Information gällande mikroproduktion

Vi får i dagsläget in en del frågor kring mikroproduktion. Vad är det som gäller, hur ska det hanteras, vilka meddelanden ska användas, osv…

Regeringen har i budgetpropositionen (prop 2014/15:1) lämnat samma förslag till skattereduktion för mikroproduktion av förnybar el som den förra regeringen lade fram. Propositionen kommer att behandlas av riksdagen under december. Förslaget innebär bland annat att det införs en s.k. mottagningsplikt där elhandelsföretaget som har leveransen till slutkundens förbrukningsanläggning även kommer att behöva ta emot den el som matas in från slutkundens produktionsanläggning i samma punkt om inget aktivt elavtal har tecknats på produktionsanläggningen.

Vi på elmarknadsutveckling har påbörjat ett arbete med att ta fram vilka processer som berörs för att sedan kunna beskriva hur de nya kraven ska tillämpas.

Under tiden arbetet pågår är ni välkomna att skicka in era frågeställningar till oss men då inget beslut ännu är taget kommer svaren att dröja.

Publicerad: 18 nov 2014