EBR:s arbete på gång

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:


HMS-Utskottet: Jasmina Insanic, Ellevio
Sekreterare HMS-Utskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Andy Karlsson, Österlens Kraft
Sekreterare Teknikutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: Bosse Andreasson, Sundsvall Energi
Sekreterare Kompetensutskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

P-O Engman är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar
HMS-ESA Permanent grupp  
ESA Arbete Publicerad Engelsk översättning klar
ESA Grund Publicerad Engelsk översättning klar
ESA Röjning Slutskede Korrekturläsning 2 pågår.
ESA Instruerad person Slutskede

Korrekturläsning 2 pågår.
Överenskommelse om tillträde

Korrekturläsning 3 klar (omarbetas)

ESA Industri och installation Slutskede Korrekturläsning pågår (samarebete diskuteras).
ESA Vattenvägar Startad Separat arbetsgrupp HMS-U54.
Krav ESA-utbildningar Klar Klar.
HMS-Miljö Permanent grupp

LCA av stolptyper, Energiforsk projekt som gruppen bevakar. Klar

Märkning av stationer för farliga hälsokemikalier. Slutjusteringar pågår. Frågan om det ska tas fram EBR-meddelande, informationshandling eller handbok efter rapporten blivit klar och godkänts.

Samarbete med AG-miljö:s pågår för att ta fram texten till HMS-U51 rasering av ledning, Stämmer av vad som görs så att inte dubbelarbete sker mellan grupperna HMS-Miljö och AG-Miljö.

HMS ENIA Permanent arbetsgrupp

Möte med AFA genomfört och AFA lämnade besked att man ganska fritt kan göra anpassningar i ENIA om behov finns. Vissa förändringar kan behöva lite arbete för AFA:s del. Fortsatt dialog när förslag är framtaget.


Gruppen arbetar vidare med att ta fram förslag på justeringar i systemet. Behovet av bra statestik över avvikelser ökar.

Hur kommunikation med användarföretagen ska ske finns det behov av att se över. Det finns behov av att stödja företagen så att inmatade data håller hög kvalitet.

HMS AMS
  Titta på framtagning av utbildningsspecifikation AMS-lågspänning, motsvarande blocken.

Gruppen gör en översyn av dokumenten för att se vad som behöver uppdaterasmed rörande på AMS-lågspänning Definition av sAMS tas fram.
 HMS EMF
Vilande Tidigare framtaget material insamlat och ska gås igenom innan gruppen återsamlas för nytt möte. Kansliet tar fram förslag på fortsatt arbete med handbok.
HMS-U43 Säkerhet vid entreprenadarbeten
Pågår Remiss klar, ska bearbetas.
HMS-U35 BAS-P/BAS-U
Vilande Remiss av ny AFS och lagändring kommit, avvaktar remissen för att se vilka förändringar som föreslås innan arbetet återupptas.
HMS-U40 Ledningsanvisning
Vilande Ändringar efter remissen är gjorda men efter interna remissen inom HMS-U så har förslag på större förändringar framkommit och arbetet behöver återstartas för att göra större justeringar i dokumentet.
HMS-U41 Nödlarmshantering Pågår Remiss klar, ska bearbetas.
HMS-U47 Arbete i stormdrabbade områden Vilande Bemanning startad.
HMS-U49 Maskinförar-utbildning
Klar Klar.
HMS-U42 Säkerhet vid vägbelysning
Pågår Arbetet fortlöper, arbetsgruppens sammansättning upplevs som bra, Haft lite skifte av deltagare. Problematiken är komplex.Sammanställning av dokumentet pågår. Remiss.
HMS-U51 Revision Rasering av anläggningar
Ej startad / Miljö pågår Man har börjat redigera dokumentet men ny ordförande behöver tillsättas. Bemanning med miljökompetens behövs, AG-miljö och HMS-Miljö föreslår deltagare.
HMS-U53 Skyddskläder
Pågår Remiss klar, ska bearbetas.
HMS-U54 ESA Vattenvägar
Startad Startad.
HMS-U55 Induktion
Pågår Startad

Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet Status Kommentar
EBR Kalkyl 2020
(Peter Silverhjärta)
Klart

Utveckling av ett enkelt verktyg för att kalkylera kostnader med Lokalnätskatalogen.

