EBR:s arbete på gång

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett
EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:


HMS-Utskottet: Jimmy Laukas, Vattenfall eldistribution
Sekreterare HMS-Utskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Erik Hellstrand, Vattenfall Eldistribution
Sekreterare Teknikutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: Pär Gustafsson, Skellefteå Kraft Elnät AB
Sekreterare Kompetensutskottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

Christer Gruber är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar

ESA
ordf. Ulf Melin

Fast grupp

Arbete pågår lågintensivt.
Förbereder för den nya standarden
(SS-EN50110) som kommer  skiftet 23/24.
Revidering ESA planeras påbörjas 2023Q3.

HMS-AMS
Arbete med spänning

Fast grupp

Lågintensivt.

HMS- ENIA
Bevaknings grupp ENIA
ordf. Reio Eriksson

Fast grupp

Dokument justeras

HMS-Miljö
ordf. Patric Karlsson

Fast grupp

Arbete pågår med prioritering av arbetet och sökande av metodik att knyta an till andra verksamheter inom EBR.

HMS-U11
Elektromagnetiska fält (EMF)
ordf. saknas

Vilande

 

HMS-U35
Byggarbetsmiljöarbete i eldistributionsbranschen
Jimmy Laukas

Startmöte

Startmöte planerat 14/2

HMS-U40
Ledningsanvisning
ordf. saknas

Färdigställs

Illustrationer produceras
Layout inom kort.

HMS-U42
Säkerhet vid vägbelysning
ordf. Malin Johansson

Färdigställs

Ska remissbehandlas.

HMS-U47
Arbete i stormdrabbade områden
ordf. saknas

Vilande

Ingen verksamhet.

HMS-U51
Revision rasering av anläggningar
ordf. saknas

Vilande

Ingen verksamhet.

HMS-U54
ESA Vattenvägar
Magnus Hallberg

Klar

Klar.

HMS-U55
Induktion
ordf. Reio Eriksson

Klar

Publicerad.

HMS-Utredning

Ska bemannas

Bemannas och startas upp.

HMS ESA Strategi

Startmöte

Startmöte 13/2.

HMS-U53 Invasiva växter

Ska bemannas

Bemannas och startas upp.

Beslutspunkter från EBR:s Utskott.

  • HMSU53 Induktion.
    Gruppen önskar bemyndigande att fortsätta sitt arbete med att definiera metoder vid arbete med Induktion / influens i kablar i mark.
    Bemanning ska utgöras av innevarande grupp.
    Gruppen vill arbeta vidare på samma projektbeskrivning och beslutsunderlag.

Bemanning av grupper
--
Övrigt
Delar av HMS-U och ESA-strategi deltar i möten inom TK78 för att övervaka/påverka översättningen av ny SS-EN50110.
Strategimöten för deltagande nätägare ska genomföras inför varje möte.


Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Lokalnätskatalogen KLG1:23
(Johan Granath)

Korrektur granskas

Publiceras enligt tidplan
i mars

Regionnätskatalogen KLG2:23
(Erik Bengtsson)

Korrektur granskas

Publiceras enligt tidplan i mars

Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog
2022 – 2023
(Peter Niklasson)

Pågår

Första manus framme i början på mars för utgivning i juni. Ny bryttid för avtalet 1/7 2023   

Sambyggnad och samförläggning, Administrativa anvisningar
(Stefan Oldin)

Pågår

Första manus framme i början på mars för utgivning i juni.

Handbok till Kostnadskatalogen KLG0:23

Pågår

Förtydligande omfattning kostnadsbeskrivning, projektledning, arbetsledning, miljö- , arbetsmiljö

Samt hantering av kostnadsutveckling under året.

Shuntkabel (tidsstudier)
(Gunnar Wikdahl och Jonatan Taavo)

Klart

Införs i KLG1:23

Skarvar och avslut (tidsstudier)

(Gunnar Wikdahl, Jörgen Blomqvist)

Klart

Införs i KLG1:23

Översyn EBR-index

(Jörgen Blomqvist)

Klart

Införs i KLG1:23
PG Avgrävningar
(Johan Granath)

Korrektur granskas

Publiceras i mars 2023.

Genomgång materielbenämningar
(Johan Granath)

Omstart 2023

Första fasen av arbetet är avklarad
Arbetet kommer fortsätta under 2022.

Luftledningsbyggnation

(Mikael Öhlund)

Under uppstart

Förstudie planeras 2023 med tidsstudier under vintern 23/24.

Stort område som kommer att styckas upp flera år.

Samarbete med TU viktigt.

Kapning av kabel i driftsatt nät (tidsstudier)

(Jonatan Taavo)

Genomförs 2023

Relativt litet jobb.

Översyn Optokoder

(Johan Granath)

Under uppstart

En genomgripande översyn som beräknas klar till KLG24 eller 25.

Mindre kompletteringar och justeringar till KLG1:24.

