Anvisning av elhandelsföretag – information till kund från elnätsföretaget inom 7 dagar

Energimarknadsinspektionen har under januari 2014 genomfört tillsyn på tio elnätsföretag som fick beskriva hur informationen till kund vid anvisningsleverans är utformad och när den skickas till kunden. Ett antal företag har efter enkäten fått föreläggande och av föreläggandet så framgår bland annat att Ei gjort en tolkning av begreppet ”utan dröjsmål” vid anvisning som innebär att kunden ska få föreskriven information senast inom 7 dagar från anvisningsdatumet.

Enligt ellagen ska elnätsföretaget, om kunden inte själv gör ett aktivt val av elhandelsföretag vid påbörjande av elleverans, anvisa kunden ett elhandelsföretag. Elnätsföretaget ska också "utan dröjsmål" informera kunden om att anvisning har gjorts och vad det innebär, vilket elhandelsföretag som anvisats och hur kunden går till väga för att byta elhandelsföretag.

För ett påbörjande och övertagande där kunden gör ett aktivt val av elhandelsföretag återfinns informationskravet i mätföreskriften (kap 10 § 10), men för informationsplikten vid anvisning regleras det enbart i ellagens 8 kap 8 §. Det finns inte i lag eller förarbeten någon definition av begreppet "utan dröjsmål" vid anvisning.

I Elmarknadshandboken står det sedan tidigare att elnätsföretaget vid anvisning ska informera kunden utan dröjsmål dock senast inom 15 vardagar efter leveransstarten. Anvisning har i detta fall likställts med andra typer av påbörjande och övertagande av elleverans då det saknats definition av "utan dröjsmål" för anvisning i lag och förarbeten.

Utifrån Eis tolkning av "utan dröjsmål " kommer Elmarknadshandboken att revideras så att det framgår att Ei nu anser att kunden, vid anvisning, ska informeras utan dröjsmål dock senast inom 7 dagar. För påbörjande och övertagande där kunden gör ett aktivt val av elhandelsföretag gäller tidskravet på 15 vardagar i 10 kap 10§ i mätningsföreskriften.

Publicerad: 20 feb 2014