Lokalnätskatalogen KLG1:21
(Gert Kristensson)
Slutfas

Levereras mars 2021.

Manus levererat till Elanders
Regionnätskatalogen KLG2:21
(Erik Bengtsson)
Slutfas

Levereras mars 2021.

Manus levererat till Elanders

Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog
2021 – 2022
(Peter Niklasson)
Pågår

Levereras mars 2021.

Sambyggnad och samförläggning Administrativa anvisningar 2021
(Peter Niklasson)
Försenat Levereras november 2020.
Remiss ute nu
Nytt planerat leveransdatum, mars 2021
Sambyggnad och samförläggning Tekniska krav 2018
(Peter Niklasson)
Försenat Levereras november 2020.
Remiss ute nu
Nytt planerat leveransdatum, mars 2021
Genomgång materielbenämningar
(Johan Granath)
Pågår

Första fasen av arbetet är avklarad
Arbetet kommer fortsätta under 2021.

PB 505:20
(Peter Silverhjärta)
Försenat

Byggteknikhandling för anordning av trafikavstängningar. Levereras augusti 2020.

Manus 2 ligger hos Elanders
Manus 4 ligger hos Peter Silverhjärta
Shuntkabel
(Gunnar Wikdahl och Jonatan Taavo)

Pågår

påverkas av Corona
Den här typen av arbete genomförs ofta under vinterhalvåret och därför så blir det svårt att hinna ha ett vettigt resultat klart i år. Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2022.

Avvaktar p.g.a. Corona
Mätarbyten
(Peter Silverhjärta och Erik Grein)

Pågår

påverkas av Corona

Över Lokalnätskatalogens kostnader för intrång har diskuterats sedan länge och ett projekt ska beredas till EBR Kommittén för beslut. Detta arbete kan komma att utökas till att även omfatta P1-katalogens intrångskostnader i åkermark Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2021.

Fas 1 kommer levereras Lokalnätskatalogen 2022

Avvaktar p.g.a. Corona
Intrångskostnader Åkermark/Skog
(Gert Kristensson)
Klar

Översyn av intrångskostnader i åkermark.

Resultatet är med i KLG1:21.
Översyn P2-katalogens sjökabelkoder
(Lars-Göran Fagerlind)

Klar

Struktur P2-katalogens sjökabelkoder Det är en omfattande studie som ligger till grund för dessa koder och täcka samtliga byggsätt vi har. Huvuddelen av arbetet gjort till P3 sen är koderna direkt översatta till P2 vilket gör att det är väldigt många P2 koder.

Resultatet är med i KLG1:21.
Mantelprovning

Klar

Att studera mantelprovning är ett tydligt avgränsat område som inte är krångligt att studera. Det flesta elnätsföretag genomför idag mantelprovning på all 12-24 kV kabel med högspänningsmetoden. I katalogen är det den förenklade metoden som används.
Resultatet är med i KLG1:21.

Kabelskarvning
(Gunnar Wikdahl)
Förbereds I samband med studien ska det kontrolleras om grenskarvar används. Om inte så kan det finnas anledning att ta bort dessa koder från Lokalnätskatalogen. Hänsyn måste även tas till följder om dessa koder dessa plockas bort, det kan finnas samband till P1 katalogen.
Rasering av luftledningar Avvaktar Det pågår ett arbete inom HMS-U kring rasering av luftledningar. Ekonomiutskottet avvaktar resultat från EBR:s arbetsmiljösida innan studien slutgiltigt definieras och inleds.
Kablar >240mm2
(Jörgen Blomqvist)
Klart

Kablar grövre än 240 mm2 läggs till KLG1.

Resultatet är med i KLG1:21.
Översyn Bygglov och tillfälliga skador
(Mats Edwardsson)
Klart

Kostnaderna för bygglov och tillfälliga skador har indexerats och därför inte helt följt den verkliga kostnadsutvecklingen. Kostnaderna varierar beroende på vart i landet bygglovet söks.

