2017-05-01 träder Ei:s nya mätföreskrift i kraft

Här är några förändringar som vi vill förtydliga:

  • Rapportering av enskilda mätvärden senast den tionde dagen försvinner och ersätts med rapportering senast den femte vardagen:

Elnätsföretaget (nätkoncessionshavaren) ska rapportera enskilda mätvärden till elhandelsföretaget (elleverantören) i en schablonavräknad uttagspunkt senast den femte vardagen i månaden efter leveransperiodens slut.

  • Rapportering av NULL-värden görs i den ordinarie rapporteringen, dvs senast den femte vardagen i månaden efter leveransperiodens slut:

Om ett mätvärde vid en viss registreringstidpunkt saknas ska det senaste insamlade mätvärdet rapporteras tillsammans med information om att mätvärdet saknas.

Eftersom vardagar kan vara krångligt att hålla reda på rekommenderar vi att sända nullvärden den sjunde dagen. Detta stämmer oftast överens med fem vardagar, dock inte alltid. Men det blir en förenkling för att slippa hålla rätt på alla rörliga helgdagar

Textstycken i Elmarknadshandboken som berörs av förändringarna i mätföreskriften kommer att korrigeras i nästa version.

Publicerad: 26 apr 2017