passage av mindre vattendrag, uppdatering PB-handlingar, mall för projektbeskrivningar, 400mm

Rasering av luftledningar

Avvaktar

Det pågår ett arbete inom HMS-U kring rasering av luftledningar. Ekonomiutskottet avvaktar resultat från EBR:s arbetsmiljösida innan studien slutgiltigt definieras och inleds.

Teknikutskottet

Homan Aldén är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

TU JK, Jordkabelgruppen

Fast grupp

Arbete pågår.

TU LL
Luftledningsgruppen

Fast grupp

Sluttampen för revidering av K4 Stolpstationer, remissvaren behandlas.

Korsningsstandarder tittas igenom och kommenteras för vidare överlämning till TK11.

TU UH, Underhållsgruppen

Fast grupp

Tappat ordförande,
EBR-meddelande (2023 nr 3) utskickad för rekrytering

TU-MG

Materielgruppen

 

Fast grupp

Arbetet pågår.

TU-Rn
Regionnät konstruktioner

Pågår

Arbete pågår med att skapa ett samlat dokument med konstruktioner och materiel.

TU51

Mekanisk provning av stolpar

Pågår

Inget nytt. Mats-Erik jobbar med den och ska ta ett nytt grepp tillsammans med Stefan Lindström.

TU53

IN059 Tillståndskontroll för kabelanläggningar,
Kabeldiagnostik

Pågår

Arbetet pågår. Beräknas vara ute på remiss Q3.

TU54

Kontroll före idrifttagning

Klar

Arbetet pågår. Hälften av bilagorna nu äntligen klara.

TU59
Materielsatser
(Delar ur materielgruppen)

Ej startat

Grupp skall startas upp.

TU60
Framtidens nätstationer

Pågår

Arbetet återstartas augusti 2023

TU62 Lokalnätsåtgärder nära direkt jordade nät

Pågår

Arbete pågår.

TU63
Islast på luftledningar

Pågår

Arbete pågår. Material har presenterats för TU LL och arbete pågår med att arbeta in materialet i befintliga publikationer.

TU64
K25 Jordningskonstruktioner

Pågår

Arbetet påbörjas september 2023.

TU65 B16
Geodetisk inmätning

Ej startad

EBR-meddelande (2023 nr 4) utskickad för att bemanna gruppen.

TU66
Kabelskåpsbyte

Ej startad

EBR-meddelande (2023 nr 4) utskickad för att bemanna gruppen.

TU67 KJ31
Kabelskåp

Ej startad

EBR-meddelande (2023 nr 4) utskickad för att bemanna gruppen.

TU 68 B15
Schaktningsfri förläggning

Ej startad

EBR-meddelande (2023 nr 4) utskickad för att bemanna gruppen.

Kompetensutskottet

Cecilia Klugman är sekreterare för Kompetensutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Kompetensutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Kravdokument

Klart

Revidering av befintliga kravdokument klar. Inkommit lite frågeställningar/synpunkter från Wattityd som eventuellt kräver viss justering i uppdaterade kravdokument innan publicering.

EBR-meddelande

Pågår

Förtydligande kring certifikatens giltighetstid i enlighet med uppdaterade kravdokument,  remissas till övriga utskottsordföranden.

IN 036 Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag & elnätsserviceföretag ”ugglan”

Under uppstart.

Arbetsgrupp utsedd.

 

Reviderad projektbeskrivning framtagen för beslut.

Startmöte 12/4

Översyn av diverse anvisningar

 

Projektbeskrivning under framtagande.

Permanent godkännande av utbildningsgenomförande på distans

 

Inväntar Wattityds synvinkel.

Kravutbildningar på andra språk

 

Inväntar förslag på hur det kan genomföras från Wattityd.

Kompetensfrågan.

Pågår olika forum gällande kompetensfrågan och validering.

 

KU följer de arbeten som pågår i olika forum inför revidering av IN 036:15 ”ugglan”.

Inkomna frågeställningar

 

Sammanställs i Teams planner.

 

 

Kontakt

Homan Aldén

Homan Aldén

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 15
E-post: homan.alden@energiforetagen.se

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Cecilia Klugman

Cecilia Klugman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 25 03
E-post: cecilia.klugman@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef EBR, Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se