EBR:s arbete på gång

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:


HMS-Utskottet: Jasmina Insanic, Ellevio
Sekreterare HMS-Utskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Andy Karlsson, Österlens Kraft
Sekreterare Teknikutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: Mats Edvardsson, Jämtkraft
Sekreterare Kompetensutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

P-O Engman är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar

HMS-ESA

Permanent grupp

 

ESA Arbete

Publicerad

Engelsk översättning klar

ESA Grund

Publicerad

Engelsk översättning klar

ESA Röjning

Publicerad

Arbetet är klart

ESA Instruerad person

Publicerad

Arbetet är klart

ESA Industri och installation

Publicerad

Arbetet är klart

ESA Vattenvägar

Slutskede

Separat arbetsgrupp HMS-U54.

Krav ESA-utbildningar

Klar

Klar

HMS-Miljö

Permanent grupp

Märkning av stationer för farliga hälsokemikalier. Slutjusteringar pågår. Frågan om det ska tas fram EBR-meddelande, informationshandling eller handbok efter rapporten blivit klar och godkänts.

Samarbete med AG-miljö:s pågår för att ta fram texten till HMS-U51 rasering av ledning, Stämmer av vad som görs så att inte dubbelarbete sker mellan grupperna HMS-Miljö och AG-Miljö.

HMS ENIA

Permanent arbetsgrupp

Möte med AFA genomfört och AFA lämnade besked att man ganska fritt kan göra anpassningar i ENIA om behov finns. Vissa förändringar kan behöva lite arbete för AFA:s del. Fortsatt dialog när förslag är framtaget.


Gruppen arbetar vidare med att ta fram förslag på justeringar i systemet. Behovet av bra statistik över avvikelser ökar.

Det finns behov av att stödja företagen så att inmatade data håller hög kvalitet.

HMS AMS

 

Titta på framtagning av utbildningsspecifikation AMS-lågspänning, motsvarande blocken.

Gruppen gör en översyn av dokumenten för att se vad som behöver uppdaterasmed rörande på AMS-lågspänning Definition av sAMS tas fram.

 HMS EMF

Vilande

Tidigare framtaget material insamlat och ska gås igenom innan gruppen återsamlas för nytt möte. Kansliet tar fram förslag på fortsatt arbete med handbok.

HMS-U43 Säkerhet vid entreprenadarbeten

Publicerad

 

HMS-U35 BAS-P/BAS-U

Vilande

Remiss av ny AFS och lagändring kommit, avvaktar remissen för att se vilka förändringar som föreslås innan arbetet återupptas.

HMS-U40 Ledningsanvisning

Slutfasen

Ändringar efter remissen är gjorda men efter interna remissen inom HMS-U

HMS-U41 Nödlarmshantering

Pågår

Remiss klar, ska bearbetas.

HMS-U47 Arbete i stormdrabbade områden

Vilande

Bemanning startad.

HMS-U49 Maskinförar-utbildning

Klar

Klar.

HMS-U42 Säkerhet vid vägbelysning

Pågår

Arbetet fortlöper, arbetsgruppens sammansättning upplevs som bra, Haft lite skifte av deltagare. Problematiken är komplex. Sammanställning av dokumentet pågår. Remiss.

HMS-U51 Revision Rasering av anläggningar

Ej startad / Miljö pågår

Man har börjat redigera dokumentet men ny ordförande behöver tillsättas. Bemanning med miljökompetens behövs, AG-miljö och HMS-Miljö föreslår deltagare.

HMS-U53 Skyddskläder

Publicerad

 

HMS-U55 Induktion

Slutskedet

Remiss kommer inom kort genomföras

Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

EBR Kalkyl 2021
(Peter Silverhjärta)

Publicerad

Utveckling av ett enkelt verktyg för att kalkylera kostnader med Lokalnätskatalogen.

