Arbetssätt

Nedan beskrivs hur arbetet i Elmarknadsutveckling bedrivs.

Förändringar och frågor

Elmarknadsutvecklings verkställighetsgrupp (VG) har regelbundna arbetsmöten där förändringsbehovet på elmarknaden behandlas. Dessa initieras av förändringar i omvärlden i form av t.ex. lagstiftning, myndighetskrav, kundkrav, internationell anpassning eller teknikskiften. Utöver omvärldsbevakning handläggs och besvaras frågor från elmarknadens aktörer. VGs arbete kan mynna ut i exempelvis:

-Fördjupad utredning av krav, behov eller frågeställning, vilket baseras på konsekvensbedömningar utifrån kostnader, vinster, effektiviseringspotential, resursåtgång etc. Utredningen resulterar antingen i ett eller flera olika förslag till åtgärd, eller avslag.

-Ändringar i elmarknadshandboken

-Svar direkt till frågeställaren

-Remisser

-Kommunikation av viktiga eller vanligt förekommande frågeställningar via nyhetsbrev eller Ediel- och avräkningskonferensen, där Elmarknadsutveckling är medarrangör.

Remiss

VG remitterar konsekvensutredningar till marknadens aktörer för inhämtande av synpunkter avseende föreslagna åtgärder. Remisstiden är normalt två veckor. Remisser skickas till mottagare som representerar ett brett urval av marknadens aktörer.

Beslut

Färdigremitterade ärenden sammanställs och bereds av VG samt föredras i BG, där beslut fattas enhälligt. Efter beslut i BG tas ärendet åter omhand av VG som tar fram en rekommendation eller en rutin och/eller lämnar uppdrag till Svenska kraftnät om ett format. Nya rutiner utvecklas i samråd med Ediel-verksamheten vid Svenska kraftnät, nya format tas fram av Svenska kraftnät inom ramen för förvaltningen av Ediel-anvisningarna. I den mån det bedöms nödvändigt remitteras även förslag till rutiner till branschens aktörer. Nya/ändrade format aviseras sex månader före ikraftträdande i Ediel-anvisningarna.