Om Elmarknadsutveckling

Elmarknadsutveckling är ett forum där Energiföretagen Sverige och Svenska kraftnät samverkar för att utveckla rutiner och standardisera meddelandeformat inom Ediel-konceptet samt att sörja för att framtagna rutiner och format förts in i Svensk Elmarknadshandbok och Ediel-anvisningarna.

EU har tagit viktiga steg mot en alltmer gemensam marknad. Regelförändringar sker i hög takt. Förändringar omsatta i systemutveckling medför mycket höga kostnader för marknadens aktörer och därmed för elkunderna.

För att möta förändringar och utveckla rutinerna i branschen bildades år 2003 Elmarknadsutveckling. Organisationen ska säkerställa att förändringsförslag kommuniceras i branschen, att beslut fattas som branschen ställer sig bakom samt att förslagen genomförs på ett kostnadseffektivt sätt.

Avgränsning

Syftet med arbetet inom organisationen är att utveckla informationsutbytet mellan aktörerna i processerna leverantörsbyten, kundflyttar, mätvärdeshantering, avräkning och strukturförändringar.

Organisationen tar inte emot klagomål på enskilda företag eller företeelser.