EBR:s arbete på gång

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett
EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:


HMS-Utskottet: Jimmy Laukas, Vattenfall eldistribution
Sekreterare HMS-Utskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Erik Hellstrand, Vattenfall Eldistribution
Sekreterare Teknikutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: Per Lindberg, Umeå Energi och Elnät AB
Sekreterare Kompetensutskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

Christer Gruber är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar

ESA
ordf. Ulf Melin

Fast grupp

Arbete pågår lågintensivt.
Förbereder för den nya standarden
(SS-EN50110) som kommer  skiftet 23/24.
Revidering ESA planeras påbörjas 2023Q3.

HMS-AMS
Arbete med spänning
ordf. Klas-Göran Sundvall

Fast grupp

Står still just nu.

HMS- ENIA
Bevaknings grupp ENIA
ordf. Reio Eriksson

Fast grupp

Dokumentet ska justeras.

HMS-Miljö
ordf. Patric Karlsson

Fast grupp

Arbete pågår med prioritering av arbetet.

HMS-U11
Elektromagnetiska fält (EMF)
ordf. saknas

Vilande

Oklart om och när gruppen startas upp igen.

HMS-U35
Byggarbetsmiljöarbete i eldistributionsbranschen
ordf. saknas

Bemannas

Arbetet ska återupptas före årsskiftet.

HMS-U40
Ledningsanvisning
ordf. saknas

Färdigställs

Några nya bilder saknas fortfarande.

HMS-U41
Nödlarmshantering
ordf. saknas

Färdigställs

Klar.

HMS-U42
Säkerhet vid vägbelysning
ordf. Malin Johansson

Färdigställs

Remissad.

HMS-U47
Arbete i stormdrabbade områden
ordf. saknas

Vilande

 

HMS-U51
Revision rasering av anläggningar
ordf. saknas

Vilande

 

HMS-U54
ESA Vattenvägar
(Magnus Hallberg)

Klar

Skickad till layout

HMS-U55
Induktion
ordf. Reio Eriksson

Klar

Skickad till layout.

HMS-Utredning

Ska bemannas

Ny grupp för att delge branschinfo om händelser.

HMS ESA Strategi

Ska bemannas

Grupp som ska formulera formatet för ESA i framtiden.

HMS-U53 Invasiva växter

För beslut

Grupp som fokuserar på invasiva växter.
Se projektbeskrivning.

Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Lokalnätskatalogen KLG1:23
(Johan Granath)

Pågår

 

Regionnätskatalogen KLG2:23
(Erik Bengtsson)

Pågår

 

Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog
2023 – 2024
(Peter Niklasson)

Pågår

 

Handbok till Kostnadskatalogen KLG0:22

Avvaktar

Förtydligande omfattning kostnadsbeskrivning, projektledning, arbetsledning, arbetsmiljö.

Genomgång EBR Index

Under uppstart

Resultatet av översynen med i KLG1:23.

Isolationstest

Pågår

Koder i P3 katalogen ska frekvensas in till P2 och P1 katalogerna.

Genomgång materielbenämningar
(Johan Granath)

Pågår

Första fasen av arbetet är avklarad.
Arbetet kommer fortsätta under hela 2022.

Matchning KJ41

Pågår

Genomgång så att Kostnadskatalogen följer nya EBR KJ41.

Shuntkabel
(Gunnar Wikdahl och Jonatan Taavo)

Slutfas

Försenat p.g.a. Corona.

 

Resultatet kommer vara med i KLG1:23.

Skarvar

Slutfas

Tidsstudie klar resultatet kommer vara med i KLG1:23

Avslut

Slutfas

Tidsstudie klar resultatet kommer vara med i KLG1:23

Ändtätning och kabelkapning

Slutfas

Material från tidigare studie används för att ta fram koder för detta.

Stolpar alternativa material in i Lokalnätskatalogen

Pågår

P1 koder med till katalogen 2023.

Islaster LL

Klart

Bevakning TU.

Luftledningar

Avvaktar

Förstudie som syftar till att klarlägga behovet av tidsstudier och lämna förslag på genomförande.

PD110:22

Klart

Publikationen utgive.

PD111:22

Klart

Publikationen utgiven.

Underhållskoder

Klart

Resultatet kommer vara med i KLG1:23.