Under uppstart

Tex. Kopplingsstn Hsp, utveckla FAQ:n för kostnadskatalogen, Passage av mindre vattendrag, uppdatering PB-handlingar, mall för projektbeskrivningar, 400mm2 kablar, koldioxidutsläpp, se över metodanvisningar.

Rasering av luftledningar

Avvaktar

Det pågår ett arbete inom HMS-U kring rasering av luftledningar. Ekonomiutskottet avvaktar resultat från EBR:s arbetsmiljösida innan studien slutgiltigt definieras och inleds.

Beslutspunkter från EBR:s Utskott.
-
Övrigt
Arbetsupptakten för 2024 genomförd 7-8 februari.


Teknikutskottet

Christer Gruber är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

TU JK, Jordkabelgruppen

Pågår

Justering KJ41:21 till KJ41:21.1
Felrättning samt komplettering.

TU LL
Luftledningsgruppen

Pågår

Sluttampen för revidering av K4 Stolpstationer.
Krafttag för nya illustrationer.
Alternativt arbetssätt påbörjat.
Korsningsstandarder tittas igenom och kommenteras för vidare överlämning till TK11.

TU UH, Underhållsgruppen

Ska startas igen

Tappat ordförande,
Ny behöver rekryteras för att leda gruppen framåt.

TU53, IN059 Tillståndskontroll för kabelanläggningar,
Kabeldiagnostik

Pågår

Arbetet återupptaget.

TU-Rn
Regionnät konstruktioner

Pågår

Paketering i dokument K36? Konstruktioner 145-170 kV pågår.

På släpet metodanvisningar.

TU56
Drönare

Pågår

Layout pågår.

TU54
Kontroll före idrifttagning

Klar

Hälften av bilagorna nu äntligen klara.

TU-Nm
Ny materiel och metod in i EBR-systemet

Ej startad

Inget nytt. Vilande

TU-MG, Materielgruppen

Pågår

Arbetet löper på.
Studiebesök hos Rundvirke genomfört.

TU59
Materielsatser
(Delar ur materielgruppen)

Ej startat

Ingen aktivitet.

TU60
Framtidens nätstationer

Pågår

Inget nytt möte på gång.

TU62 Lokalnätsåtgärder nära direkt jordade nät

Pågår

Arbete pågår.

TU63
Islast på luftledningar

Pågår

Arbete pågår till nästa möte ska ett förslagsmaterial för konstruktioner presenteras.

Metodanvisning sätta / byta kabelskåp

Ej påbörjat

 Vilande.

Likströmsförsörjning av skyddssystem i transformator och vattenkraftstationer,

rapport från AG-nätteknik

Ej påbörjat

Ingen aktivitet.

Beslutspunkter från EBR:s Utskott.
TU önskar att en översyn och justering av K25 Jordningskonstruktioner ska genomföras. Detta för att harmonisera med nya ELSÄK-FS 2022:1.

Justeringen ska även se över dokumentet i stort då synpunkter inkommit om behov för detta från branschen. I samband med detta ska samma grupp slutföra justeringarna i vidhängande underhållsdokument så att de harmoniserar med K25. För att överbrygga tiden tills att arbetet med harmonisering mot nya föreskrifter är klara så ska ett EBR-meddelande arbetas fram. Detta ska spegla branschens syn på hantering av regelverket. Projektbeskrivning för detta saknas i detta nu men TU önskar ett bemyndigande om att detta är ett arbete som ska genomföras och kan bemanna en grupp och kan efterkomma med en projektbeskrivning


Kompetensutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Kompetensutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Kompetensutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Krav-05:17 Krav vid kabelförläggning

Klart

Förlaget för publicering.
Krav 05:22 Krav vid kabelförläggning

Krav 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A

Klart

Förlaget för publicering. Krav 08:22 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A.

 

KU kompletterar dokumentet med EBR meddelande som förtydligar repetitionsintervall i samråd med Wattityd.

Krav 09:20 Krav vid utbildning för ESA

Klart

Förlaget för publicering. Krav 09:22 Krav vid utbildning för ESA.

ESA industri och installation samt ESA vattenvägar Instruerad person tillkommit i ESA familjen.

Krav 10:20 EBR krav Maskinförare

Klart

Förlaget för publicering. Krav 10:22 EBR Luftledningsbyggnation för maskinförare

IN 036 Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag & elnätsserviceföretag ”ugglan”

 

Projektbeskrivning under framtagande.

IN 071 Nedtagning av nödställd

 

Projektbeskrivning under framtagande.

Flygbesiktning

 

Projektbeskrivning under framtagande.

Permanent godkännande av utbildningsgenomförande på distans

 

Inväntar Wattityds synvinkel.

Kravutbildningar på andra språk

 

Inväntar förslag på hur det kan genomföras från Wattityd.

Kompetensfrågan.

Pågår olika forum gällande kompetensfrågan och validering.

 

KU följer de arbeten som pågår i olika forum inför revidering av IN 036:15 ”ugglan”.

Inkomna frågeställningar

 

Sammanställs i Teams planner.

Beslutspunkter från KU till AU
-

 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Gruppchef EBR, Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se