Förändringar i mätföreskrifterna på gång

Energimarknadsinspektionen föreskrifter och allmänna råd om mätning och rapportering av överförd el (EIFS 2011:3) kommer att revideras. Ett förslag till ändringar har varit ute på remiss i slutet av maj/början av juni 2014.

Att mätföreföreskrifterna föreslås förändras beror på ändringar som skett i ellagen till följd av implementeringen av energieffektiviseringsdirektivet. Ändringarna rör bland annat en utökad skyldighet för elnätsföretag att rapportera mätvärden; i fortsättningen ska rapportering även ske till ett företag som elanvändaren eller elproducenten har utsett. Det rör sig med andra ord i praktiken om leverantörer av olika energitjänster. Det har också lagts till ett nytt elfte kapitel i föreskriften, vilket rör rapportering av historisk förbrukning för elanvändare som har smarta mätare. En ytterligare nyhet som föreslås är att uppgifter om mätresultat ska följa leveranskontraktet - inte som idag anläggningen.

Energimarknadsinspektionen föreslår att föreskriften ska träda i kraft den 1 september 2014. Det förslag som varit på remiss finns här.

Elmarknadsutveckling avvaktar för att se om några förändringar av förslaget sker innan Energimarknadsinspektionen fattar beslut om föreskriften. Därefter vidtar arbete med att föra in ändringarna i Elmarknadshandboken.

Publicerad: 13 jun 2014