Hantering av PRODAT i samband med avskaffandet av profilkompensation

Den första januari 2020 avskaffades avräkningsmetoden profilkompensation. Detta medför att produktkoden L403 är ogiltig och att ett PRODAT som innehåller detta kan avvisas av elhandelsföretagen. Från 2020-04-01 ska meddelandet avvisas.

Detta innebär också att produktkoden på alla anläggningar som i dagsläget har produktkod L403, “Månadsvis timavräknad förbrukning”, måste bytas ut. 

Om elnätsföretaget fått information från ett elhandelsföretag att kunden valt ett avtal som kräver timmätning måste produktkoden bytas till L639, “vanlig timmätt förbrukning”. I samband med bytet ska ett PRODAT Z06F skickas för att informera elhandelsföretaget om förändringen. 

Om elnätsföretaget fått en förfrågan från kunden (eller dennes ombud) att få timvärden skickade till sig, alternativt om elnätsföretaget själv valt att timmäta anläggningen, kan de välja att låta anläggningen ligga kvar i schablonavräkningen. Produktkoden ska då bytas till L917 per 2020-01-01. I samband med detta byte behöver inte elnätsföretaget skicka något Z06F då anläggningen redan ingår i andelstalsberäkningen. Ett elhandelsföretag som får in ett PRODAT där produktkoden är L917 där det sedan tidigare var L403 ska godkänna detta. Rekommendationen är att även elhandelsföretagen genomför en ändring på alla anläggningar från L403 till L917 per 2020-01-01. Om inte en sådan ändring genomförs ska ändå elhandelsföretaget kunna ta emot meddelandena utan att avvisa.