Ärende nr 2012:36

Rubrik: Balansansvarsbyte
Beskrivning:
Enligt Elmarknadshandboken ska man informera nätägare 1 månad innan om att leverantör byter balansansvarig.
Då kunder idag kan byta när de vill i månaden, vad gör vi med dessa som byter under den innevarande månaden innan bytet sker.

Exempel:
Bytet ska ske den 2012-12-01

Meddelande om balansansvarsbyte sänds iväg 2012-10-25 till nätägare

Därefter sker ägarbyten, inkopplingar och Z03 under 2012-11 vad gör man med dessa? Och hur hanterar vi dem i våra system? Vad gör man med aktörsid?

Beslut
Elmarknadsutveckling har behandlat ditt ärende enligt gällande rutiner och kommit fram till följande svar:

Meddelande om balansvarsbyte ska meddelas 30 dagar före bytet ska ske, enligt ellagen kan byte bara ske den första dagen i månaden. Ett leverantörsbyte kan genomföras varje dag i månaden, och ska anmälas senast 14 dagar före leveransstart. Vilket innebär att både leverantörsbyten och inflyttar finns anmälda i perioden mellan inkommen Z09B och bytesdagen. I dessa fall ska Z09B ignoreras.

Utifrån er fråga angående hur systemet ska hantera dessa händelser samt aktörsid verkar ert system inte kunna hantera detta på ett tillfredsställande sätt.