Ärende nr 2011:05

Frekvens: Varje månad

Rubrik: Nullvärden

Beskrivning:Hur många nullvärden i följd får nätägaren sända till elhandelsbolaget för en enskild anläggning?

Beslut: Besvarad 2011-05-13
Tack för ditt ärende.

Vi har nu gått igenom Föreskriften, Allmänna avtalsvillkoren och Elmarknadshandboken och utifrån dem kommit fram till följande när det gäller hur länge ett mätvärde kan rapporteras som saknat (NULL):

Föreskriften säger att mätaravläsning ska ske varje månad för en månadsmätt anläggning, den säger också att om mätvärde saknas ska rapporteras som saknat. Men föreskriften innehåller ingen definition av vilka de giltiga orsakerna till att mätvärdet saknas eller hur länge det får saknas.

Föreskriften säger också att slutlig avräkning för en mätperiod ska ske senast andra månaden efter mätperioden. Det innebär att mätvärden ska finnas senast då beräkningen för slutlig avräkning görs för att anläggningen ska kunna avräknas. Om mätvärdet skulle saknas blir konsekvensen att eventuell förbrukning inte kan fördelas och därmed blir en nätförlust för elnätsföretaget. Men den absoluta bortre tidpunkten när mätvärde måste finnas är då de preliminära andelstalen beräknas för motsvarande mätperiod nästkommande år.

Den bortre gränsen för när ett mätvärde behöver finnas är inför faktureringen 8 månader enligt ALLMA då kunden har rätt att begära reducering om preliminärfakturering pågår längre än 8 månader.

Utifrån detta är det därför inte lämpligt att mätvärde inte kan samlas in och rapporteras som saknat (NULL) mer än 8 månader i följd.

Självklart ska åtgärder för att få igång insamling och rapportering göras för att det ska fungera igen så fort som möjligt. Den första tidpunkt när ett mätvärde bör finnas på plats är när slutlig avräkning för perioden ska ske, det vill säga 2 månader efter mätperioden, i annat fall kommer eventuell förbrukning att bli en nätförlust för elnätsföretaget. Samtidigt innebär en bortre tidsgräns på max 8 månader inte att orimliga krav ställs på att insatser måste genomföras i extraordinära situationer, t ex om kunden själv har slagit av strömmen till anläggningen eller om anläggningen ligger i skärgården där årstid eller väder gör att det är svårt att få tillgång till anläggningen för åtgärder.

Enligt den rutin som finns i Handboken ska Elhandlaren inte efterfråga mätvärden i de fall där denne har tagit emot rapportering av NULL. Men för en anläggning där NULL rapportering har skett minst 4 månader i rad kan elhandlaren kontakta elnätsföretaget för att få information om anledningen till att mätvärde saknas. Får man då den information som behövs bör avvakta med att fråga igen tills den bortre gränsen på 8 månader närmar sig.

Vi kommer även att ta upp denna frågeställning på nästa möte i Elmarknadsutveckling för att se över hur detta beskrivs i handboken och komplettera eller förtydliga texten där det behövs.

(Frågan diskuteras även i Energimarknadsinspektionens pågående arbete med uppdatering av mätföreskrifterna så ev. kommer en reglering i föreskrift framöver. I dagsläget är det dock osäkert hur denna reglering kommer att se ut).