EBR:s arbete på gång

Arbetet inom EBR delas in i fyra huvudområden HMS (Hälsa, Miljö och Säkerhet), Teknik, Ekonomi och Kompetens. Varje område leds av ett EBR-utskott med en ordförande utsedd av branschen.

Ordförande i EBR-utskotten är:


HMS-Utskottet: Jimmy Laukas, Vattenfall eldistribution
Sekreterare HMS-Utskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige
Ekonomiutskottet: Johan Granath, Jönköping Energi
Sekreterare Ekonomiustkottet: Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige
Teknikutskottet: Erik Hellstrand, Vattenfall Eldistribution
Sekreterare Teknikutskottet: Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
Kompetensutskottet: Mats Edvardsson, Jämtkraft
Sekreterare Kompetensutskottet: P-O Engman, Energiföretagen Sverige

Det pågår ett stort antal projekt inom de olika områdena och här presenteras dessa.

HMS-Utskottet

Christer Gruber är sekreterare för HMS-Utskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbetet inom HMS-U:

Aktivitet Status Kommentar

ESA
ordf. Ulf Melin

Fast grupp

Klarställa begreppsförvirringar när det gäller benämningen ESA fackkunnig person.
ESA Vattenvägar instruerad person. Se HMS-U54

Ny uppdragsbeskrivning tas fram.

HMS-AMS
Arbete med spänning
ordf. Klas-Göran Sundvall

Fast grupp

Utbildningsspecifikation AMS-lågspänning, titta på framtagning.

Översyn av dokumenten, pågår en uppdatering rörande på AMS-lågspänning.

HMS- ENIA
Bevaknings grupp ENIA
ordf. Reio Eriksson

Fast grupp

Gruppen vill skapa en handbok, best practice, åt branschen. Underlag finns som kommer att samlas i grunddokument att jobba vidare från.

HMS-Miljö
ordf. Patric Karlsson

Fast grupp

Rapport: märkning av anläggningar med kemiska hälsorisker klar. Dock ej publicerat ännu.

HMS-U11
Elektromagnetiska fält (EMF)
ordf. saknas

Vilande

Oklart om och när gruppen startas upp igen.

HMS-U35
Byggarbetsmiljöarbete i eldistributionsbranschen
ordf. saknas

Omstart

Arbetet ska återupptas!  Ny ordförande ska utses och gruppen ska bemannas.

Uppdaterad uppdragsbeskrivning tas fram.

HMS-U40
Ledningsanvisning
ordf. saknas

Färdigställs

Arbetet har återupptagits, justeringar pågår. Resursförstärkning på EBR kansliet tas in för att slutföra arbetet.

Går på en mindre remiss sedan till HMS-U för beslut beräknas till Q2.

HMS-U41
Nödlarmshantering
ordf. saknas

Färdigställs

Remiss klar, bearbetas efter remiss. Resursförstärkning på EBR kansliet tas in för att slutföra arbetet.
Arbetet återupptas när HMS-U40 är färdigställd.

HMS-U42
Säkerhet vid vägbelysning
ordf. Malin Johansson

Färdigställs

Klar för remiss. Resursförstärkning på EBR kansliet tas in för att slutföra arbetet.

Återstartas under Q1.

HMS-U47
Arbete i stormdrabbade områden
ordf. saknas

Vilande

 

HMS-U51
Revision rasering av anläggningar
ordf. saknas

Vilande

 

HMS-U54
ESA Vattenvägar
Magnus Hallberg

Pågår

Startad Framtagande av ESA Vattenvägar instruerad person pågår. Magnus Hallberg driver arbetet.

HMS-U55
Induktion
ordf. Reio Eriksson

Pågår

Pågår. Ett kapitel måste klargöras

Handbok bör kunna ges ut Q2-2022.

Ekonomiutskottet

Peter Silverhjärta är sekreterare för Ekonomiutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Ekonomiutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Lokalnätskatalogen KLG1:22
(Johan Granath)

Klart

 

Regionnätskatalogen KLG2:22
(Erik Bengtsson)

Klart

 

Lokalnätskatalogen KLG1:23
(Johan Granath)

Pågår

 

Regionnätskatalogen KLG2:23
(Erik Bengtsson)

Pågår

 

Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog
2022 – 2023
(Peter Niklasson)

Klart

Arbetet hämtar information från Lokalnätskatalogen. Arbetet i fas med tidplan.

Sambyggnad och samförläggning, Kostnadskatalog
2023 – 2024
(Peter Niklasson)

Pågår

 

Handbok till Kostnadskatalogen KLG0:22

Avvaktar

Förtydligande omfattning kostnadsbeskrivning, projektledning, arbetsledning, arbetsmiljö.

Genomgång EBR Index

Under uppstart

Koder i P3 katalogen ska frekvensas in till P2 och P1 katalogerna.

Isolationstest

Pågår

 

Genomgång materielbenämningar
(Johan Granath)

Pågår

Första fasen av arbetet är avklarad.
Arbetet kommer fortsätta under hela 2022.

Matchning KJ41

Pågår

Genomgång så att Kostnadskatalogen följer nya EBR KJ41.

Shuntkabel
(Gunnar Wikdahl och Jonatan Taavo)

Pågår

påverkas av Corona

Den här typen av arbete genomförs ofta under vinterhalvåret och därför så blir det svårt att hinna ha ett vettigt resultat klart i år.

Avvaktar p.g.a. Corona.

 

Målet är att resultatet kommer vara med i KLG1:23.

Stolpar alternativa material in i Lokalnätskatalogen

Klart

P2 koder med i katalog 2022.
P1 koder med till 2023.