Lägga till ATV/Skoter i katalogen

Klart

De som arbetar transporterar sig inte till fots längre

Översyn koder för destruktion stolpar

Klart

Resultatet kommer vara med i KLG1:23.

PG Avgrävningar
(Johan Granath)

Pågår

Remiss klar, illustrationer tas fram

publikationen ska vara klar under Q4 2022.

Rasering av luftledningar

Avvaktar

Ekonomiutskottet avvaktar resultat från HMS-U.

Införa miljö-, arbetsmiljörelaterade koder i P2-katalogen
(Peter Silverhjärta)

Avvaktar

Det finns ett antal koder i Kostnadskatalogen men det är möjligt att det idag är har mer procedurer kring arbetet idag även om regelverket i grunden är oförändrat.

Teknikutskottet

Christer Gruber är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

TU JK, Jordkabelgruppen

Pågår

 

TU LL
Luftledningsgruppen

Pågår

Sluttampen för revidering av K4 Stolpstationer.
Alternativt arbetssätt påbörjat.
Korsningsstandarder tittas igenom för relevans.

TU UH, Underhållsgruppen

Ska startas igen

Gruppen är utökad med fler deltagare.
Arbetet är delat i två delar:

  • Slutföra principer för underhåll
    (Genomförs separat)
  • Rangordna de övriga Uh-dokumenten
  • Fånga förändringar i Elsäk 2022:3

TU53, IN059 Tillståndskontroll för kabelanläggningar,
Kabeldiagnostik

Pågår

Arbetet återupptaget med nytt innehållsupplägg.

TU-Rn
Regionnät konstruktioner

Pågår

Framtagning av konstruktionsblad är klart.

Påbörjas paketering i dokument K36 Konstruktioner 145-170 kV.

På släpet metodanvisningar

TU56
Drönare

Pågår

Remiss är ute.

TU54
Kontroll före idrifttagning

Pågår

Bilagor i EBR-e släpar lite fortfarande.

TU-Nm
Ny materiel och metod in i EBR-systemet

Ej startad

Inget nytt. Vilande

TU-MG, Materielgruppen

Pågår

Arbetet löper på.

TU59
Materielsatser
(Delar ur materielgruppen)

Ej startat

Genomgång av funktionsstatser ska göras. Hänger ihop med E-nummer-arbetet.

Saknas 1400h resurser för detta.
Inget nytt

TU60
Framtidens nätstationer

Pågår

Arbete pågår med en ordentlig lyftning av standarden på nätstationerna.

TU62 Lokalnätsåtgärder nära direkt jordade nät

Pågår

Arbete pågår.
Gruppen har svarat på remiss på ELSÄK-FS.
Arbete med dokumentet ska återupptas.

TU63
Islast på luftledningar

Pågår

Möte är planerat.

Metodanvisning sätta / byta kabelskåp

Ej påbörjat

 Vilande.

Likströmsförsörjning av skyddssystem i transformator och vattenkraftstationer,

rapport från AG-nätteknik

Ej påbörjat

AG-nätteknik vill överföra ”Likströmsrapport” till EBR TU.
Dokumentet behöver revideras och moderniseras.
Konsultresurs behöver anlitas.

Kostnaden ryms inte inom energiföretagens budget.

Kompetensutskottet

P-O Engman är sekreterare för Kompetensutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Kompetensutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Krav-05:17 Krav vid kabelförläggning

 

Klart

Revidering av befintliga kravdokument klar, dess kommer att skickas till övriga utskott, wattityd samt EBR kansli, remisstid 30 juni.

6-7 september hanteras remissvar. Publicering sker i samarbete med Wattityd

Krav 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A

Klart

se ovan

Krav 09:20 Krav vid utbildning för ESA

Klart

se ovan

Krav 10:20 EBR krav Maskinförare

Klart

se ovan

IN 036 Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag & elnätsserviceföretag ”ugglan”

 

Projektbeskrivning

IN 071 Nedtagning av nödställd

 

Projektbeskrivning

Flygbesiktning

 

Projektbeskrivning

Permanent godkännande av utbildningsgenomförande på distans

 

Inväntar Wattityds synvinkel, Jeanette återkommer

Kravutbildningar på andra språk

 

Inväntar förslag på hur det kan genomföras från Wattityd, Jeanette återkommer

Remisser från Skolverket (el och energiprogram)

 

 

 

Remiss Sobona

 

 

 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef EBR                                                                Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se