EBR:s arbete på gång

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett
EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:


HMS-Utskottet: Jasmina Insanic, Ellevio
Sekreterare HMS-Utskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Andy Karlsson, Österlens Kraft
Sekreterare Teknikutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: Bosse Andreasson, Sundsvall Energi
Sekreterare Kompetensutskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

P-O Engman är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar
HMS-ESA Permanent grupp  
ESA Arbete Publicerad Engelsk översättning är klar för korrekturläsning.
ESA Grund Publicerad Engelsk översättning är klar för korrekturläsning.
ESA Röjning Slutskede Vissa diskussioner för text för hantering av träd som fallit på ledning pågår.
ESA Instruerad person Slutskede Mindre justeringar och blankett Överenskommelse om tillträde ska färdigställas.
ESA Industri och installation Slutskede Den ska textmässigt i stort sett vara klar. Material slutarbetas, tryckmanus färdigsställs och produceras inte av Energiföretagen Sverige.
ESA Vattenvägar Ej startad Se: HMS-U54 ESA Vattenvägar
Krav ESA-utbildningar Slutskede Fastställa krav vid ESA-utbildningar
HMS-Miljö Permanent grupp LCA av stolptyper. Energiforskprojekt  som gruppen bevakar.

Märkning av stationer för hälsofarliga  kemikalier. Slutjusteringar pågår. Frågan om det ska tas fram EBR-meddelande, informationshandling eller handbok efter rapporten blivit klar och godkänts.

I samarbete med AG-miljö pågår för att ta fram texten till HMS-U51 rasering av ledning. 
HMS ENIA Permanent arbetsgrupp Gruppen arbetar vidare med att ta fram förslag på justeringar i systemet. Behovet av bra statistik över avvikelser ökar.

Hur kommunikation med användarföretagen ska ske finns det behov av att se över. Det finns behov av att stödja företagen så att inmatade data håller hög kvalitet.

AFA deltar vid behov vid gruppens möten.
HMS AMS
  Titta på framtagning av utbildningsspecifikation AMS-lågspänning.

Gruppen gör en översyn av AMS publikationerna för att se vad som behöver uppdateras med avseende på AMS-lågspänning.
 HMS EMF
Vilande Tidigare framtaget material insamlat och ska gås igenom innan gruppen återsamlas för nytt möte.
Kansliet tar fram förslag på fortsatt arbete med handbok.
HMS-U43 Säkerhet vid entreprenadarbeten
Pågår Arbetet fortlöper. Remiss planeras under hösten.
HMS-U35 BAS-P/BAS-U
Vilande Remiss av ny AFS och lagändring har kommit, avvaktar remissen för att se vilka förändringar som föreslås innan arbetet återupptas.
HMS-U40 Ledningsanvisning
Vilande Ändringar efter remissen är gjorda men efter interna remissen inom HMS-U så har förslag på större förändringar framkommit och arbetet behöver återstartas för att göra större justeringar i dokumentet.
HMS-U41 Nödlarmshantering Pågår Arbetet fortlöper och man är i slutskedet för arbetet. Remiss skall skickas ut.
HMS-U49 Maskinförar-utbildning
Pågår Mindre justeringar i kravdokumentet klart, ska beslutas.
HMS-U42 Säkerhet vid vägbelysning
Pågår Arbetet fortlöper. Problematiken med dessa anläggningar är komplex. Sammanställning av dokumentet pågår.
HMS-U51 Revision Rasering av anläggningar
Ej startad / Miljö pågår Man har börjat redigera dokumentet men ny ordförande behöver tillsättas. Bemannad med miljökompetens från AG-miljö och HMS-Miljö.
HMS-U53 Skyddskläder
Pågår Uppdatering av EBR Skyddskläder - HMS 10:12, Kapitel om personligt skydd mot ljusbåge ska inkluderas i anvisningen.
HMS-U54 ESA Vattenvägar
Ej startad Bemannas och startar i höst.
HMS-U55 Induktion
Ej startad Bemanning pågår!

Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet Status Kommentar
EBR Kalkyl 2020
(Peter Silverhjärta)
Klart

Utveckling av ett enkelt verktyg för att kalkylera kostnader med Lokalnätskatalogen.

Lokalnätskatalogen KLG1:21
(Gert Kristensson)
Påbörjad Levereras mars 2021.
Regionnätskatalogen KLG2:21
(Erik Bengtsson)
Påbörjad Levereras mars 2021.
Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog 2020 – 2021
(Peter Niklasson)
Publicerad Levereras mars 2021.
Sambyggnad och samförläggning Administrativa anvisningar 2017
(Peter Niklasson)
Försenat

Levereras november 2020.

Nytt planerat leveransdatum, mars 2021
Sambyggnad och samförläggning Tekniska krav 2018
(Peter Niklasson)
Försenat

Levereras november 2020.

Nytt planerat leveransdatum, mars 2021
Genomgång materielbenämningar
(Johan Granath)
Pågår

Det finns ett behov av att uppdatera benämningar på artiklar i Lokalnätskatalogen så att de som rapporterar till EBR kan göra detta på ett bra och enkelt vis. Första fasen av arbetet är avklarad och resultatet kommer vara med i Lokalnätskatalogen 2021. Arbetet kommer fortsätta under 2021.

PB 505:20
(Peter Silverhjärta)
Försenat

Byggteknikhandling för anordning av trafikavstängningar. Levereras augusti 2020.

Manus 2 ligger hos Elanders
PB 521:20
(Peter Silverhjärta) 
Klart Byggteknikhandling för att sätta och byta kabelskåp. Levereras juni 2020.
Shuntkabel
(Gunnar Wikdahl och Jonatan Taavo)

Pågår

påverkas av Corona
Den här typen av arbete genomförs ofta under vinterhalvåret och därför så blir det svårt att hinna ha ett vettigt resultat klart i år. Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2022.
Mätarbyten
(Peter Silverhjärta och Erik Grein)

Pågår

påverkas av Corona

Över Lokalnätskatalogens kostnader för intrång har diskuterats sedan länge och ett projekt ska beredas till EBR Kommittén för beslut. Detta arbete kan komma att utökas till att även omfatta P1-katalogens intrångskostnader i åkermark Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2021.

Fas 1 kommer levereras Lokalnätskatalogen 2022
Intrångskostnader Åkermark/Skog
(Gert Kristensson)
Pågår Översyn av intrångskostnader i åkermark.
Översyn P2-katalogens sjökabelkoder
(Lars-Göran Fagerlind)

Pågår

Struktur P2-katalogens sjökabelkoder Det är en omfattande studie som ligger till grund för dessa koder och täcka samtliga byggsätt vi har. Huvuddelen av arbetet gjort till P3 sen är koderna direkt översatta till P2 vilket gör att det är väldigt många P2 koder.

Lokalnätskatalogen 2021.
Mantelprovning

Pågår

Att studera mantelprovning är ett tydligt avgränsat område som inte är krångligt att studera. Det flesta elnätsföretag genomför idag mantelprovning på all 12-24 kV kabel med högspänningsmetoden. I katalogen är det den förenklade metoden som används.

Arbetet är prioriterat och ska vara klart till 2021 års katalog.
Kabelskarvning
(Gunnar Wikdahl)
Förbereds I samband med studien ska det kontrolleras om grenskarvar används. Om inte så kan det finnas anledning att ta bort dessa koder från Lokalnätskatalogen. Hänsyn måste även tas till följder om dessa koder dessa plockas bort, det kan finnas samband till P1 katalogen.
Rasering av luftledningar Avvaktar Det pågår ett arbete inom HMS-U kring rasering av luftledningar. Ekonomiutskottet avvaktar resultat från EBR:s arbetsmiljösida innan studien slutgiltigt definieras och inleds.
Kablar >240mm2
(Jörgen Blomqvist)
Pågår

Kablar grövre än 240 mm2 läggs till KLG1

Lokalnätskatalogen 2021
Översyn Bygglov och tillfälliga skador
(Mats Edwardsson)
Pågår

Kostnaderna för bygglov och tillfälliga skador har indexerats och därför inte helt följt den verkliga kostnadsutvecklingen. Kostnaderna varierar beroende på vart i landet bygglovet söks.

