Arbetssätt

Nedan beskrivs hur arbetet i Elmarknadsutveckling bedrivs.

Frågor och förslag till förändring

Elmarknadsutvecklings arbete med att utveckla processerna på elmarknaden initieras av förändringar i omvärlden i form av t.ex. lagstiftning, myndighetskrav, kundkrav, internationell anpassning eller teknikskiften. Förändringsprocessen inleds genom förslag från elmarknadens aktörer eller initieras inifrån organisationen.

Verkställighetsgruppen (VG) gör en första granskning av inkomna frågor och förslag. Frågor kan ofta besvaras relativt snabbt. Enklare förslag till förändringar, t.ex. textredigering i Elmarknadshandboken för att förtydliga en rutin eller liknande, kan också genomföras av VG utan någon större utredning. Mer omfattande förslag till förändringar kräver emellertid ofta längre handläggningstid. Sådana förslag till förändringar blir inte sällan föremål för konsekvensutredning. Ledamöterna i VG utgör kompetens vad gäller konsekvensbedömningar utifrån kostnader/vinster/ effektiviseringspotential/resursåtgång etc. Utredningen mynnar ut i ett/flera olika förslag till åtgärd.

I vissa fall kan det vara aktuellt att avskriva ett förslag till förändring, t.ex. om det bedöms falla utanför organisationens verksamhetsområde.

Remiss

VG remitterar konsekvensutredningar till marknadens aktörer för inhämtande av synpunkter avseende föreslagna åtgärder. Remisstiden är normalt två veckor. Remisser skickas till mottagare som representerar ett brett urval av marknadens aktörer.

Beslut

Färdigremitterade ärenden sammanställs och bereds av VG samt föredras i BG, där beslut fattas enhälligt. Efter beslut i BG tas ärendet åter omhand av VG som tar fram en rekommendation eller en rutin och/eller lämnar uppdrag till Svenska kraftnät om ett format. Nya rutiner utvecklas i samråd med Ediel-verksamheten vid Svenska kraftnät, nya format tas fram av Svenska kraftnät inom ramen för förvaltningen av Ediel-anvisningarna. I den mån det bedöms nödvändigt remitteras även förslag till rutiner till branschens aktörer. Nya/ändrade format aviseras sex månader före ikraftträdande i Ediel-anvisningarna.