Resultatet är med i KLG1:21.
Apparater tas bort i P2 151.XX och 152.XX
(Peter Silverhjärta)
Klart

När sättning och byte av kabelskåp studerades så separerades säkringslisterna ut ur koderna. Dubbletter till dessa koder finns bland P2-katalogens nätstationskoder. Det ska undersökas om /hur dessa koder kan plockas bort.

Resultatet är med i KLG1:21.

Införa miljö-, arbetsmiljörelaterade koder i P2-katalogen
(Peter Silverhjärta)
Avvaktar Det finns ett antal koder i Kostnadskatalogen men det är möjligt att det idag är har mer procedurer kring arbetet idag även om regelverket i grunden är oförändrat. Det kan vara så att det är ett större glapp mellan beredningen och utförandet vilket påverkar.
PG Avgrävningar
(Johan Granath)
Försenat

Arbetet handlar om att sammanställa information som redan finns framtagen hos elnätsföretagen och till viss del även hos projektet grävallvar. Målet är att ta fram en branschrekommendation som beskriver tillvägagångssätt och avvägningar vid hanteringen av grävskador med efterföljande skadeståndsanspråk.

Uppstartsmöte under mars 2021.

Teknikutskottet

Christer Gruber är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet Status Kommentar
TU JK
Jordkabelgruppen
Pågår Har haft en stor genomgång av dokumenten som faller under jordkabelrelaterade dokument och tittat på revisionsbehov.
TU LL
Luftledningsgruppen
Pågår Revidering av K4 Stolpstationer Planerar för metodanvisning najning.
TU UH
Underhållsgruppen
Pågår Principer för underhåll hanteras med avseende på nomenklatur och begrepp för att harmonisera ledningsnät och stationer som har olika underhållsbegrepp.

Samtidigt så börjar vi diskutera behov av underhållsinstruktioner för hantering av oljegropar, nivåvakter, SIP och släckgaller.
TU46, KJ41 Kabelförläggning max 145 kV Pågår TU46 arbetar med KJ41. En viss försening remisstid flyttas till Q2.
TU53, IN059 Tillståndskontroll för kabelanläggningar,
Kabeldiagnostik
Pågår Strukturellt innehållsupplägg håller på ses över för dokumentet. Projektet har kört in i väggen lite och behöver hjälp utifrån. Hjälpresurs identifierad. Mål för remiss Q2.
TU-Rn
Regionnät konstruktioner
Pågår Arbete med att ta fram konstruktioner för regionnät påbörjat. Huskonsulten är upptagen. Alternativ ska identifieras.
TU58
Skogsbränder
Klar Klar.
TU56
Drönare
Pågår Omstrukturering av dokument pågår, kontakter mot andra myndigheter.
TU54
Kontroll före idrifttagning
Pågår Arbete med att modernisera tänket och göra en kravställning på kompetens för funktionen arbetas fram. Remiss Q1.
Utveckling Pågår

3d konstruktioner.

Arbete med att ta fram 3d konstruktioner 4st helt klara.
TU-Nm
Ny materiel och metod in i EBR-systemet
Start Q? Bemanning av gruppen pågår.
TU-MG, Materielgruppen Pågår Arbetet löper på. Det ska påbörjas diskussioner om E-nummer tillsammans med EU.
TU59
Materielsatser
(Delar ur materielgruppen)
Start Q? Revision av K9 serien, ej påbörjat. Hänger ihop med E-nummer-arbetet.
TU60
Framtidens nätstationer
Pågår Arbetet påbörjat. Arbetet kommer att revidera, komplettera KJ59 Nätstationer.
TU61
Låssystem för elnät
Pågår Arbetet är påbörjat. Dokument växer fram. Arbetet inbegriper även nyckelhantering och externa lås.
TU62 Lokalnätsåtgärder nära direkt jordade nät Start Q1 Ny grupp bestående av Svk, E.ON, Vattenfall, Ellevio, Jämtkraft och Skellefteåkraft ska komma överens om olika konstruktionslösningar som ska vara gällande då olika nätsysten kommer för nära varandra.
Metodanvisning sätta / byta kabelskåp Pågår Skapa beskrivning baserad på Pb521.

Kompetensutskottet

Är under uppstart och har för tillfället inte någon arbetsordning.

 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se