Lokalnätskatalogen 2021
Apparater tas bort i P2 151.XX och 152.XX
(Peter Silverhjärta)
Pågår

När sättning och byte av kabelskåp studerades så separerades säkringslisterna ut ur koderna. Dubbletter till dessa koder finns bland P2-katalogens nätstationskoder. Det ska undersökas om /hur dessa koder kan plockas bort.

Lokalnätskatalogen 2021
Införa miljö-, arbetsmiljörelaterade koder i P2-katalogen
(Peter Silverhjärta)
Avvaktar Det finns ett antal koder i Kostnadskatalogen men det är möjligt att det idag är har mer procedurer kring arbetet idag även om regelverket i grunden är oförändrat. Det kan vara så att det är ett större glapp mellan beredningen och utförandet vilket påverkar.
PG Avgrävningar
(Johan Granath)
Uppstart

Arbetet handlar om att sammanställa information som redan finns framtagen hos elnätsföretagen och till viss del även hos projektet grävallvar. Målet är att ta fram en branschrekommendation som beskriver tillvägagångssätt och avvägningar vid hanteringen av grävskador med efterföljande skadeståndsanspråk.

Uppstartsmöte under december 2020.

Teknikutskottet

Christer Gruber är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet Status Kommentar
TU JK
Jordkabelgruppen
Pågår Har haft en stor genomgång av dokumenten som faller under jordkabelrelaterade dokument och tittat på revisionsbehov.
TU LL
Luftledningsgruppen
Pågår Revidering av K4 Stolpstationer
Planerar för metodanvisning najning.
TU UH
Underhållsgruppen
Pågår

Principer för underhåll hanteras med avseende på nomenklatur och begrepp för att harmonisera ledningsnät och stationer som har olika underhållsbegrepp.

Samtidigt så börjar vi diskutera behov av underhållsinstruktioner för hantering av oljegropar, nivåvakter, SIP och släckgaller.
TU46, KJ41 Kabelförläggning max 145 kV Pågår TU46 arbetar med KJ41. En viss försening remisstid flyttas till Q4.
TU52, B11
Beredningshandboken
Pågår Korrläsning, sluttampen.
TU53, IN059 Tillståndskontroll för kabelanläggningar,
Kabeldiagnostik
Pågår Strukturellt innehållsupplägg håller på ses över för dokumentet. Mål för remiss Q4.
TU-Rn
Regionnät konstruktioner
Pågår Arbete med att ta fram konstruktioner för regionnät påbörjat.
Kontakt med konsultresurs ska tas.
TU58
Skogsbränder
Pågår Remisshantering pågår
TU56
Drönare
Pågår Omstrukturering av dokument pågår, kontakter mot andra myndigheter.
Kontakt med Lantmäteriet tagen, och MSB återstår.
TU54
Kontroll före idrifttagning
Pågår Arbete med att modernisera tänket och göra en kravställning på kompetens för funktionen arbetas fram. Remiss efter sommaren, Q4.
Utveckling Pågår

3d konstruktioner.

Arbete med att ta fram 3d konstruktioner (primärt 15 st) pågår.
TU-Nm
Ny materiel och metod in i EBR-systemet
Start Q4 Bemanning av gruppen pågår.
TU-MG, Materielgruppen Pågår Arbetet löper på,
Det ska påbörjas diskussioner om E-nummer tillsammans med EU.
TU59
Materielsatser
(Delar ur materielgruppen)
Start Q4 Revision av K9 serien, ej påbörjat.
TU60
Framtidens nätstationer
Start Q4 Startmöte 23/11-2020
TU61
Låssystem för elnät
Start Q4 Arbetsmöten påbörjade, ingen tidplan skapad än så länge.
Metodanvisning sätta / byta kabelskåp Start Q4 Revidering.

Kompetensutskottet

Är under uppstart och har för tillfället inte någon arbetsordning.

 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 41
E-post: per-olov.engman@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se