Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Om Elmarknadsutveckling

Huvudinnehåll

Elmarknadsutveckling är ett forum där Oberoende elhandlare, Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät samverkar för att utveckla rutiner och standardisera meddelandeformat inom Ediel-konceptet samt att sörja för att framtagna rutiner och format förts in i Svensk Elmarknadshandbok och Ediel-anvisningarna.

EU har tagit viktiga steg mot en alltmer gemensam marknad. Regelförändringar sker i hög takt. Förändringar omsatta i systemutveckling medför mycket höga kostnader för marknadens aktörer och därmed för elkunderna.

För att möta förändringar och utveckla rutinerna i branschen bildades år 2003 Elmarknadsutveckling. Organisationen ska säkerställa att förändringsförslag kommuniceras i branschen, att beslut fattas som branschen ställer sig bakom samt att förslagen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Avgränsning

Syftet med arbetet inom organisationen är att utveckla informationsutbytet mellan aktörerna i processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturförändringar.

Organisationen tar inte emot klagomål på enskilda företag eller företeelser.