Islaster

Klart

Lokalnätskatalogen har kompletterats med ett antal koder till P1-, och P2-katalogen där luftledning befaras utsättas för större vind, is och snölast. Bevakning TU.

Luftledningar

Avvaktar

Förstudie som syftar till att klarlägga behovet av tidsstudier och lämna förslag på genomförande.

PD111:95

Avvaktar

Produktionshandlingen för mätarbyte ska uppdateras.

PG Avgrävningar
(Johan Granath)

Pågår

Arbetet släpar något men det är god framfart i arbetet och målet är att publikationen ska vara klar under Q4 2022.

Rasering av luftledningar

Avvaktar

Det pågår ett arbete inom HMS-U kring rasering av luftledningar. Ekonomiutskottet avvaktar resultat från EBR:s arbetsmiljösida innan studien slutgiltigt definieras och inleds.

Införa miljö-, arbetsmiljörelaterade koder i P2-katalogen
(Peter Silverhjärta)

Avvaktar

Det finns ett antal koder i Kostnadskatalogen men det är möjligt att det idag är har mer procedurer kring arbetet idag även om regelverket i grunden är oförändrat. Det kan vara så att det är ett större glapp mellan beredningen och utförandet vilket påverkar.

Teknikutskottet

Christer Gruber är sekreterare i Teknikustkottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Teknikutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

TU JK, Jordkabelgruppen

Pågår

 

TU LL
Luftledningsgruppen

Pågår

Sluttampen för revidering av K4 Stolpstationer

TU UH, Underhållsgruppen

Ska startas igen

Arbete med att identifiera fler medlemmar till gruppen pågår.
Arbetet är delat i två delar:

  • Slutföra principer för underhåll
  • Rangordna de övriga Uh-dokumenten

TU53, IN059 Tillståndskontroll för kabelanläggningar,
Kabeldiagnostik

Nytt möte planerat

Arbetet återupptaget.

TU-Rn
Regionnät konstruktioner

Pågår

Arbetet löper på med möte 2ggr /månad.
Projektgrupp styrs av Kent Andersson på Jämtkraft. Christer är sekreterare.
Gruppen hanterar både konstruktioner och tidstudien.
Rapporterar till styrgrupp.

TU56
Drönare

Pågår

Arbete pågår.
E.ON har haft visning 5/4 på Ljusterö.

TU54
Kontroll före idrifttagning

Pågår

Publicerad.
Bilagor i EBR-e släpar lite fortfarande.

TU-Nm
Ny materiel och metod in i EBR-systemet

Ej startad

Inget nytt. Vilande

TU-MG, Materielgruppen

Pågår

Arbetet löper på.

TU59
Materielsatser
(Delar ur materielgruppen)

Ej startat

Genomgång av funktionsstatser ska göras. Hänger ihop med E-nummer-arbetet.

Saknas 1400h resurser för detta.
Inget nytt

TU60
Framtidens nätstationer

Pågår

Arbete pågår med en ordentlig lyftning av standarden på nätstationerna.

TU62 Lokalnätsåtgärder nära direkt jordade nät

Pågår

Arbete pågår.
Gruppen har svarat på remiss på ELSÄK-FS.
Arbete med dokumentet ska återupptas.

TU63
Islast på luftledningar

Pågår

Nytt möte planerat till 8/4.
10 nätägare i norr är inbjudna till diskussion för att komma vidare och beskriva hur de gör.

Metodanvisning sätta / byta kabelskåp

Ej påbörjat

Inget nytt, Vilande

Likströmsförsörjning av skyddssystem i transformator och vattenkraftstationer,

rapport från AG-nätteknik

Ej påbörjat

AG-nätteknik vill överföra ”Likströmsrapport” till EBR TU.
Dokumentet behöver revideras och moderniseras.
Konsultresurs behöver anlitas.

Kostnaden ryms inte inom energiföretagens budget.

Kompetensutskottet

P-O Engman är sekreterare för Kompetensutskottet vid EBR kansliet.
Pågående arbete inom Kompetensutskottet:

Aktivitet

Status

Kommentar

Krav-05:17 Krav vid kabelförläggning

 

Klart

Revidering av befintliga kravdokument klar, dess kommer att skickas till övriga utskott, wattityd samt EBR kansli, remisstid 30 juni.

6-7 september hanteras remissvar. Publicering sker i samarbete med Wattityd

Krav 08:19 Krav vid byte elmätare kategori 1 upp till och med 63 A

Klart

se ovan

Krav 09:20 Krav vid utbildning för ESA

Klart

se ovan

Krav 10:20 EBR krav Maskinförare

Klart

se ovan

IN 036 Utbildningsplanering för personal med arbetsuppgift för eldistribution i elnätsföretag & elnätsserviceföretag ”ugglan”

 

Projektbeskrivning

IN 071 Nedtagning av nödställd

 

Projektbeskrivning

Flygbesiktning

 

Projektbeskrivning

Permanent godkännande av utbildningsgenomförande på distans

 

Inväntar Wattityds synvinkel, Jeanette återkommer

Kravutbildningar på andra språk

 

Inväntar förslag på hur det kan genomföras från Wattityd, Jeanette återkommer

Remisser från Skolverket (el och energiprogram)

 

 

 

Remiss Sobona

 

 

 

Kontakt

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se

Per-Olov Engman

Per-Olov Engman

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
E-post: ebrkontakt@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta

Peter Silverhjärta

Sakkunnig EBR
Enhet: Kompetenscentrum
Telefon: 08-677 26 95
E-post: peter.silverhjarta@energiforetagen.se