Omstrukturering och uppdatering av vägledning för bilaterala efterkorrigeringar

Vägledningen för bilaterala efterkorrigeringar har uppdaterats och omdisponerats. Tidigare låg allt i ett dokument, men nu är avgifterna lagda i en separat bilaga. Dessutom har avgifterna justerats för att alltid följa Svenska kraftnäts avgiftsstruktur.

Vägledningen för bilaterala efterkorrigeringar har det senaste året genomgått en översyn. I versionen daterad 2013-10-10 sattes ett pris som inte följde Svenska kraftnäts avgiftsstruktur. Detta har flera företag uppmärksammat. Orsaken till prissättningen var att den avspeglade den faktiska kostnaden på ett bättre sätt. Dock fanns ingen spårbarhet och transparens hur priserna beräknats. I stället är priserna justerade till att alltid följa Svenska kraftnäts avgiftsstruktur. Denna justering föranledde även att vissa historiska priser blev något förändrade. Dock ska inte förändringen av historiska priser föranleda någon korrigering av redan gjorda uppgörelser utan är avsedda att användas för kommande uppgörelser.

Genomförda förändringar:

Tabellerna med priser är utplockade ur huvuddokumentet och lagda i separat bilaga.
Priserna avspeglar helt och hållet Svenska kraftnäts avgiftsstruktur. Detta innebär att volymen som hanteras i den bilaterala uppgörelsen uteslutande räknas som balanskraft.
Alla referenser till äldre datum än 2013-11-01 är borttagna, då preskriptionstiden är 10 år och inga äldre korrigeringar ska göras.
Text kring denna fråga http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Fragor-A-F/Elmarknadsutveckling/Elmarknadsutveckling/FAQ/Hantering-av-korrigerade-matvarden-flera-ar-bakat-i-tiden/ är inlagd. Den berör främst skillnaden mellan mätfel och handhavandefel.

Vägledning för bilaterala efterkorrigeringar hittar du här.

Publicerad: 14 mar 2014