Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Om Elmarknadsutveckling

Huvudinnehåll

Sedan 2003 har elbranschen, det vill säga Oberoende elhandlare, Energiföretagen Sverige, tidigare Svensk Energi och Svenska kraftnät, gemensamt arbetat i en organisation vars syfte har varit att utveckla rutiner och standardisera meddelandeformat inom Ediel-konceptet samt att sörja för att framtagna rutiner och format förts in i Svensk Elmarknadshandbok och Ediel-anvisningarna.

EU har tagit viktiga steg mot en alltmer gemensam marknad. Regelförändringar sker i hög takt. Förändringar omsatta i systemutveckling medför mycket höga kostnader för marknadens aktörer och därmed för elkunderna.

Branschens aktörer har efterfrågat en organisation med en starkare beslutsfunktion än tidigare. Organisationen ska säkerställa att förändringsförslag kommuniceras i branschen, att beslut fattas som branschen ställer sig bakom samt att förslagen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Avgränsning

Syftet med arbetet inom organisationen är att utveckla informationsutbytet mellan aktörerna i processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturförändringar.

Organisationen tar inte emot klagomål på enskilda företag eller företeelser.