Lokalnätskatalogen KLG1:21
(Gert Kristensson)

Publicerad

 

Regionnätskatalogen KLG2:21
(Erik Bengtsson)

Publicerad

 

Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog
2021 – 2022
(Peter Niklasson)

Publicerad

 

Sambyggnad och samförläggning Administrativa anvisningar 2021
(Peter Niklasson)

Publicerad

 

Sambyggnad och samförläggning Tekniska krav 2021
(Peter Niklasson)

Publicerad

 

Genomgång materielbenämningar
(Johan Granath)

Pågår

Första fasen av arbetet är avklarad
Arbetet kommer fortsätta under 2021.

PB 505:20
(Peter Silverhjärta)

Publicerad

 

Shuntkabel
(Gunnar Wikdahl och Jonatan Taavo)

Pågår

påverkas av Corona

Den här typen av arbete genomförs ofta under vinterhalvåret och därför så blir det svårt att hinna ha ett vettigt resultat klart i år. Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2022.

Avvaktar p.g.a. Corona

Mätarbyten
(Peter Silverhjärta och Erik Grein)

Pågår

påverkas av Corona

Över Lokalnätskatalogens kostnader för intrång har diskuterats sedan länge och ett projekt ska beredas till EBR Kommittén för beslut. Detta arbete kan komma att utökas till att även omfatta P1-katalogens intrångskostnader i åkermark Målet är att resultatet ska bli klart till Lokalnätskatalogen 2021.

Fas 1 kommer levereras Lokalnätskatalogen 2022

Avvaktar p.g.a. Corona

Intrångskostnader Åkermark/Skog
(Gert Kristensson)

Klar

Översyn av intrångskostnader i åkermark.

Resultatet är med i KLG1:21.

Översyn P2-katalogens sjökabelkoder
(Lars-Göran Fagerlind)

Klar

Struktur P2-katalogens sjökabelkoder Det är en omfattande studie som ligger till grund för dessa koder och täcka samtliga byggsätt vi har. Huvuddelen av arbetet gjort till P3 sen är koderna direkt översatta till P2 vilket gör att det är väldigt många P2 koder.

Resultatet är med i KLG1:21.

Mantelprovning

Klar

Att studera mantelprovning är ett tydligt avgränsat område som inte är krångligt att studera. Det flesta elnätsföretag genomför idag mantelprovning på all 12-24 kV kabel med högspänningsmetoden. I katalogen är det den förenklade metoden som används.
Resultatet är med i KLG1:21.

Kabelskarvning
(Gunnar Wikdahl)

Förbereds

I samband med studien ska det kontrolleras om grenskarvar används. Om inte så kan det finnas anledning att ta bort dessa koder från Lokalnätskatalogen. Hänsyn måste även tas till följder om dessa koder dessa plockas bort, det kan finnas samband till P1 katalogen.

Rasering av luftledningar

Avvaktar

Det pågår ett arbete inom HMS-U kring rasering av luftledningar. Ekonomiutskottet avvaktar resultat från EBR:s arbetsmiljösida innan studien slutgiltigt definieras och inleds.

Kablar >240mm2
(Jörgen Blomqvist)

Klart

Kablar grövre än 240 mm2 läggs till KLG1.

Resultatet är med i KLG1:21.

Översyn Bygglov och tillfälliga skador
(Mats Edwardsson)

Klart

Kostnaderna för bygglov och tillfälliga skador har indexerats och därför inte helt följt den verkliga kostnadsutvecklingen. Kostnaderna varierar beroende på vart i landet bygglovet söks.

Resultatet är med i KLG1:21.

Apparater tas bort i P2 151.XX och 152.XX
(Peter Silverhjärta)

Klar

När sättning och byte av kabelskåp studerades så separerades säkringslisterna ut ur koderna. Dubbletter till dessa koder finns bland P2-katalogens nätstationskoder. Det ska undersökas om /hur dessa koder kan plockas bort.

Resultatet är med i KLG1:21.

