Elanvändarens rätt till timvärden

Från och med 2017-07-01 har elanvändare en utökad rätt att få sin förbrukning timmätt. En elanvändare får inte debiteras merkostnader för timmätning i de fall den har

1. Ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att mängden överförd el ska mätas per timme, eller
2. Begärt att nätkoncessionshavaren ska lämna information som visar elanvändarens förbrukning per timme

I fall 2 kan elnätsföretaget välja att antingen låta mätvärdena ingå i timavräkningen eller den månadsvisa avräkningen med förbrukningsprofil och andelstal och då enbart rapportera de timvisa mätvärdena separat till kunden, eller av kunden valt ombud.

Dessa timvärden är inte alltså inte debiteringsvärden utan används enbart för statistik.

Publicerad: 29 jun 2017