Ärende nr 2011:26

Ärende: Leverantörsbyte

Rubrik: Byte av nätområde och leverantörsbyte

Beskrivning: Eon byter sitt nätområde NSM till SMN per den 2011-10-01. Dock verkar de redan ha gjort uppdateringen i sitt system, varför de anser att Z03 som skickas idag med startdatum 2011-10-01 eller senare ska skickas med det nya nätområdet annars avvisas sökningen. Är det rätt sätt att hantera detta? Jag tycker det känns mest logiskt att fram till 2011-09-30 så skickas PRODAT med det för tillfället aktuella nätområdet (det vill säga NSM) och först därefter skickas meddelandena med det nya (SMN). Vad är det som gäller?

Beslut:
För att tydliggöra hanteringen kring strukturförändringar som uppstår vid delning, sammanslagning eller nyetablering av ett nätavräkningsområde har texten som idag finns i elmarknadshandboken granskats. Resultatet av genomgången är vissa förändringar samt tillägg i form av en checklista för elnätsföretaget att följa, se nedan.

 •  Kontakta Svenska Kraftnät för att beskriva önskad ändring och komma överens om ändringsdatum.
 • Anmäla strukturförändring/-förändringar till Svenska Kraftnät senast tre månader innan förändringen (blankett N3). Underlag i form av kartor och linjescheman måste även insändas.
 • Publicera information på Ediel-portalen snarast efter godkännande från Svenska Kraftnät.
 • Informera elhandelsföretagen om kommande förändring i god tid innan förändring genomförs i elnätsföretagets system:
  • Giltighetsdatum för nytt nätområdesid
  • Vilka nätområden som påverkas och hur förändringen ser ut
  • När AI-listor (variant BI) kommer att distribueras till befintliga leverantörer
  • Kontaktperson för eventuella frågor
  • Vilket datum ändringen kommer att införas i elnätsföretagets system
 • Elnätsföretaget ska skicka AI-lista (variant BI) till elhandelsföretag med aktiva leveranser inom berörda nätområden senast dagen innan rapportering av de preliminära andelstalen enligt den nya strukturen.
 • Elnätsföretaget skickar AI-lista (variant BI) till elhandelsföretag med aktiva leveranser inom berörda nätområden efter förändringen trätt i kraft och i god tid innan den första periodiska rapporteringen av mätvärden skickas enligt den nya strukturen.

Dessa uppdateringar kommer att publiceras i elmarknadshandboken framöver.