Införa miljö-, arbetsmiljörelaterade koder i P2-katalogen
(Peter Silverhjärta)

Avvaktar

Det finns ett antal koder i Kostnadskatalogen men det är möjligt att det idag är har mer procedurer kring arbetet idag även om regelverket i grunden är oförändrat. Det kan vara så att det är ett större glapp mellan beredningen och utförandet vilket påverkar.

PG Avgrävningar
(Johan Granath)

Pågår

Arbetet handlar om att sammanställa information som redan finns framtagen hos elnätsföretagen och till viss del även hos projektet grävallvar. Målet är att ta fram en branschrekommendation som beskriver tillvägagångssätt och avvägningar vid hanteringen av grävskador med efterföljande skadeståndsanspråk.

Uppstartsmöte under mars 2021.

Teknikutskottet

Christer Gruber är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

TU JK
Jordkabelgruppen

Pågår

Har haft en stor genomgång av dokumenten som faller under jordkabelrelaterade dokument och tittat på revisionsbehov.

TU LL
Luftledningsgruppen

Pågår

Revidering av K4 Stolpstationer Planerar för metodanvisning najning.

TU UH
Underhållsgruppen

Pågår

Principer för underhåll hanteras med avseende på nomenklatur och begrepp för att harmonisera ledningsnät och stationer som har olika underhållsbegrepp.

Samtidigt så börjar vi diskutera behov av underhållsinstruktioner för hantering av oljegropar, nivåvakter, SIP och släckgaller.

TU46, KJ41 Kabelförläggning max 145 kV

Slutskedet

TU46 arbetar med KJ41. Remissbehandling pågår.

TU53, IN059 Tillståndskontroll för kabelanläggningar,
Kabeldiagnostik

Vilande

Strukturellt innehållsupplägg håller på ses över för dokumentet. Projektet har kört in i väggen lite och behöver hjälp utifrån. Hjälpresurs identifierad. Mål för remiss Q2.

TU-Rn
Regionnät konstruktioner

Pågår

Arbete med att ta fram konstruktioner för regionnät påbörjat. Huskonsulten är upptagen. Alternativ ska identifieras.

TU58
Skogsbränder

Publicerad

Klar

TU56
Drönare

Pågår

Omstrukturering av dokument pågår, kontakter mot andra myndigheter.

TU54
Kontroll före idrifttagning

Slutskedet

Arbete med att modernisera tänket och göra en kravställning på kompetens för funktionen arbetas fram.

Utveckling

Pågår

3d konstruktioner.

Arbete med att ta fram 3d konstruktioner

TU-Nm
Ny materiel och metod in i EBR-systemet

Vilande

Bemanning av gruppen pågår.

TU-MG, Materielgruppen

Pågår

Arbetet löper på. Det ska påbörjas diskussioner om E-nummer tillsammans med EU.

TU59
Materielsatser
(Delar ur materielgruppen)

Pågår

Revision av K9 serien, påbörjat. Hänger ihop med E-nummer-arbetet.

TU60
Framtidens nätstationer

Pågår

Arbetet påbörjat. Arbetet kommer att revidera, komplettera KJ59 Nätstationer.

TU61
Låssystem för elnät

Pågår

Arbetet är påbörjat. Dokument växer fram. Arbetet inbegriper även nyckelhantering och externa lås.

TU62 Lokalnätsåtgärder nära direkt jordade nät

Pågår

Ny grupp bestående av Svk, E.ON, Vattenfall, Ellevio, Jämtkraft och Skellefteåkraft ska komma överens om olika konstruktionslösningar som ska vara gällande då olika nätsysten kommer för nära varandra.

Metodanvisning sätta / byta kabelskåp

Pågår

Skapa beskrivning baserad på Pb521.

Kompetensutskottet

Christer Gruber är sekreterare för Kompetensutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Kompetensutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Kravdokument

Pågår

Förvalta branschens ställningstaganden kring kompetensnivåer.

EBR Utbildningsplanering

Vilande

Att revidera Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag och elnätserviceföretag - IN 036.

 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se