Skattereduktion för mikroproducenter

Arbete med att förtydliga de nya reglerna för mikroproduktion som gäller från 1 januari 2015 håller på för fullt. En hel del frågor kvarstår att reda ut. Elmarknadsutveckling följer arbetet och kommer att informera om vad ändringarna innebär mer i detalj så fort det är möjligt.

Som vi skrev före julhelgerna kommer mätföreskrifterna att ändras för att anpassas efter de nya reglerna. Även PRODAT-anvisningen och Elmarknadshandboken kommer att behöva uppdateras. Planen är fortfarande att dessa ska finnas på plats till 1 april 2015.

Ändringarna i el- och skattelagstiftningen kommer att innebära förändringar i leverantörsbytes-, flytt- och nyanslutningsprocesserna och det informationsutbyte vi har mellan elhandels- och elnätsföretagen i dessa ärenden. Det beror på att man introducerar mottagningsplikt i ellagen.

Mottagningsplikt innebär att det elhandelsföretag som innehar elleveransen till mikroproducentens förbrukningsanläggning också är skyldig att ta emot även produktionsanläggningen, om elanvändaren inte aktivt tecknat ett elprisavtal för produktionsanläggningen. Om elnätsföretaget inte meddelas att sådant avtal finns ska elnätsföretaget meddela elhandelsföretaget på förbrukningsanläggningen att denne är mottagningspliktig för produktionsanläggningen.

Detta innebär att nytt stöd behövs i meddelandehanteringen för att hantera:

Leveransstart, motsvarande anvisningsförfarandet, för en mikroproduktionsanläggning där elanvändaren inte aktivt valt elhandelsföretag.
Ändring av avtalsform på en mikroproduktionsanläggning under pågående leverans.

Förutom mottagningsplikten så tillkommer också rapportering av kontrolluppgifter till Skatteverket för elnätsföretagen. Kontrolluppgiften ska innehålla information om uttagen respektive inmatad el i elanvändarens mikroproduktionsanläggning. Mer att läsa om skattereduktionen och moms vid eventuell försäljning av överskottsel finns på Skatteverkets webbplats.

(Länk till undersidan på skatteverket: http://www.skatteverket.se/privat/fastigheterbostad/mikroproduktionavfornybarel.4.12815e4f14a62bc048f41a7.html).

Publicerad: 27 jan 2015