Rubrik och ingress till innehållet på sidan

Vägledningar

Huvudinnehåll

Bilaterala efterkorrigeringar
Ibland uppstår det fel i de normala avräkningsrutinerna. Felen kan leda till att en aktör (elhandelsföretag och/eller balansansvarig) drabbas av kostnader för en elleverans som en annan aktör får intäkterna av. För att ekonomiskt neutralisera de fel som inträffat får en bilateral efterkorrigering göras. Elmarknadsutveckling rekommenderar att bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade elleveranser utförs på det sätt som beskrivs i "Vägledning för hantering av bilateral efterkorrigering av tim- och schablonavräknade elleveranser".

Gäller from införandet av NBS

Vägledning bilateral efterkorrigering (pdf)

Bilaga 1 Rättelse av felaktigt avräknad kraft (ordinarie metod) -underlag (word)

Underbilaga 1a beräkning (ordinarie metod) (xlxs)

Bilaga 2 Rättelse av felaktigt avräknad kraft (förenklad metod) -underlag (word)

Underbilaga 2a mall för beräkning (förenklad metod) (xlxs)

Användarexempel förenklad metod (xlxs)

Bilaga 3 bilaterala efterkorrigeringar - avgifter (xlxs)

In English

Guidance for the management of bilateral correction of hourly settled and profiled electricity supply

Appendix 1 Correction of falsely settled energy (ordinary method) - basis

Under Appendix 1a Calculation (ordinary method)

Appendix 2 Correction of falsely settled energy (simplified method) - basis

Under Appendix 2a Calculation (simplified method) 

User example simplified method

Appendix 3 Bilateral corrections - fees

Fullmaktshantering
Det har blivit allt vanligare att sluta elavtal med kunder vid tillfällen då kunderna inte har relevant kund- och anläggningsinformation tillgänglig. För att ändå kunna genomföra ett leverantörsbyte får kunden ge elhandelsföretaget fullmakt att inhämta nödvändiga uppgifter från kundens elnätsföretag.

Energiföretagen Sverige har tagit fram en vägledning som beskriver relevant regelverk för fullmaktshanteringen. Avsikten är att tydliggöra hur fullmaktshanteringen kan ske på bästa sätt för alla inblandade parter.

Elmarknadsutveckling beskriver även fullmaktshanteringen i Elmarknadshandboken. Delar av den texten är hämtad ur vägledningen. För beskrivning av så kallades sambofullmakt hänvisas till Elmarknadshandboken.

Vägledning för fullmaktshantering i leverantörsbytesprocessen (pdf, 4 MB öppnas i nytt fönster)